ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาวสุมาลี วงค์หอม ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายสำราญ เมินดี กาบเชิงวิทยา
นายสุทธิรักษ์ นิลาลาด เมืองบัววิทยา
นางสาววราพร จิตร์เดียว สวายวิทยาคาร
นางสาวสาวิกา จ่าพุลี สวายวิทยาคาร
นางปณิดา แก้วหอม สังขะ
นางรฐา แหวนวงศ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวพัทธ์ธีรา ทูลดี พนมดงรักวิทยา
นางสาวสุพิน สุมิตดี พนมดงรักวิทยา
นางสาวอารยา แฟสันเทียะ พนมดงรักวิทยา
นางสาวนภาลัย ชื่นต้น พนมดงรักวิทยา
นายธนบดี สอนสระคู พนมดงรักวิทยา
นางยุวธิดา ลอยประโคน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวอรนุช ดมหอม สวายวิทยาคาร
นางสาวอนุสรา วังจันทร์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง หนองสนิทวิทยา
นางสาววณิชชา บุญมา หนองสนิทวิทยา
นางอรทัย วรพุทธ หนองสนิทวิทยา
นางสาวสุมาลี ทางดี รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายวิชัย ลาธิ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางยุพาวดี พิมพ์ลา ห้วยจริงวิทยา
นางพยอม วิชุมา แตลศิริวิทยา
นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์ สุรวิทยาคาร
นางสาวรุ่งนภา กองสุข โคกตะเคียนวิทยา
นายพรหม ผูกดวง โคกตะเคียนวิทยา
นางประไพรัตน์ แสงทอง ตานีวิทยา
นายวิทยา สายไทย ศรีรามประชาสรรค์
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า สิรินธร
นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม สิรินธร
นางสาวปฏิญญา สอนกล้า สิรินธร
นางอารดา ขันตี สังขะ
นางสาวพรนภา พุทธานุ รัตนบุรี
นางกลิ่นมณี วันนา รัตนบุรี
นางสาวเกสรา สาแก้ว ตานีวิทยา
นางสาวสุฑาพร คบหมู่ ตานีวิทยา
นางสาวนงณภัส เงางาม โคกตะเคียนวิทยา
นางสมใจ บุญโต วีรวัฒน์โยธิน
นางปภังกร นาเมืองรักษ์ วีรวัฒน์โยธิน
นางจันทา สังโสมา วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวดวงใจ บุตรดี ตานีวิทยา
นางสุวนันท์ นินสะคู ตานีวิทยา
นางสาวสุภัทรา เพชรเลิศ พญารามวิทยา
นางดวงดาว คงนุรัตน์ วีรวัฒน์โยธิน
นางพิกุล เซียนโห วีรวัฒน์โยธิน
นางนิภาวรรณ ลัดดาหอม วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจุฑารัตน์ สนิทชัย จอมพระประชาสรรค์
นางสาวฐิติมา งามเทศ ธาตุศรีนคร
นายศิริชัย ปิ่นนาค บัวเชดวิทยา
นายสัญญา นาคเจือ บัวเชดวิทยา
นางสสินา ปิ๊บกลาง บัวเชดวิทยา
นางพรเทพ เมินขุนทด สุรวิทยาคาร
นายปรเมศ กุลรัตน์ สุรวิทยาคาร
นายธิติ ไชยวัฒน์ สุรวิทยาคาร
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ สุรวิทยาคาร
นางสาวสมฤดี อุ่นใจ สุรวิทยาคาร
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี สุรวิทยาคาร
นางเพทาย จิตธรรม สุรวิทยาคาร
นางสุภาภรณ์ สุขจิต วีรวัฒน์โยธิน
นายปรีชา เวสะมูลา พระแก้ววิทยา
นายเทอดวิทย์ คำดี พระแก้ววิทยา
นางสาวศิรภัสสร กำจัดภัย พระแก้ววิทยา
นางสาวมิ่งขวัญ มารศรี พระแก้ววิทยา
นายโชคชัย สำนักนิตย์ แตลศิริวิทยา
นางสังวาลย์ เจือจันทร์ แตลศิริวิทยา
นางวัชรี ยวงทอง แตลศิริวิทยา
นางอาภากร แก้วหล่อ แตลศิริวิทยา
นางสาวศรีประไพ คำบุ บัวเชดวิทยา
นางสาวนัยนา ภูทอง บัวเชดวิทยา
นางสาวสุริฉาย สิทธิ์งาม บัวเชดวิทยา
นายสุพจน์ สีมาวงษ์ โชคเพชรพิทยา
นางปุณยนุช วสุนันต์ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวรัตนา สมัญญา นาบัววิทยา
นายแมนพล สุวรรณเสวก สุรวิทยาคาร
นายประเวศ ธรรมมา สุรวิทยาคาร
นางสาวนภาพร พิศวง สุรวิทยาคาร
นายสฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ สุรวิทยาคาร
นางสาววัชรา ขันธะพานิชย์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางจันทร์เพ็ญ ตอนสุข สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวภัทราภรณ์ จึงสมาน สำโรงทาบวิทยาคม
นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก สิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ สิรินธร
นางสาวบัวจุมแสน ตนตรง มัธยมจารพัตวิทยา
นางสาวหนึ่งฤทัย มาลาทอง มัธยมจารพัตวิทยา
นางประภาพร อันภักดี ตานีวิทยา
นายพีรพงศ์ มั่นหมาย สุรวิทยาคาร
นางสาวกมลทิพย์ ประวิง สุรวิทยาคาร
นางสาวดวงพร สุขพร้อม สุรวิทยาคาร
นางสาวกษมา ลาดสะอาด สุรวิทยาคาร
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ สุรวิทยาคาร
นางสาวรุจิรา ราชรักษ์ สิรินธร
นายนรินทร เซียนโห สุรวิทยาคาร
นางอัญชลิน ผมงาม วีรวัฒน์โยธิน
นางรัติยวรรณ ครองศิลป์ วีรวัฒน์โยธิน
นางสุธิตา สีสิงห์ แนงมุดวิทยา
นางสาวอโณทัย ดาทอง มหิธรวิทยา
นายณัฏฐชัย ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย
นายเก่งกานต์ แก่นดี ศีขรภูมิพิสัย
นางนงเยาว์ วิทยอุดม ศีขรภูมิพิสัย
นางหรรษา โพธิ์ศรี ศีขรภูมิพิสัย
นางภาวดี สิงคนิภา ศีขรภูมิพิสัย
นายประเสริฐ เพิ่มทรัพย์ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาววิไล เบิกบาล หนองขุนศรีวิทยา
นางพิไลวรรณ ผิวสร้อย สนมวิทยาคาร
นายธัญญ์วริทธิ์ คำผง สนมวิทยาคาร
นายไกรวิชญ์ สีนิล พนาสนวิทยา
นางสาวนัชชา อนุลาวัลย์ สนมวิทยาคาร
นางสาวทิพย์อาภา ดวงดี สนมวิทยาคาร
นายปฏินันทน์ โคตรชัย โคกตะเคียนวิทยา
นายอัตพร อุระงาม สนมวิทยาคาร
นางอุทัยวรรณ จงอุตส่าห์ รัตนบุรี
นางสาวปราณี ใจกล้า โนนเทพ
นายพิพัฒน์ ดำเนิน สนมวิทยาคาร
นางรมีนตา เขียวอ่อน สนมวิทยาคาร
นางรมีนตา เขียวอ่อน สนมวิทยาคาร
นางสาวจุฑามาศ พุดหอม รัตนบุรี
นางณัฐฏิกานต์ ทองเกษม รัตนบุรี
นางสาวจิราภรณ์ ดัชถุยาวัตร ศีขรภูมิพิสัย
นางฉวีวรรณ อินทนู ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกัญจนภรณ์ ยิ่งหาญ ศีขรภูมิพิสัย
นายพิฑูรย์ ศรีแก้ว เทนมีย์มิตรประชา
นางบุณฑริกา ศรีแก้ว เทนมีย์มิตรประชา
นางสุดารัตน์ บุตรดี เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวกรรณิการ์ ศรีลาชัย สังขะ
นางสาวสิริธพร ลวดลาย รัตนบุรี
นางสาวศริญญา นามขันธ์ ศรีสุขวิทยา
นางสาวศริญญา นามขันธ์ ศรีสุขวิทยา
นางทองจันทร์ โล้เจริญรัตน์ สิรินธร
นางรัตนา บุญธนาสิริ ยางวิทยาคาร
นางสำเรียง ศรีเพชร สิรินธร
นางสาวจันทร์ศรี วสุวัชร์ สิรินธร
นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์ สิรินธร
นางกาญจนา พุ่มไหม สิรินธร
นางวรรณี มณีพงศ์ สิรินธร
นางกาญจนาพร สุจินพรัหม สิรินธร
นางยุพาจิตรา บุญจรัส สิรินธร
นายธำรงค์ศักดิ์ บุญจรัส สิรินธร
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ สิรินธร
นางสาวสริญญา อนุเคราะห์ สิรินธร
นางสาวอัชญา อนุเคราะห์ สิรินธร
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง สิรินธร
นางสาวสิริพร สุขยานุดิษฐ ตานีวิทยา
นางสมพร สาธร ยางวิทยาคาร
นายชิติพัทธ์ สุขเกษมศิลป์ ช้างบุญวิทยา
นางสาวจินตนา มณีศรี โนนแท่นพิทยาคม
นางไกรษร คงยืน รัตนบุรี
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน รัตนบุรี
นายวรุต ทุมพัด มัธยมศรีลำเภาลูน
นางสุนันทา นามสว่าง สุรวิทยาคาร
นายอัครพล ราโช ตาเบาวิทยา
นางสาวปราณี ศรีพงษ์ชัย พนาสนวิทยา
นางสาวธิติมา ทองคำ สุรพินท์พิทยา
นางสาวสุดใจ ยังมี ยางวิทยาคาร
นางสาวสมจินตนา คำเพราะ บัวเชดวิทยา
นายวรเชษฐ์ บุญยง วีรวัฒน์โยธิน
นางเฉลิมวรรณ แพงภูงา ศรีไผทสมันต์
นางรัชนี ผลเกิด ศรีไผทสมันต์
นางสาวชรินรัตน์ การะเกต หนองอียอวิทยา
นางสาวหนูคล้าย วรวงษ์ หนองอียอวิทยา
นางสาวดรรชนี ใจดี สิรินธร
นางอุมารินทร์ ศรีริ ประสาทวิทยาคาร
นายสุนทร กิ่งจันทร์ สิรินธร
นายพฤษภา กลีบแก้ว สุรวิทยาคาร
นางมาลีวรรณ ลอยประโคน ศรีไผทสมันต์
นางสมใจ จิตสิริไพบูลย์ นารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวทิพาพร พลสามารถ ธาตุศรีนคร
นางดาวรัศมี รีรัตน์ กุดไผทประชาสรรค์
นางสาวพุ่มพวง หวังดี โชคเพชรพิทยา
นายสมโภชน์ คงกล้า วีรวัฒน์โยธิน
นายพิรุณ ไพสนิท สุรวิทยาคาร
นายพิรุณ ไพสนิท สุรวิทยาคาร
นางมยุรีย์ ศรีทอง นารายณ์คำผงวิทยา
นายคำจันทร์ มณทาหอม นารายณ์คำผงวิทยา
นายชาญชัย ผสมวงศ์ นารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวลักขณา สานนท์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์ ประสาทวิทยาคาร
นางรัชนีวรรณ กงทอง ประสาทวิทยาคาร
นางวารุณี แก้วสังข์ ประสาทวิทยาคาร
นางยุวดี ผูกดวง ประสาทวิทยาคาร
นายอาทิตย์ แก้วสังข์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวมัลลิกา ทวีฉลาด สุรพินท์พิทยา
นางสาวขนิษฐา อินทร์เหลา มหิธรวิทยา
นายนพพร กาแก้ว เมืองแกพิทยาสรรค์
นายธวัชชัย งามศิริ หนองแวงวิทยาคม
นางอรอุมา สำรวมจิตร สุรวิทยาคาร
นางยอดขวัญ กิ่งมณี สุรวิทยาคาร
นางสาวณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ บัวเชดวิทยา
นางนิรมล ทองปน สุรินทร์พิทยาคม
นางนิภาพร บั๊คตัน ท่าสว่างวิทยา
นายสดมภ์ ทอนโพธิ์ ท่าสว่างวิทยา
นางเพชรรุ่ง สกาวสกุลศิริ ท่าสว่างวิทยา
นายวริษฐ์ โสรเนตร ศรีสุขวิทยา
นางประภาพรรณ ขำภิรัฐ สินรินทร์วิทยา
นายธงชัย บุญพัก หนองแวงวิทยาคม
นายพงศ์พัฒน์ ทองอ้ม พระแก้ววิทยา
นางปตินุช พรหมบุตร สิรินธร
นายพีรภัทร สมัญญา สุรพินท์พิทยา
นายเชื่อม รัตนกาญจน์ สุรวิทยาคาร
นางสาวกฤติกา สีวิคาน สุรพินท์พิทยา
นางสิริกร คงกล้า สิรินธร
นายอัมพันธ์ บรรหนองทุ่ม ดอนแรดวิทยา
นายรณกฤต ผลแม่น สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวศาวิตรี ศรีน้อย ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาววิชญา สุวรรณกูฏ มัธยมจารพัตวิทยา
นางสาวพัชรี สุจินพรัหม หนองขุนศรีวิทยา
นางงามจิตร เทียนทอง พนาสนวิทยา
นางสาวสุธีวัลย์ บุติมาลย์ ประสาทวิทยาคาร
นายพิทูรย์ ศรีแก้ว เทนมีย์มิตรประชา
นางสิริกานต์ วายโศรก สวายวิทยาคาร
นางสาววารินทร์ อุดหนุน เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวเสาวภา มาลัยหอม รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร์ สุรพินท์พิทยา
นางอนงค์จิต แก่นพรม พนาสนวิทยา
นางสาวสุภาวดี เขียวหวาน สวายวิทยาคาร
นางทองแก้ว ควรสุทธิ เมืองบัววิทยา
นางรังสิมา ดวงดี นาบัววิทยา
นายภัทรวรรธ พะเนตรรัมย์ ชุมพลวิทยาสรรค์
นางประภา ธุรานุช สุรวิทยาคาร
นางธัญพร ทองหล่อ เมืองแกพิทยาสรรค์
นางปุณยนุช วสุนันต์ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวสมฤดี อุ่นใจ สุรวิทยาคาร
นายธิติ ไชยวัฒน์ สุรวิทยาคาร
นางศิริวดี มีศิริ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสุนันทา นามสว่าง สุรวิทยาคาร
นายเชื่อม รัตนกาญจน์ สุรวิทยาคาร
นางปุณยนุช วสุนันต์ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางทับทิม บุญปลอด โชคเพชรพิทยา
นายวัชรพงศ์ แก้มทอง สุรินทร์ภักดี
นางกัญญาพัชร ชาญศรี โชคเพชรพิทยา
นายชุมพล ประกอบดี สุรพินท์พิทยา
นางสาวเตือนใจ แสนกล้า จอมพระประชาสรรค์
นายโสภณ งามเลิศ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวภัทราภรณ์ จึงสมาน สำโรงทาบวิทยาคม
นางพรนภา พุทธานุ รัตนบุรี
นางณัฐฏิกานต์ ทองเกษม รัตนบุรี
นางสาวพัชราพรรณ บุญยืน รัตนบุรี
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ สุรวิทยาคาร
นางโสพิณ จิตติพุทธางกูล แร่วิทยา
นางสุรัตยา แซ่ภู รัตนบุรี
นางสาวสุจิตรา แรงจบ สุรพินท์พิทยา
นายอิทธิพล จิตรเเม้น ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวบุหลัน จันทร์ศิริ กระเทียมวิทยา
นางสาวพัชรวรรณ อินงาม ศีขรภูมิพิสัย
นางณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ เมืองแกพิทยาสรรค์
นายณัฐกฤษฎ์ ภูมิสูง สุรพินท์พิทยา
นางพิไลวรรณ ผิวสร้อย สนมวิทยาคาร
นางกรรณิการ์ รัตนะวรรณ์ สินรินทร์วิทยา
นางสาวจุรีพร ยอดอินทร์ ประสาทวิทยาคาร
นางอนุษา มีรสล้ำ สินรินทร์วิทยา
นางอุทัยวรรณ ระดมสุข รัตนบุรี
นางสาวศิรินภา ชิ้นทอง ประสาทวิทยาคาร
นายจีรศักดิ์ โยธาราช หนองขุนศรีวิทยา
นายณัฐวุฒิ เสาวยงค์ ห้วยจริงวิทยา
นางสาวกาญจนา ยิ่งหาญ ศีขรภูมิพิสัย
นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริ วีรวัฒน์โยธิน
นางชัญญานุช พัฒนเดชกุล หนองขุนศรีวิทยา