ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายนัธทวัฒน์ ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย
นายนายนิกรณ์ พ่อค้า แนงมุดวิทยา
นายมนูศักดิ์ คมขำ ศีขรภูมิพิสัย
นายเลอศักดิ์ ไชยเทพ พนมดงรักวิทยา
นางสาวโกสุม ทิวคู่ พนมดงรักวิทยา
นางนางลัดดา นาสาวงค์ ปราสาทเบงวิทยา
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย สุรวิทยาคาร
นายสุวชัย ศรีบุญเรือง พนาสนวิทยา
นายสุวชัย ศรีบุญเรือง พนาสนวิทยา
นายสุวชัย ศรีบุญเรือง พนาสนวิทยา
นายขวัญชัย ถึงดี วีรวัฒน์โยธิน
นายขวัญชัย ถึงดี วีรวัฒน์โยธิน
นายสมศักดิ์ บุญปก ลานทรายพิทยาคม
นายพรชัย ซำศาสตร์ ตานีวิทยา
นายอานนท์ ชินชัย ศรีรามประชาสรรค์
นายชัยพล เผือดจันทึก จอมพระประชาสรรค์
นายชัยพล เผือดจันทึก จอมพระประชาสรรค์
นายมนูชัย เวือนประโคน ตานีวิทยา
นางสาวภูรี ยอดณัฐรดี เชื้อเพลิงวิทยา
นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร เมืองลีงวิทยา
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ สุรวิทยาคาร
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ สุรวิทยาคาร
นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา สุรวิทยาคาร
นายวรัญชาติ บาตรโพธิ์ สุรวิทยาคาร
นายวรัญชาติ บาตรโพธิ์ สุรวิทยาคาร
นายนิรันดร โลกาสา สุรวิทยาคาร
นายนิรันดร โลกาสา สุรวิทยาคาร
นางน้ำนิ่ง ทรงกุล พระแก้ววิทยา
นายบุญลือ ดีทั่ว ศีขรภูมิพิสัย
นางพวงเพ็ญ ฉิมมาลี ขวาวใหญ่วิทยา
นายสิทธิชัย นิมิตรัตน์ แตลศิริวิทยา
นางพยอม สีมาวงษ์ โชคเพชรพิทยา
นางพยอม สีมาวงษ์ โชคเพชรพิทยา
นายยุทธภูมิ ดวงเด่น โคกยางวิทยา
นางสาวพัชรา แท่นแก้ว หนองสนิทวิทยา
นายณัทธร อุดมศิริพงษ์ บุแกรงวิทยาคม
นายนายธีระวุฒ พุทธโค โคกตะเคียนวิทยา
นางจุไรวรรณ หนุนชู โคกตะเคียนวิทยา
นายเอกณรงค์ อุ่นศรี บุแกรงวิทยาคม
นายศุภชัย จันทร์คำ สิรินธร
นายมานะ นุประโคน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสุนิศา สุดจำนง สิรินธร
นายพอย สุดจำนง สิรินธร
นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท สิรินธร
นางสาวมัทนียา เสียงสนั่น ศรีไผทสมันต์
นายวุฒิยา เกียงวัว ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวสุวรรณา คำมณี กุดไผทประชาสรรค์
นายสานิตย์ จุกแก้ว ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายสัมฤทธิ์ พลแดง โนนแท่นพิทยาคม
นายกิตติศักดิ์ พันสี ศีขรภูมิพิสัย
นายกิตติศักดิ์ พันสี ศีขรภูมิพิสัย
นางบัญชร แสวงสุข บุแกรงวิทยาคม
นางศรีวิไล ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย
นางศรีวิไล ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย
นายสุทธิภัทร คำผม หนองขุนศรีวิทยา
นายเดชา คิดกล้า สุรพินท์พิทยา
นางจินดาเพชร เกลียวทอง มหิธรวิทยา
นายบัณฑิต ขาวงาม สุรพินท์พิทยา
นายจิรพันธุ์ แก้วจำเริญ ยางวิทยาคาร
นายอนุพงษ์ กลุ่มยา มัธยมทับทิมสยาม 04
นายกฤตศักดิ์ วัฒนธานี ประสาทวิทยาคาร
นายสราวุฒิ รัตนธรรมมา ธาตุศรีนคร
นายสมเกียรติ เครื่องวิชา เทนมีย์มิตรประชา
นายสมเกียรติ เครื่องวิชา เทนมีย์มิตรประชา
นายสมเกียรติ เครื่องวิชา เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวเทิดพล สมรูป สุรินทร์ภักดี
นายธนกฤต ศิริโฉม หนองสนิทวิทยา
นายธนกฤต ศิริโฉม หนองสนิทวิทยา
นางสาวสำลี ธนูแก้ว ธาตุศรีนคร
นายอาทิตย์ พรมตวง สนมวิทยาคาร
นางสุณี โกยสวัสดิ์ สนมวิทยาคาร
นายศรัณย์บัณฑิต กะการดี หนองขุนศรีวิทยา
นางสาวดวงนภา ระบือนาม ทุ่งมนวิทยาคาร
นายเอกพล สีบาง หนองอียอวิทยา
นายคุณากร แก้วมงคล บัวเชดวิทยา
นายวัชระ ชาญศรี สิรินธร
นายรัชพล อินทร์ชัย บัวเชดวิทยา
นายสุเทพ กรุงพิทักษ์ รัตนบุรี
นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์ รัตนบุรี
นางสาวสถาพร เสาวรัจ สุรินทร์ภักดี
นางสาวสถาพร เสาวรัจ สุรินทร์ภักดี
นางสาวสถาพร เสาวรัจ สุรินทร์ภักดี
นางสาวนงนุช สิทธิสุข เมืองบัววิทยา
นางสาวนงนุช สิทธิสุข เมืองบัววิทยา
นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ เมืองบัววิทยา
นายวัชพงษ์ ศรีคราม เมืองบัววิทยา
นายจำรูญ รสหอม เมืองบัววิทยา
นายพิทยา อินทร์ชัย ศรีไผทสมันต์
นายวสันต์ จันทร์โทวงศ์ กาบเชิงวิทยา
นายสุชีพ สันทาลุนัย กาบเชิงวิทยา
นายสุริยัน สายปัญญา ห้วยจริงวิทยา
นางเนติลักษณ์ ภูมิประชา สำโรงทาบวิทยาคม
นายฐานัสม์ พูนทรัพย์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายเทพอนันต์ สุวรรณทอง กาบเชิงวิทยา
นายชูชาติ ชูแก้ว จอมพระประชาสรรค์
นายชูชาติ ชูแก้ว จอมพระประชาสรรค์
นางนภัส สงคราม จอมพระประชาสรรค์
นายโสภิณ ผลเจริญ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุทธิลักษณ์ สร้อยสูงเนิน จอมพระประชาสรรค์
นายอ๊อด ไชยสุวรรณ์ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวศิริวรรณ หางสลัด ห้วยจริงวิทยา
นางช่อเพชร ศรีทร ประสาทวิทยาคาร
นายกิตตินันท์ ปัญญาเอก พนาสนวิทยา
นายกิตตินันท์ ปัญญาเอก พนาสนวิทยา
นายกิตตินันท์ ปัญญาเอก พนาสนวิทยา
นางภิตินันท์ ทองนำ พนาสนวิทยา
นายธิติ นิลแก้ว สุรพินท์พิทยา
นายธิติ นิลแก้ว สุรพินท์พิทยา
นายธิติ นิลแก้ว สุรพินท์พิทยา
นายพีระ จันเหลือง ห้วยจริงวิทยา
นายถวิล อินทร์ษร เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวฐานิตตา สวยสะอาด สนมวิทยาคาร
นายเลอสรร พามขุนทด นารายณ์คำผงวิทยา
นายชนะศึก จินดาศรี สินรินทร์วิทยา
นางสาวภิณณ์ธารา ผู้สมเก่า สินรินทร์วิทยา
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ สุรวิทยาคาร
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ สุรวิทยาคาร
นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ สังขะ
นายรณชัย รัชนะปกิจ สวายวิทยาคาร
นางวาสนา ทองประดับ สุรินทร์ราชมงคล
นายบรรจบ ด้วงมั่ง สิรินธร
นางนัฐพร วงละคร สิรินธร
นายพีระพนธ์ ทองศรี สุรินทร์พิทยาคม
นางพัชรี สาแก้ว รัตนบุรี
นายชยพล พองนวล รัตนบุรี
นายศุภพรชัย ทัดทาน ช้างบุญวิทยา
นายณรงค์ศักดิ์ สุปิรัยธร ไทรแก้ววิทยา
นายกัณฑ์เอนก บุญลาภ โนนเทพ
นายวรวุฒิ แยบดี สุรวิทยาคาร
นายอธิชา มีสิทธิ์ สุรวิทยาคาร
นายปรีชา ชนะชัย สุรวิทยาคาร
นายอดิศักดิ์ ศรีโสภา ลำพลับพลาวิทยาคาร
นายวิศวพงษ์ โสรถถาวร หนองแวงวิทยาคม
นายอวยชัย สมเสมอ ท่าสว่างวิทยา
นายจตุรงค์ ไชยพร หนองแวงวิทยาคม
นายทศพล แหวนวงศ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายนัธทวัฒน์ ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย