ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ศีขรภูมิพิสัย
นายขุนธนา ปัญญาเพชร ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ ศีขรภูมิพิสัย
นางอภิญญา มณีไสย ศีขรภูมิพิสัย
นายฉวิน บุญยงค์ ศีขรภูมิพิสัย
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา ประสาทวิทยาคาร
นายธีระวัฒน์ สุระศร วีรวัฒน์โยธิน
นายพัทธณะไชย ห่วงแก้ว กาบเชิงวิทยา
นางสาวสุธาสินี รอดกระโทก พนมดงรักวิทยา
นางสาวทัศนีย์ ศรีทน พนมดงรักวิทยา
นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์ ศรีรามประชาสรรค์
นางสาวจิรัฐชญา ปาแปง แนงมุดวิทยา
นางสาวอัมพร คนึงเพียร สุรวิทยาคาร
นางสาวเบญญาภา ตนกลาย ไทรแก้ววิทยา
นางปาร์พิชชา ชีวาพรไพศาล สุรวิทยาคาร
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ วังข่าพัฒนา
นายกฤษฎากร แก่นดี สุรวิทยาคาร
นายวีระยุทธ พิมวงษา สุรวิทยาคาร
นายสิทธิชัย มุ่งมี เชื้อเพลิงวิทยา
นายนฤพล สายวิลัย หนองแวงวิทยาคม
นางสาวไลลา อุดมทวีพร สุรวิทยาคาร
นางสาวไลลา อุดมทวีพร สุรวิทยาคาร
นายปิยะพงษ์ สมศรี เชื้อเพลิงวิทยา
นายประณต ชุบสุวรรณ สุรพินท์พิทยา
นายชัยกร สุขนิรันดร์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวพัฒสลี เพ็งแจ่ม สิรินธร
นางสาวคำพันธ์ เสาะแสวง สิรินธร
นางบุญมี กิ่งก้านจันทร์ สิรินธร
นายสุรชัย กิ่งก้านจันทร์ สิรินธร
นางมลิวัลย์ บุญเย็น สิรินธร
นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ สิรินธร
นางดลนภา พุ่มพุฒ สุรวิทยาคาร
นางทิวาพร หลอมประโคน สิรินธร
นางภูริตา จันทสุข สิรินธร
นายอนุสรณ์ จันทสุข สิรินธร
นางสาวนิศารัตน์ นิลศักดิ์ สิรินธร
นางสาวณัฏฐญา ใจหาญ สิรินธร
นายประสิทธิ์ ตะวันหะ สิรินธร
นางสาวจรรยา แว่นเนตร สุรพินท์พิทยา
นางสาวจรรยา แว่นเนตร สุรพินท์พิทยา
นายจิรพันธุ์ แก้วจำเริญ ยางวิทยาคาร
นายเชิด ชูตาลัด จอมพระประชาสรรค์
นางอุดมสิน ชื่นใจ ยางวิทยาคาร
นางศิริจันทร์ เกตุชาติ ประสาทวิทยาคาร
นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ประสาทวิทยาคาร
นายอนันต์ พิลาจันทร์ โนนแท่นพิทยาคม
นางอุรา กันพานิชย์ แตลศิริวิทยา
นางกานต์ทิวา สาแก้ว เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวทิพย์วรา ใจดี เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวทิพย์วรา ใจดี เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว รัตนบุรี
นายศุภชัย ราชนู สุรวิทยาคาร
นายวีระยุทธ พิมวงษา สุรวิทยาคาร
นายชัยกร สุขนิรันดร์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ ยางวิทยาคาร
นายสมยศ ระคนจันทร์ ทุ่งมนวิทยาคาร
นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล สุรวิทยาคาร
นายขุนธนา ปัญญาเพชร ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ศีขรภูมิพิสัย
นายวัชระ โกติรัมย์ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม หนองอียอวิทยา
นางจิตติมา เกษีสงข์ กุดไผทประชาสรรค์
นางดารา ปุยะติ รัตนบุรี
นางรัสนา อนันตสุข รัตนบุรี
นายนิรุช เสาประโคน โคกยางวิทยา
นายพีระพันธ์ เสริมศิริ จอมพระประชาสรรค์
นางวิภาภรณ์ สวยรูป ห้วยจริงวิทยา
นางสาวพรระวี บุญสุยา สิรินธร
นางฉัฐนันท์ หมันเทศมัน เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวกวิตา อินธิสาร สุรวิทยาคาร
นางสาวกวิตา อินธิสาร สุรวิทยาคาร
นางสาวจิรัฐชญา ปาแปง แนงมุดวิทยา
นางจีรา ศรีไทย นาดีวิทยา
นางสาวสุภาพร หล่อทอง โชคเพชรพิทยา
นางอิงอร ผลจันทร์งาม สังขะ
นางผกาวดี สุวงศ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวอารุณี บุญยืน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุวัฒน์ สมหวัง ชุมพลวิทยาสรรค์
นางปานชนก ขันอ่อน สุรวิทยาคาร
นางนรินทร โพธิ์สิงห์ วีรวัฒน์โยธิน
นางประใพวรรณ สมจันทร์ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ วีรวัฒน์โยธิน
นายประสิทธิ์ ตะวันหะ สิรินธร
นางประใพวรรณ สมจันทร์ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอัมพร คนึงเพียร สุรวิทยาคาร
นายสิทธิชัย ประคองใจ นารายณ์คำผงวิทยา
นายสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์ พนาสนวิทยา
นายสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์ พนาสนวิทยา
นางปภาดา เจียมเมืองปัก สุรวิทยาคาร
นางสาวอุรัจชา เตียงทอง สุรวิทยาคาร
นางสาวอุรัจชา เตียงทอง สุรวิทยาคาร
นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ วีรวัฒน์โยธิน
นายฐานะ บุญรอด มัธยมทับทิมสยาม 04
นางวิภาพันธ์ บุดดี รัตนบุรี
นายสมหมาย หลอมประโคน สิรินธร
นางสาวกวิตา อินธิสาร สุรวิทยาคาร
นายศุภชัย ราชนู สุรวิทยาคาร
นายสำเริง หาญเสมอ ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางเสาวลักษณ์ บัวบาน สังขะ
นางสาวนัทธมน วัฒนธรรม ท่าสว่างวิทยา
นายไพรัตน์ ทองเถาว์ บุแกรงวิทยาคม
นายพีระพันธ์ เสริมศิริ จอมพระประชาสรรค์
นายวัชระ โกติรัมย์ จอมพระประชาสรรค์
นายไพทูล หาดคำ รัตนบุรี
นางรัสนา อนันตสุข รัตนบุรี
นายวีระวัฒน์ วิทยอุดม ศีขรภูมิพิสัย
นายกานต์ สุขกลาง สิรินธร
นางมลิวัลย์ บุญเย็น สิรินธร
นายอนุสรณ์ จันทสุข สิรินธร
นางภูริตา จันทสุข สิรินธร
นางสาวพัฒสลี เพ็งแจ่ม สิรินธร
นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ รัตนบุรี
นายศุภชัย ราชนู สุรวิทยาคาร
นายปฏิพัทธ์ จำปาทอง เมืองบัววิทยา
นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม ตานีวิทยา
นางอุดมสิน ชื่นใจ ยางวิทยาคาร
นางรุ่งนภา กลิ่นกลาง ห้วยจริงวิทยา
นายประหยัด สายบุตร โคกตะเคียนวิทยา
นายสมยศ ระคนจันทร์ ทุ่งมนวิทยาคาร
นายสุเทพ เทียมคลี ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ ยางวิทยาคาร
นางบุญมี กิ่งก้านจันทร์ สิรินธร
นางสาวอนงค์ ปาสานะตัง เมืองบัววิทยา
นางมลิวัลย์ บุญเย็น สิรินธร
นางดารา ปุยะติ รัตนบุรี
นางสายฝน ทองสะอาด รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางเสาวลักษณ์ บัวบาน สังขะ
นางสาวไลลา อุดมทวีพร สุรวิทยาคาร
นายกฤษฎากร แก่นดี สุรวิทยาคาร
นางนันทิตา โยธินทรยุทธ นาบัววิทยา
นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์ หนองแวงวิทยาคม
นางสาวณัฏฐญา ใจหาญ สิรินธร
นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ รัตนบุรี