ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์ ศรีรามประชาสรรค์
นางสาวฐิติวรดา กิ่งแก้ว ศรีรามประชาสรรค์
นายโชคชัย สินใหม่ แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายสุทธิรักษเขตร์ สังสาลี ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายเมธาวี บริสุทธิ์ สังขะ
นายปฏิวัติ นรสาร พนมดงรักวิทยา
นายสมเกตุ ใจเมือง วีรวัฒน์โยธิน
นางสมศรี ศิริพงศธร ศีขรภูมิพิสัย
นายพิสิทธิ์ ศรีโคตร สุรินทร์พิทยาคม
นายสุริยาพร เทพา ชุมพลวิทยาสรรค์
นายสฎาษิต สุนทรดี ตาเบาวิทยา
นายชัยกฤต บุญธนศิริ ศรีสุขวิทยา
นายบุญร่วม สมาน โคกยางวิทยา
นายศุภชัย พิมพ์ศรี สังขะ
นายรัตนะ แสงลา สังขะ
นางวารุณี ทองศรี จอมพระประชาสรรค์
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย โชคเพชรพิทยา
นายวิโรจน์ เตะประโคน ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวสุดารัตน์ สุดคนึง เมืองลีงวิทยา
นายวีรพรรณ มะลิซ้อน เมืองลีงวิทยา
นางสาวทิพย์วรรณ สินโสด วังข่าพัฒนา
นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์ ลานทรายพิทยาคม
นางศิริพร ใจเมือง วีรวัฒน์โยธิน
นายนภา ปุญยะสาร ประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวศิริพร นันทรัตน์ พนาสนวิทยา
นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์ พรมเทพพิทยาคม
นางฉวีวรรณ เหมมันตา แกศึกษาพัฒนา
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว รัตนบุรี
นางกัญญาณัฐ เมืองศรี ศรีปทุมพิทยาคม
นายอัครชัย ทองดี จอมพระประชาสรรค์
นายอุเทน สมจิต ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายชัชพล วิสมิตะนันทน์ จอมพระประชาสรรค์
นายสิทธิ์พันธ์ สุขแสวง สุรินทร์ภักดี
นายไพจิตร ทองพันธ์ สุรพินท์พิทยา
นายนพัฒน์ สบัญญา พนมดงรักวิทยา
นางบุหงา จันทร์เพชร เชื้อเพลิงวิทยา
นายธนพัต บรรลือทรัพย์ สินรินทร์วิทยา
นางสาวสายวสันต์ สุขแสง บัวเชดวิทยา
นางชุติกาญจน์ สันตะการ ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวกัณฑมาศ แช่มแร่ม บัวเชดวิทยา
นางรัตนา พรหมลิ นาดีวิทยา
นางสาวกัญญาภัทร บุตรสาลี สุรพินท์พิทยา
นายประเสรฐ บุญมาก มัธยมทับทิมสยาม 04
นายชรินทร์ มหานาม รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายกิตติชาติ แก้วสน สุรินทร์ภักดี
นายกรวีย์ คงตน สำโรงทาบวิทยาคม
นายสุธี แดงงาม พระแก้ววิทยา
นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งาม ศรีสุขวิทยา
นายโชคชัย สินใหม่ แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายเอนก ศรีนาค สวายวิทยาคาร
นายวัฒนา เถาวัลย์ดี สวายวิทยาคาร
นายพิภพ แก้วยศ นารายณ์คำผงวิทยา
นายมะนะ เงางาม นารายณ์คำผงวิทยา
นายชัยกฤต บุญธนาศิริ ศรีสุขวิทยา
นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม วีรวัฒน์โยธิน
นายณัฐวุฒิ พันธ์เนตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวศิริพร นันท์รัตน์ พนาสนวิทยา
นางสาวสุดารัตน์ สุดคนึง พนาสนวิทยา
นายนัคพล จงมั่งคั่ง พนาสนวิทยา
นางสาวเบญจทิพย์ อินทร์งาม ศรีสุขวิทยา
นายพิสิทธิ์ ศรีโคตร สุรินทร์พิทยาคม
นายสุเมศ บุญขาว เทนมีย์มิตรประชา
นายธนภพ สุภาษา ตั้งใจวิทยาคม
นายบุญถึง สุขทสนะ เทนมีย์มิตรประชา
นายสุทธิรักเขตร์ สังข์สาลี ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายสิริวุฒิ เครือวังย์ ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายอนุศักดิ์ ศรีทะโร ตั้งใจวิทยาคม
นายนายโกวิทย์ ปลื้มรัมย์ จารย์วิทยาคาร
นายบุญชู พูนดังหวัง ตั้งใจวิทยาคม
นางสาวสุกุมา นาคะเกศ แร่วิทยา
นายกิชาติ แก้วสน สุรินทร์ภักดี
นายสิทธิพันธ์ สุขแสวง สุรินทร์ภักดี
นายบัญญัติ เพียรชอบ ศรีไผทสมันต์
นางพิสมัย พลบูรณ์ศรี สุรินทร์ภักดี
นางอมร พันชนะ สำโรงทาบวิทยาคม
นายศิริชัย แก้วเขียวงาม ศรีไผทสมันต์
นางสาวกัลยา ปัญญาเหลือ สำโรงทาบวิทยาคม
นายอมรเทพ คงตน สำโรงทาบวิทยาคม
นายสุธี แดงงาม พระแก้ววิทยา
นางสาวผการัตน์ เต็มเปี่ยม เมืองบัววิทยา
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ ท่าสว่างวิทยา
นายศักดิ์นรินทร์ ศิริมานนท์ เมืองบัววิทยา
นางสาวศริญนภา กิมาวหา เมืองบัววิทยา
นายธนพัต บรรลือทรัพย์ สินรินทร์วิทยา
นายแสงจันทร์ ลายทอง สินรินทร์วิทยา
นางสาวทิพย์วรรณ สินโลก วังข่าพัฒนา
นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ สินรินทร์วิทยา
นางโฉมศรี มะลิงาม สนมวิทยาคาร
นางสุวรรณี พรหมบุตร สนมวิทยาคาร
นายยรรยง สุบินดี สนมวิทยาคาร
นางฉวีวรรณ เหมมันตรา แกศึกษาพัฒนา
นายลือชัย อุปพงษ์ แกศึกษาพัฒนา
นายนภา ปุญยะสาร ประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย โชคเพชรพิทยา
นายนพรัตน์ ทองแม้น มหิธรวิทยา
นายนพชัย อุปชิต มหิธรวิทยา
นายสุขขุม ลอยประโคน นาบัววิทยา
นายยอดชาย เสาทอง เมืองแกพิทยาสรรค์
นายธีระพงศ์ เขียวอ่อน เมืองแกพิทยาสรรค์
นายพีรพล บุญภา ธาตุศรีนคร
นายชุมพร เพ่งเล็งดี พญารามวิทยา
นายภูวนัย นนธิจันทร์ พญารามวิทยา
นายสมหมาย โคหาจักร จอมพระประชาสรรค์
นางประถาวัลย์ สวยงาม จอมพระประชาสรรค์
นางวารุณี ทองศรี จอมพระประชาสรรค์
นายสมคิด ทองนรินทร์ จอมพระประชาสรรค์
นายอัครชัย ทองดี จอมพระประชาสรรค์
นางกัญญาณัฐ เมืองศรี ศรีปทุมพิทยาคม
นายประวัติ บุตรกันหา โคกตะเคียนวิทยา
นางสุดารัตน์ คงอินทร์ ประสาทวิทยาคาร
นายยรรยงค์ โสติยา ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสมพร เรืองสุขสุด ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสายลม ที่รัก ประสาทวิทยาคาร
นายสมเกตุ ใจเมือง วีรวัฒน์โยธิน
นายศิริพร ใจเมือง วีรวัฒน์โยธิน
นางอรไท เขียวลือ วีรวัฒน์โยธิน
นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพิไลพร เส้นเศษ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุเทศ กาบทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์