ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาวจุติรัตน์ ศรีเมือง รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ แนงมุดวิทยา
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง สุรวิทยาคาร
นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์ โคกตะเคียนวิทยา
นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพิไลพร เส้นเศษ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวดวงตา เกลียวเพียร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวอภิชาญ สีลาน จอมพระประชาสรรค์
นายนายอาทิตชัย นามไพร บึงนครประชาสรรค์
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง สิรินธร
นายอาทร อุตรา หนองแวงวิทยาคม
นางสาวนงลักษณ์ วินทะไชย ประสาทวิทยาคาร
นางสาวจุไรรัตน์ อินธรรมมา ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งจรูญ ลานทรายพิทยาคม
นางสาวอนัญญา ฉิมกุล กระเทียมวิทยา
นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ แนงมุดวิทยา
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ ท่าสว่างวิทยา
นางสาวกัญญาภัทร บุตรสาลี สุรพินท์พิทยา
นางสาวจินตหรา เกรินรัมย์ ห้วยจริงวิทยา
นางสาวบัวผัน แก้วคำ หนองสนิทวิทยา
นายจิระ ศรีชัย ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายทราวุฒิ ปุ่นประโคน ตานีวิทยา
นายอนุสร รัศมิงแก้ว หนองสนิทวิทยา
นายสุทธิ์ชัย แสงบุญ ทุ่งมนวิทยาคาร
นายอาทิตชัย นามไพร บึงนครประชาสรรค์
นายสุเทศ กาบทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุเทศ กาบทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์