ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายนัฐพงษ์ ทิมาบุตร พนาสนวิทยา
นางสาวพัชรินทร์ นาคงาม พนมดงรักวิทยา
นางสาวขนิษฐา ใกล้ผล โนนแท่นพิทยาคม
นางสาวสุพาภรณ์ ศาลา โนนเทพ
นางสาวสุพรรณี มณีศรี ไทรแก้ววิทยา
นางสาวบุญฉวี กิ่งนนท์ พนมดงรักวิทยา
นางสาวชุลิตา ชะโลมรัมย์ ไทรแก้ววิทยา
นางสาวจินตนา ชัยนิตย์ บัวเชดวิทยา
นางสาวสุกัญญา ราชชุยแสน สนมวิทยาคาร
นางสาวดาริน สีชมภู ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาววรรณวิศา วงศ์ศักดิ์ บัวเชดวิทยา
นางสาวนันทิศา ขาวงาม สินรินทร์วิทยา
นางอัษฎาพร ราชนู สุรวิทยาคาร
นางสาวจุฑามาศ หงษ์บุญ พนาสนวิทยา
นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส จอมพระประชาสรรค์
นางภัททิยา ศรีหาตา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวปาริณี หาญอาษา ห้วยจริงวิทยา
นายธรรมศักดิ์ ทองเดือน กระเทียมวิทยา
นางจิรัตติกาล รักพรม โคกยางวิทยา
นายสุรสิทธิ์ เสาทอง ลำพลับพลาวิทยาคาร
นายนายปธาน จรจรัญ สุรวิทยาคาร
นางสาวน้ำอ้อย เอี่ยมรัมย์ สุรวิทยาคาร
นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา สุรวิทยาคาร
นางสาวฐาวิกา บุตรรักษา ลำพลับพลาวิทยาคาร
นางสาวน้ำผึ้ง มุติโสม ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวพรรณิการ์ บุญทัพไทย วีรวัฒน์โยธิน
นายภูริเดช ขุนแก้ว ห้วยจริงวิทยา
นางสาวสิริรดา เจริญรัมย์ รัตนบุรี
นางสาวอำไพ มุ่งสันติ สิรินธร
นางสุชาดา เพียมจิต สิรินธร
นางกิ่งกาญจน์ เรืองเกษม เชื้อเพลิงวิทยา
นางปทมรัตน์ สายไทย โชคเพชรพิทยา
นางสุวิมล ครองสุข ศรีรามประชาสรรค์
นางเบญจพร ด้วงม้า วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจินตนาภรณ ภาษาดี สุรพินท์พิทยา
นางสาววนิดา ฮาตระวัง สุรพินท์พิทยา
นางสาวภัทราวรรณ จันตะ สุรพินท์พิทยา
นางสมถวิล พวงศิริ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจิรภิญญา สารชาติ สุรพินท์พิทยา
นางสาวศศิกานต์ สิริมัย สุรพินท์พิทยา
นางสาวปทุมมาศ ยอดสิงห์ ธาตุศรีนคร
นางศลิท ศรีวิเศษ สุรวิทยาคาร
นางนิตยา พระงาม กระเทียมวิทยา
นางวีนัสชนันต์ รันทร กระเทียมวิทยา
นางสาวพีรลักษณ์ รักษะประโคน กระเทียมวิทยา
นายบุญเทิง สีหราช แนงมุดวิทยา
นางสาวเจนจิรา วิเศษชาติ กระเทียมวิทยา
นางเฉลิมขวัญ บุญชู พญารามวิทยา
นางสุพรรณี ชัยสาร โนนเทพ
นางฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนภดล หมายถูก จอมพระประชาสรรค์
นางสาววรางคณา งามศิริ หนองสนิทวิทยา
นางสาวอุบลวรรณ บุญเจียม หนองขุนศรีวิทยา
นางสาวกุลจิรา ชุมด้วง สังขะ
นางสาวรสสุคนธ์ สมนึก เมืองบัววิทยา
นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข พนมดงรักวิทยา
นางสาวชนิดา ใยบุรี รัตนบุรี
นางสาวจิราพร ฉัตรเกาะ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสุภาพ พลภักดี นารายณ์คำผงวิทยา
นางจินตนา สระแก้ว ศีขรภูมิพิสัย
นางวิไลแก้ว พุ่มจันทร์ หนองขุนศรีวิทยา
นางสาวบุหงา แจ่มใส บัวเชดวิทยา
นางสาวอนงค์ เชจันทา หนองแวงวิทยาคม
นางสาวกมลวัฒน์ สิมมา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธวัช สุกแสง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวนริศรา เจียรัมย์ บึงนครประชาสรรค์
นายวีระชาติ ผิวอ่อน รัตนบุรี
นางสาวจีรวรรณ สุขสวัสดิ์ โคกยางวิทยา
นางพรรนิภา นิคำ ยางวิทยาคาร
นางสาวอารัยา บุญยาม สังขะ
นายธีรชัย ลาภูตะมะ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุวรีย์ เพิ่มศิริ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวอุมาพร สารพัฒน์ สุรวิทยาคาร
นางสาวฑิฆัมพร อำนวยสวัส สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวเอราวัณ แก้วตะวัน ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางนิลเนตร ฉัตรเชาว์ลัย กระเทียมวิทยา
นางสาวสุมิตรา สดทรง ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข จอมพระประชาสรรค์
นางสาวศรัณยรัตน์ วัฒนะรัตน์ สุรวิทยาคาร
นางสาวภัทธภร สมานสวน สุรวิทยาคาร
นางสาวเกศรินทร์ แก้วดี บัวเชดวิทยา
นางสาวธัญลักษณ์ แก้วดี บัวเชดวิทยา
นางสาวจันทิมา เสาวรัจ สุรินทร์พิทยาคม
นางสาวAboma Mbarga Dorothy จอมพระประชาสรรค์
นางสาวศุภมาศ ชูชี จอมพระประชาสรรค์
นางสาวปวีณ์ริศา แท่งทอง ตานีวิทยา
นางสาวอัญชนา ประดับประดา บัวเชดวิทยา
นางราศรี สิทธิยศ ตานีวิทยา
นายเฉลิมพล วิโรจน์รัตน์ ประสาทวิทยาคาร
นายปธาณ จรจรัญ สุรวิทยาคาร
นางมาลี สุระวิทย์ สุรวิทยาคาร
นายอภิสิทธิ เขียวมรกต เชื้อเพลิงวิทยา
นายอดิศักดิ์ พลศรี ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย วีรวัฒน์โยธิน
นางสายสุนีย์ สมทรัพย์ สิรินธร
นางศศิกานต์ ประดับสุข สุรพินท์พิทยา
นายบุญธีม ตี สุรวิทยาคาร
นางวรรณีย์ สมสุข วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุทธินี แก้วรามสด สุรวิทยาคาร
นางสาวศศิวิมล พูนชัย สุรวิทยาคาร
นางเนตรนภา วาลีประโคน กาบเชิงวิทยา
นางจิรัฐวรรณ เจือจันทร์ แตลศิริวิทยา
นายบุญทัน สาระ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเนตรหทัย รัตนจันทรา โชคเพชรพิทยา
นางดวงรัตน์ ตาชูชาติ เชื้อเพลิงวิทยา
นางชริตา ภาวสิทธิ์ สุรวิทยาคาร
นางเบญจพร ด้วงมั่ง วีรวัฒน์โยธิน
นางรัตติยา ทัดศรี สิรินธร
นายธนิต คงเจริญสุข สุรพินท์พิทยา
นางจันที ยวน หนองแวงวิทยาคม
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวพัชรีพร คงบุญ แกศึกษาพัฒนา
นางรจนา นึกชอบ สุรวิทยาคาร
นางภักษร มหาเทียนธำรง สังขะ
นางศิรานี บุญเจียม ศรีรามประชาสรรค์
นางสมถวิล ทองศรี วีรวัฒน์โยธิน
นางรัตติกร ภิรมย์ตระกูล รัตนบุรี
นางนารีรัตน์ รับงาม สุรวิทยาคาร
นางสาวลฎาภา สะปะสิริ สุรวิทยาคาร
นางวิภาวี สุนนท์ชัย เมืองลีงวิทยา
นางวัลลดา วรทัต สุรวิทยาคาร
นางมนทกานต์ จันทร์ปิ่น เมืองแกพิทยาสรรค์
นางอพิชญา พอกเพิ่มดี นาดีวิทยา
นางวรรณกร พณพจณ์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวธรรมพร ฤทธิรุณ ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวนุชนาฏ คงวัน นาบัววิทยา
นางรัตนา รัตนกาญณ์ สิรินธร
นายสมปอง ประทุมมี สุรวิทยาคาร
นางคำนงค์ พันไผ่ กุดไผทประชาสรรค์
นางวิไลรัตน์ ละมูลมอญ สนมวิทยาคาร
นางสาวสุมิตรา จอกทอง พนมดงรักวิทยา
นายPel Chhleav สุรวิทยาคาร
นางรินรดาภา สุวรรณเสาวก มหิธรวิทยา
นางสาวกมลรัตน์ นามคำ กุดไผทประชาสรรค์
นางสาวศศิธร รัศสีห์ ศีขรภูมิพิสัย
นายJin Wen Ze ศีขรภูมิพิสัย
นางอัมพร รุจิยาปนนท์ สุรพินท์พิทยา
นายKim C. Escolta ศีขรภูมิพิสัย
นายHuang Xiaotu ศีขรภูมิพิสัย
นายสุวรรณ ทองแม้น บัวเชดวิทยา
นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์ สุรวิทยาคาร
นายนรินทร์ ชินศรี สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวสุวนันท์ ประภาสัย สำโรงทาบวิทยาคม
นางกัญญานารถ เหมาะดีหวัง บุแกรงวิทยาคม
นางสาวยลภัทร โพธิ์ศรี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาววัชรานุช รังแก้ว หนองแวงวิทยาคม
นางสาวรัตนากร บัวผาย ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางฉันทะนิษฐ์ พฤษภา วีรวัฒน์โยธิน
นายเวโรจน์ สาแก้ว หนองสนิทวิทยา
นางสาวจีรนันท์ คดีเวียง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสุคนธา บุญเกษ ศรีรามประชาสรรค์
นางสาวขวัญเรือน ภูดวงดาษ ลานทรายพิทยาคม
นายวิรัตน์ สีตะแกะ มัธยมทับทิมสยาม 04
นางศรัณย์รัชต์ เมืองแก้ว ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกรรญา สีดาพาลี ธาตุศรีนคร
นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง สิรินธร
นางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์ สิรินธร
นางสาวน้ำค้าง ชุ่มเสนา พนมดงรักวิทยา
นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวศิริวรรณ พิมพ์ทอง ขวาวใหญ่วิทยา
นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ สิรินธร
นางสิทธิมนต์ เวียงแก้ว สุรวิทยาคาร
นางสาวอมรภัค สดใส ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมือง สุรวิทยาคาร
นางสาวกุลกรุณา เอื้อเฟื้อกลาง มหิธรวิทยา
นางเอื้อมจิต ถิ่นแถง สังขะ
นางวริศรา สุพรรณ์ สุรินทร์ราชมงคล
นางบุญเติม สุภิษะ สังขะ
นางวราภรณ์ สมควรทัด สิรินธร
นางวรรณา สิยาชีพ สิรินธร
นางฐิติรัตน์ ไตรรัตน์ สังขะ
นายไพรัตน์ ธรรมวิสุทธิ์ สิรินธร
นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพาสวัสดิ์ ตานีวิทยา
นางสาวเสาวภา ทองนำ จอมพระประชาสรรค์
นางอภิญญา วงค์คำจันทร์ จอมพระประชาสรรค์
นายอัมรินทร์ งามเลิศ ตานีวิทยา
นางปัทวรรณ จุทาไทย สนมวิทยาคาร
นางสาวศิริรัตน์ ล้อไป นาบัววิทยา
นางลัดดา ม่วงอร่าม สุรวิทยาคาร
นางสาวลลิตา คิอินธิ ไทรแก้ววิทยา
นางอลิษา   พิมวงษา สิรินธร
นางธัญรดี สังข์ขาวกุล รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางฐายิกา ดวงพร สังขะ
นางโสภา เรียบร้อย พญารามวิทยา
นางจิตติมา ชูทรงเดช สุรวิทยาคาร
นางสาวแน่งน้อย แซ่จึง สุรวิทยาคาร
นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางรสกร ใบบัว จอมพระประชาสรรค์
นางสาวกุสุมา ผาเดิม มัธยมศรีลำเภาลูน
นางวันวิสา บุญวงศ์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายสมใจ อดทน สุรินทร์ภักดี
นายถนอม จินดาศรี จอมพระประชาสรรค์
นางสาววิลาวัณย์ โภคทรัพย์ แร่วิทยา
นางวนิดา สังข์ทอง รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางพันธิภา ผดุงกิจ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางชูศรีธัญญาลักษณ์ สมานรักษ์ สินรินทร์วิทยา
นางพจนีย์ มีมาก วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอุสา สุขพูล สุรวิทยาคาร
นางรัชนีย์ สุธรรม เมืองบัววิทยา
นางสมฤดี หวลระลึก สิรินธร
นางนภกุล ไตรเรืองกุล เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวสิริมา อาจอินทร์ ตาเบาวิทยา
นายเฉลย ตาทิพย์ ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวจันทนา เหมาะทอง สินรินทร์วิทยา
นางสาวรุ่งแสง ศรีตัมภวา ตานีวิทยา
นางสาวปาลิตา ไชยโพธิ์ สุรพินท์พิทยา
นางอุดม กำมนาฏ ศรีสุขวิทยา
นางพรรณี ร่วมพัฒนากร เมืองลีงวิทยา
นางสาวนภสมน ธนปฐมพงศ์ ลานทรายพิทยาคม
นางเย็นฤทัย สามาลย์ สิรินธร
นางสาวฐาปนีย์ ห้าวหาญ สนมวิทยาคาร
นางสาธิตา เซียรัมย์ ท่าสว่างวิทยา
นางนิพตา มีกล้า ประสาทวิทยาคาร
นางชุติมา จันทร์สิทธิกร ประสาทวิทยาคาร
นายปัญญา พ่วงงามพันธ์ ประสาทวิทยาคาร
นางมัลลิกา พรมมา ห้วยจริงวิทยา
นางสาวสุปราาณี พุฒภิบูรณ์ ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวปิ่นมณี อมรกุลสวัสดิ์ ศรีสุขวิทยา
นางทัศวรรณ เดวิส โชคเพชรพิทยา
นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ ทุ่งมนวิทยาคาร
นายชนาธิป กรองทอง ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกฤติกา สุทธิธรรม วีรวัฒน์โยธิน
นางสุธิมา กะทิศาสตร์ ศีขรภูมิพิสัย
นางณพรรณมาฎาร์ โชติวิริยะตระกูล พนาสนวิทยา
นางสาวสิลิลทราทิพย์ สดมพฤกษ์ แนงมุดวิทยา
นายสุพจน์ เค้ากล้า รัตนบุรี
นายพรศักดิ์ ศรีวรกุล รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายธนากร ทองนำ แนงมุดวิทยา
นางลำเพียร นามสวัสดิ์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวศรัญญา โสภาสิน ศรีสุขวิทยา
นายวิยา ดอกจันทร์ สนมวิทยาคาร
นางสาวณัฐร์สิชา ดีล้อม ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสมานจิตร์ สนสี สวายวิทยาคาร
นางอัจราภรณ์ นาคเจือ บัวเชดวิทยา
นางจิรัฐยา สุทธิโฉม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวลลิตา สาแก้ว หนองอียอวิทยา
นางรัมภ์รดา เครือศรี รัตนบุรี
นายทวีชัย กลีบบัว รัตนบุรี
นางสาวนีรบล อนุกูล เบิดพิทยาสรรค์
นางสาวกัญญา ครองไธสง มัธยมศรีลำเภาลูน
นางหยาดพิรุณ สระแก้ว ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายชันราวิทย์ ควรทอง ศีขรภูมิพิสัย
นางจันทิรา เกตุโสระ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางดวงใจ อินทชัย ชุมพลวิทยาสรรค์
นายมานัส ชาวงษ์ ศรีไผทสมันต์
นายนารีรัตน์ สุบินดี สวายวิทยาคาร
นางศิริวรรณ จงภักดี วีรวัฒน์โยธิน
นางฉวีวรรณ วินทะไชย ประสาทวิทยาคาร
นางสุชาดา เทียมเลิส สิรินธร
นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายบรรจง สดสี ตานีวิทยา
นางปวันรัตน์ บุญหนุน รัตนบุรี
นางศิริภัสสร อุดมรัตน์ รัตนบุรี
นางวันทนีย์ สัตตรัตนามัย สุรวิทยาคาร
นางแม้นมาส อัครกตัญญู รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางเบ็ญจวรรณ บุญอาจ รัตนบุรี
นางสาวสุภาพ พบบูญ รัตนบุรี
นางสาวกทลี พริ้งเพราะ สินรินทร์วิทยา
นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว สังขะ
นางวิไลวรรณ เตียวเจริญกุล สำโรงทาบวิทยาคม
นางสุณิตา เรียงไธสง รัตนบุรี
นางเสน่ห์ พุฒตาล รัตนบุรี
นางปิยรัตน์ ไพรสินธุ์ สินรินทร์วิทยา
นายสุจิน อรชัย หนองแวงวิทยาคม
นางละเอียด กระจายศรี ศีขรภูมิพิสัย
นางจิตรา สุขคุ้ม สุรินทร์พิทยาคม
นางสาววิภารัตน์ ปาธิสัตย์ เมืองบัววิทยา
นางภากุน เมืองแก้ว สิรินธร
นางสมร แสงชำนิ สุรวิทยาคาร
นางสมบุญ สุบินยัง ศรีไผทสมันต์
นางศิรินทิพย์ ทรัพย์ครองชัย แตลศิริวิทยา
นายมานิต ทรัพย์ครองชัย แตลศิริวิทยา
นางกรรณิการ์ ถมปัทม์ ศีขรภูมิพิสัย
นางพลอยมณี ลาภจิตร ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวพนัชกร มณีคำ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุนันทา นาเจริญ รัตนบุรี
นางยุพาพิน ช่วยวัฒนะ รัตนบุรี
นางสาวจันทร์เพ็ญ อินปัญญา เบิดพิทยาสรรค์
นางสาวธัญญารัตน์ ยาเงิน เบิดพิทยาสรรค์
นางวิมล เสียงหวาน เบิดพิทยาสรรค์
นายเสนอ เท่าเทียม เบิดพิทยาสรรค์
นางสาวสุพรรณา นามพูน ประสาทวิทยาคาร
นางสุบรรณิภา แก่นแก้ว ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางพัชชา คารศรี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายบุญชัยทวี ศรีเทพ รัตนบุรี
นางสาวทัศนวดี สืบนุการณ์ สุรวิทยาคาร
นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ รัตนบุรี
นางจันทรากานต์ ถนัดค้า บัวเชดวิทยา
นางสุรินทร์ มีอินทร์ บัวเชดวิทยา
นางฉัณแข รัตตัญญู สิรินธร
นางปรารถนา นิสังรัมย์ สิรินธร
นางแสงเดือน ทองเกลี้ยง สวายวิทยาคาร
นางจินตนา จิตร์รัก บัวเชดวิทยา
นางราตรี พาหา จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข จอมพระประชาสรรค์
นางสาวมนัสวี เวชกามา จอมพระประชาสรรค์
นางบังอร ชูแก้ว จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี จอมพระประชาสรรค์
นางสาวภาวฎา สวัสดี สังขะ
นางสาวอรอุมา คุ้มครอง สังขะ
นางสาวปราณี หาญประโคน พระแก้ววิทยา
นางสาวภัทธิรา สุมาลี จอมพระประชาสรรค์
นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ จอมพระประชาสรรค์
นายJulius Careon รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวอรสุรางศ์ ถือกล้า มัธยมจารพัตวิทยา
นางสาวณชนก พรมภักดี ขนาดมอญพิทยาคม