ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาวณัฏฐญา ใจหาญ สิรินธร
นางสาวพรระวี บุญสุยา สิรินธร
นางบุญมี กิ่งก้านจันทร์ สิรินธร
นายสุรชัย กิ่งก้านจันทร์ สิรินธร
นางมลิวัลย์ บุญเย็น สิรินธร
นางสาวคำพันธ์ เสาะแสวง สิรินธร
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ศีขรภูมิพิสัย
นายชัยกร สุขนิรันดร์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวจรรยา นุกิจรัมย์ วีรวัฒน์โยธิน
นางประใพวรรณ สมจันทร์ วีรวัฒน์โยธิน
นายธีระวัฒน์ สุระศร วีรวัฒน์โยธิน
นายเอนก นรสาร วีรวัฒน์โยธิน
นางนรินทร โพธิ์สิงห์ วีรวัฒน์โยธิน
นายสำเริง หาญเสมอ ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาวอัมพร คนึงเพียร สุรวิทยาคาร
นางพิมพา งามเลิศ ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาวนันท์นภัส จำปาทอง ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาวพรรณรพี พงศ์ผลาดิสัย วีรวัฒน์โยธิน
นายประณต ชุบสุวรรณ สุรพินท์พิทยา
นายประสิทธิ์ ตะวันหะ สิรินธร
นายณัฐดนัย สุภาสัย แนงมุดวิทยา
นางกรพรรณ คิดดีจริง กาบเชิงวิทยา
นายบรรพต นนธิจันทร์ บุแกรงวิทยาคม
นายฐานะ บุญรอด มัธยมทับทิมสยาม 04
นางจิตติมา เกษีสังข์ กุดไผทประชาสรรค์
นางวิภาภรณ์ สวยรูป ห้วยจริงวิทยา
นางสาวจรรยา สาลี กระเทียมวิทยา
นางมุกดา วงษ์สำราญ สังขะ
นายสมภพ ประดับสุข กระเทียมวิทยา
นายปฏิพัทธ์ จำปาทอง เมืองบัววิทยา
นายสุวัฒน์ สมหวัง ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวนารีนาท แท่งทอง บึงนครประชาสรรค์
นายบุญรอด วุฒิยาสาร เบิดพิทยาสรรค์
นางสาวพจขน์สุนีย์ แพงประโคน กระเทียมวิทยา
นางสาวไลลา อุดมทวีพร สุรวิทยาคาร
นางสาวชาภา จันทเขต กระเทียมวิทยา
นายวิฑูรย์ อยู่ยืน จารย์วิทยาคาร
นางสาวอรุณี สุขสมเพียร วีรวัฒน์โยธิน
นางธนพร พัตราศักดิ์ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายสมชาย ดาศรี สินรินทร์วิทยา
นางสาววัชรีย์ ระบำโพธิ์ บัวเชดวิทยา
นางพิชญ์สินี เจริญรัตน์ วีรวัฒน์โยธิน
นายชยานันท์ สงวนศรี แตลศิริวิทยา
นายประหยัด สายบุตร โคกตะเคียนวิทยา
นายกฤษฎากร แก่นดี สุรวิทยาคาร
นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว สังขะ
นางสาวนุชรี ผิวละออง บัวเชดวิทยา
นางจินดาพร บุญหมั่น สังขะ
นางสาววรัญญา ใยอุ่น ปราสาทเบงวิทยา
นางสาวณัฎฐิภา บุญจันทร์ เมืองลีงวิทยา
นายจิระพันธ์ แก้วจำเริญ ยางวิทยาคาร
นางสาวชนิดาภา นิตรลาภ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางอุดมสิน ชื่นใจ ยางวิทยาคาร
นางสาวพัฒสลี เพ็งแจ่ม สิรินธร
นายอภิราม สาเทียน หนองขุนศรีวิทยา
นายวรุวฒิ พรชัย สนมวิทยาคาร
นางรัสนา อนันตสุข รัตนบุรี
นางชาภา จันทเขต กระเทียมวิทยา
นางสาวศิวรินทร์ ตาละชีพ รัตนบุรี
นายรักดาว มะลิงาม สนมวิทยาคาร
นายทศพร จันทรา ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายสุทธิพงษ์ สำนักนิตย์ พนาสนวิทยา
นางสาวเกวลี ศุภเลิศ ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายเชิด ชูตาลัด จอมพระประชาสรรค์
นายอภินัทธ์ อ่าวรุ่งเรือง รัตนบุรี
นายพีรพันธ์ เสริมศิริ จอมพระประชาสรรค์
นายณรงค์ศักดิ์ สุดสัง ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางเสาวลักษณ์ บัวบาน สังขะ
นายจามิกร ณ กาฬสินธุ์ สังขะ
นางผกาวดี สูวงค์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสุวรรณา งามสง่า ลำพลับพลาวิทยาคาร
นายประสพสุข บุตรงาม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธนพล พิมแก้ว ศรีสุขวิทยา
นางอุรา กันพานิชย์ แตลศิริวิทยา
นางสาวกัญญกานต์ มาตผล ศรีสุขวิทยา
นางทิวาพร หลอมประโคน สิรินธร
นางกุลเศรษฐ บานเย็น สุรินทร์ภักดี
นางสาวอุดม บุตรดี ลานทรายพิทยาคม
นายสุเทพ เทียมคลี ศีขรภูมิพิสัย
นายวิมาน บูรเจริญ ตั้งใจวิทยาคม
นายศุภชัย แรงกล้า หนองสนิทวิทยา
นายวัชระ โกติรัมย์ จอมพระประชาสรรค์
นายสมหมาย หลอมประโคน สิรินธร
นายธนพล พิมแก้ว ศรีสุขวิทยา
นายศิริเกียรติ บุตะเคียน ตานีวิทยา
นางดลนภา พุ่มพุฒ สุรวิทยาคาร
นายสาลี มณีศรี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวนิศารัตน์ นิลศักดิ์ สิรินธร
นางสาวอรุณี บุญยืน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธนพล พิมแก้ว ศรีสุขวิทยา
นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปิยะพงศ์ พนหมบุตร เทพอุดมวิทยา
นายธนิต เยี่ยมรัมย์ ช้างบุญวิทยา
นายขุนธนา ปัญญาเพชร ศีขรภูมิพิสัย
นางเบ็ญจมาศ สาลา โนนเทพ
นางสาวอุรัจชา เตียงทอง สุรวิทยาคาร
นางอัมราภรณ์ ห้าวหาญ โนนเทพ
นายสิทธิชัย ประคองใจ นารายณ์คำผงวิทยา
นางปภาดา เจียมเมืองปัก สุรวิทยาคาร
นางอภิญญา มณีไสย ศีขรภูมิพิสัย
นายธนพล พิมแก้ว ศรีสุขวิทยา
นายอำนาฎ รักชื่อดี ประสาทวิทยาคาร
นายไพทูล หาดคำ รัตนบุรี
นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอม นารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวรุจีรา ปรางชัยกุล สินรินทร์วิทยา
นายสุพันสวัสดี ไพเราะ นารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวทัศนพร วิบูลย์อรรถ ศีขรภูมิพิสัย
นางดารา ปุยะติ รัตนบุรี
นางสาวนัทธมน วัฒนธรรม ท่าสว่างวิทยา
นางสาวธิดารัตน์ เนตรแก้ว ปราสาทเบงวิทยา
นางอรอนงค์ เนตรถาวร ศีขรภูมิพิสัย
นายฉวิน บุญยงค์ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวฉัตรสุดา ทอนทม หนองอียอวิทยา
นายฮาดิป ลุนลี แร่วิทยา
นางสาวอุดม บุตรดี ลานทรายพิทยาคม
นายอนุรักษ์ พูลสวัสดิ์ หนองแวงวิทยาคม
นางภูริตา จันทสุข สิรินธร
นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤช โคกยางวิทยา
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม สังขะ
นางสาวสุภาพร หล่อทอง โชคเพชรพิทยา
นางปานรวี มั่นยืน บัวเชดวิทยา
นางสาวทิพย์วรา ใจดี เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวเบญญาภา ตนกลาย ไทรแก้ววิทยา
นางสาวปวีณา นนทวัน โชคเพชรพิทยา
นายวิมาน บูรณ์เจริญ ตั้งใจวิทยาคม
นายธีรยุทธ ทองประ ไทรแก้ววิทยา
นางวิภาพันธ์ บุดดี รัตนบุรี
นางธัชทรัพย์ เสียงจินดารัตน์ สิรินธร
นายปิยะพงษ์ สมศรี เชื้อเพลิงวิทยา
นางน้ำผึ้ง ลับสูงเนิน ศรีสุขวิทยา
นางสาวชฎารัตน์ สำนักนิต ศรีสุขวิทยา
นางสาวสุชาดา สามาลย์ ศรีไผทสมันต์
นายธนดล คำเสมอ บัวเชดวิทยา
นางสาวอัญรินทร์ ธีระสิทธิ์กิตติ ยางวิทยาคาร
นางสุภัชญา กอสาลี หนองขุนศรีวิทยา
นายวีระยุทธ พิมวงษา สุรวิทยาคาร
นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะ นารายณ์คำผงวิทยา
นางฉัฐนันท์ หมันเทศมัน เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวพิรุณรัตน์ ศักดิ์แก้ว รัตนบุรี
นายศุภวิชญ์ ขันอ่อน ศรีไผทสมันต์
นางสาวทัศรินทร์ บุญพร้อม ตานีวิทยา
นางสาวจิรัชญา ปาแปง แนงมุดวิทยา
นางนฤมล ทิมแท้ สุรินทร์ภักดี
นางรุ่งนภา กลิ่นกลาง ห้วยจริงวิทยา
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ วังข่าพัฒนา
นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญ บัวเชดวิทยา
นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์ ศรีรามประชาสรรค์
นางสายฝน ทองสะอาด รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางศิริจันทร์ เกตุชาติ ประสาทวิทยาคาร
นายภาณุ ครอบเพชร ขนาดมอญพิทยาคม
นางปานชนก ขันอ่อน สุรวิทยาคาร
นายศุภชัย ราชนู สุรวิทยาคาร
นายปรีดา ผลเกิด รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายสุพันธ์ ชนะสุข สุรินทร์ภักดี
นางสร้อยเพชร วุฒิงาม แกศึกษาพัฒนา
นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล สุรวิทยาคาร
นายสิทธิชัย มุ่งมี เชื้อเพลิงวิทยา
นางจีรา ศรีไทย นาดีวิทยา
นายเฉลิมศักดิ์ อนันมา ประสาทวิทยาคาร
นายอนันต์ พิลาจันทร์ โนนแท่นพิทยาคม
นางสาวสุธาสินี รอดกระโทก พนมดงรักวิทยา
นางสาวอนงค์ ปาสานะตัง เมืองบัววิทยา
นางสาวทัศนีย์ ศรีทน พนมดงรักวิทยา
นายสมยศ ระคนจันทร์ ทุ่งมนวิทยาคาร
นายวิทยา ปรากฎมาก ชุมพลวิทยาสรรค์
นายนฤพล สายวิลัย หนองแวงวิทยาคม
นายพัทธณะไชย ห่วงแก้ว กาบเชิงวิทยา
นายอรรถพล จันทร์เพ็ชร ปราสาทเบงวิทยา
นายวิละ สมเจริญ สุรินทร์พิทยาคม
นายปรีชา ทองมา ดอนแรดวิทยา
นายชัยณรงค์ ลอยประโคน วีรวัฒน์โยธิน
นางกิมาภรณ์ เติมสุข วีรวัฒน์โยธิน
นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล วีรวัฒน์โยธิน
นายพีระพันธ์ เสริมศิริ จอมพระประชาสรรค์
นางรัสนา อนันตสุข รัตนบุรี