ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางกมลทิพย์ ทองหย่อน ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวกัญจนาภรณ์ เจริญผล ทุ่งมนวิทยาคาร
นางอัจฉราวดี บุญแสน ทุ่งมนวิทยาคาร
นางพรพิมล แพงจันทร์ เชื้อเพลิงวิทยา
นางธนาดา พะนวรัมย์ เชื้อเพลิงวิทยา
นายสิทธิชัย มุ่งมี เชื้อเพลิงวิทยา
นายสกลเดช เวชกามา ตาเบาวิทยา
นางกรพรรณ คิดดีจริง กาบเชิงวิทยา
นายสนอง พรหนองแสน กาบเชิงวิทยา
นายเหลียน ผุยโพนทัน กาบเชิงวิทยา
นายณัฐดนัย สุภาสัย แนงมุดวิทยา
นายภิมุข สมานรักษ์ แนงมุดวิทยา
นายฉลอง พาโพพันธุ์ โคกตะเคียนวิทยา
นางสาววนิดา นิ่มนวล โคกตะเคียนวิทยา
นายสุพจน์ กะการดี ปราสาทเบงวิทยา
นางสถาพร กิตติขจร บัวเชดวิทยา
นางสาวจันธิมา ผดุงเจริญ บัวเชดวิทยา
นางสาวพจนีย์ ศรีมานนท์ บัวเชดวิทยา
นายสิทธิพล นามสว่าง สุรวิทยาคาร
นายไผ่ พรมเพชร สุรวิทยาคาร
นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ สุรวิทยาคาร
นายไพสิทธิ์ คงทน สุรวิทยาคาร
นายทรงชัย บุญสุยา สุรวิทยาคาร
นายสุนทร คงทน สุรวิทยาคาร
นายสัมฤทธิ์ เสาทอง สุรวิทยาคาร
นางสาวณิชชา ผลเกิด สุรวิทยาคาร
นางพัชรี ศุภเขตกิจ สุรวิทยาคาร
นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง สวายวิทยาคาร
นางสุพารัตน์ แซ่อุย สวายวิทยาคาร
นางกอบกุล บุญวร สวายวิทยาคาร
นายคฑาวุธ บุญวร สวายวิทยาคาร
นายธนากร เรืองรอบ สวายวิทยาคาร
นายชูเกียรติ ควรดี เทนมีย์มิตรประชา
นางขวัญใจ ควรดี เทนมีย์มิตรประชา
นางประโยชน์ ชื่นใจ เทนมีย์มิตรประชา
นางพัฒนาภรณ์ ราษีนวล เทนมีย์มิตรประชา
นายสุรสิทธิ์ สุขช่วย เทนมีย์มิตรประชา
นายศักดิ์ศรี เสียงสนั่น เทนมีย์มิตรประชา
นางศรีสวัสดิ์ ภัทรดุษฎีกุล ศรีไผทสมันต์
นางวิจิตรา วิเวกวินย์ ศรีไผทสมันต์
นางเสาวคนธ์ รู้รักษา สุรินทร์ราชมงคล
นางสาวภัทรพร ลมพรราช สุรินทร์ราชมงคล
นางอาภรณ์ สิงห์คำ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวจิตติวรรณ จิตรไธสง มหิธรวิทยา
นางสาวชนกพร เทียนสิงห์ชัย ศรีรามประชาสรรค์
นายเอกอภิสิทธิ์ ดอกศรีจันทร์ ศรีรามประชาสรรค์
นางสาวสุภาวดี พรมเทศ ศรีรามประชาสรรค์
นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ ศรีรามประชาสรรค์
นายวิชชชาติ ยิ่งยงยุทธ ศรีรามประชาสรรค์
นางจุฬาลัย เวชสถล ลานทรายพิทยาคม
นางสาวจีระวรรณ วังอาจ ลานทรายพิทยาคม
นางสาวรุจิรา ผลโพธิ์ ลานทรายพิทยาคม
นางวันดี นิตยวัน ลานทรายพิทยาคม
นายรัชพงษ์ อ่อนอก ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางจิตรา เชื้อเจริญ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางธิดาวรรณ สายแสงจันทร์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกนกลักษณ์ เกษีสังข์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสิทธิศักดิ์ เอ็นดู ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสาลี มณีศรี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางผกาวดี สุวงศ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพูนสุข มะลิหวล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายยอดชาย เพชรน้อย พรมเทพพิทยาคม
นายสำเริง หาญเสมอ ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายยุวสันต์ อุ่นเรือน ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางพิมพา งามเลิศ ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสุภาภรณ์ โสมสุข โนนแท่นพิทยาคม
นางนุชจิรา โสมสุข โนนแท่นพิทยาคม
นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ ศรีปทุมพิทยาคม
นายยุทธนา พุทธานุรักษ์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายเกียรติศักดิ์ จารัตน์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวชมพูนุช สุจินพรัหม วีรวัฒน์โยธิน
นางอัญชลี สุทธิธรรม วีรวัฒน์โยธิน
นางพิมพ์พจี คีตภิรมย์ วีรวัฒน์โยธิน
นายศุภชาติ ม่วงอร่าม วีรวัฒน์โยธิน
นางพรรณี จันทรดี วีรวัฒน์โยธิน
นางตรีเกศ รุจิยาปนนท์ วีรวัฒน์โยธิน
นายวัชรินทร์ บุญเที่ยง วีรวัฒน์โยธิน
นายวัชรวิชย์ พระทองสุขสกุล วีรวัฒน์โยธิน
นายอดิศักดิ์ เทียนทอง พนาสนวิทยา
นายอภินันท์ นามสวัสดิ์ พนาสนวิทยา
นางสาวนภาพร นะเรศรัมย์ พนาสนวิทยา
นายสมหวัง สมบูรณ์ พนาสนวิทยา
นางสาวสาคร ได้รอดดี พนาสนวิทยา
นายศุภชัย นิเวศวรากร พนาสนวิทยา
นายสุทธิพงศ์ สำนักนิตย์ พนาสนวิทยา
นางสาวเสน่ห์ นิลภา พนาสนวิทยา
นางสุรางค์ พูนศรีธนากูล รัตนบุรี
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ รัตนบุรี
นางปราณีต เหล่าสกุล รัตนบุรี
นางลิขิต มีโสภา รัตนบุรี
นายสัญญา จงอุตส่าห์ รัตนบุรี
นางอรวรรณ แพงภูงา รัตนบุรี
นายสมศักดิ์ สุขบท รัตนบุรี
นายสุขสวัสดิ์ สาศิ รัตนบุรี
นายกำจร สามี ดอนแรดวิทยา
นายคณิศร พุทธานุ เบิดพิทยาสรรค์
นายสมชาติ ศิลาเลิศ เบิดพิทยาสรรค์
นางกฤติยาพร ศรีเพ็ง เบิดพิทยาสรรค์
นางสาวบุณิกา ยาเงิน เบิดพิทยาสรรค์
นางสาวจิดาภา นิราศโศรก ธาตุศรีนคร
นางกนกอร ชายกลาง ธาตุศรีนคร
นายพีรพล บุญภา ธาตุศรีนคร
นายเทอดศักดิ์ แนวทอง แกศึกษาพัฒนา
นางพัชรนันท์ แพงยา ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายสนั่น ศรีคราม สนมวิทยาคาร
นางนภาพร ที่สำราญ สนมวิทยาคาร
นางสุภัทรฉวี วงศ์เจริญ สนมวิทยาคาร
นายสมโภชน์ นอบน้อม สนมวิทยาคาร
นางสาวเสาวลักษณ์ ขบวนฉลาด สนมวิทยาคาร
นางสาวจิณณพัต ธนาทรงบุญ สนมวิทยาคาร
นางวนิตตา พนารักษ์ สนมวิทยาคาร
นางเพ็ญ มาลีหวล สนมวิทยาคาร
นายพัฒนศักดิ์ พสุนนท์ สนมวิทยาคาร
นางสุภัชญา กอสาลี หนองขุนศรีวิทยา
นางนันทรัตน์ สมบูรณ์ หนองขุนศรีวิทยา
นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอม นารายณ์คำผงวิทยา
นายสิทธิชัย ประคองใจ นารายณ์คำผงวิทยา
นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะ นารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวศุภมาส เข็มทอง โนนเทพ
นางจันทร์ฉาย จวงจันทร์ โนนเทพ
นางเบ็ญจมาศ สาดา โนนเทพ
นางอัมราภรณ์ ห้าวหาญ โนนเทพ
นางจินตนา แฉล้มไธสง ประสาทวิทยาคาร
นางศิริจันทร์ เกตุชาติ ประสาทวิทยาคาร
นายสุขสันต์ ชุ่มชื่นดี ประสาทวิทยาคาร
นายเยี่ยม ศรีทร ประสาทวิทยาคาร
นายสุรัตน์ โสมกุล ประสาทวิทยาคาร
นางอำภร สุทธิมูล ประสาทวิทยาคาร
นายสิริวัฒก์ แสงกล้า ประสาทวิทยาคาร
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ วงค์มาเกตุ ประสาทวิทยาคาร
นายคาร ดีพูน ประสาทวิทยาคาร
นางนารีรัตน์ สุขจำนงค์ ประสาทวิทยาคาร
นายพิพัฒน์ ผลเจริญ โคกยางวิทยา
นางสาววรารัตน์ คำหล้า โคกยางวิทยา
นางดาเรศ อยู่สบาย โคกยางวิทยา
นายนิรุธ เสาประโคน โคกยางวิทยา
นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤช โคกยางวิทยา
นายอุดม พรหมบุตร โคกยางวิทยา
นางสุนทราพร รุ่งเรืองศรี ตานีวิทยา
นายอนุวัฒน์ ศิโล ตานีวิทยา
นายคมศักดิ์ ชมภูวงษ์ ไทรแก้ววิทยา
นางสาวแก่นมณี พิมพ์ศรี ไทรแก้ววิทยา
นางสำราญ สร้อยจิตร ไทรแก้ววิทยา
นางผ่องศรี พัวพันธุ์ สิรินธร
นางนิภา หลิมศิริวงษ์ สิรินธร
นางเพ็ญศรี ดีเสมอ สิรินธร
นายสุทัศน์ โกรธกล้า สิรินธร
นายอภิสิทธิ ตรงศูนย์ นาดีวิทยา
นางนาตยา ชิดชอบ นาดีวิทยา
นางอณัญญา คำสิน นาดีวิทยา
นายชาติชาย ทองนำ นาดีวิทยา
นางละออ กระแสโสม พญารามวิทยา
นายศุภฤกษ์ ชมชื่นดี พญารามวิทยา
นางสาวอรทัย ยืนยง พญารามวิทยา
นายสุพันธ์ ชนะสุข สุรินทร์ภักดี
นางพัชรา ศิริเลิศพงศ์พันธุ์ สุรินทร์ภักดี
นางกุลเศรษฐ บานเย็น สุรินทร์ภักดี
นางสาวสำอาง ใจใหญ่ โชคเพชรพิทยา
นางสมพร สาระนิม โชคเพชรพิทยา
นางนัทธมน วัฒนธรรม ท่าสว่างวิทยา
นายนรินทร์ ผิวทอง ท่าสว่างวิทยา
นายประสิทธิ์ จันทีนอก แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางพรทิพย์ พุทธานุ สุรินทร์พิทยาคม
นางชนิดา บางแก้ว สุรินทร์พิทยาคม
นายประยูร ยวงแก้ว สุรพินท์พิทยา
นางสาวสำราญ แก้วอ่อน สุรพินท์พิทยา
นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ สุรพินท์พิทยา
นายธงสี วรฉัตร สุรพินท์พิทยา
นางสุภาวดี เมธาศิริ สุรพินท์พิทยา
นายมานะ อดทน จอมพระประชาสรรค์
นายพีระพันธ์ เสริมศิริ จอมพระประชาสรรค์
นายสุชาติ ศรีเพชร จอมพระประชาสรรค์
นางเทพประทาน อินทร์งาม จอมพระประชาสรรค์
นางรัชดาภรณ์ ใจกล้า จอมพระประชาสรรค์
นายวัชระ โกติรัมย์ จอมพระประชาสรรค์
นางบุษรินทร์ วรมากุล จอมพระประชาสรรค์
นายภูษิต รัตนะวรรณ์ จอมพระประชาสรรค์
นายสุพรรณ ทองขาว จอมพระประชาสรรค์
นายวิรุจ ก่อแก้ว จอมพระประชาสรรค์
นางสุภัทรกุล มั่นหมาย เมืองลีงวิทยา
นายสังวาลย์ ทาปื้อ เมืองลีงวิทยา
นายนิษฐ์ ประสีระเทสัง เมืองลีงวิทยา
นางระวีวรรณ งามสะอาด บุแกรงวิทยาคม
นางสาวอรทัย ภาสดา บุแกรงวิทยาคม
นางสาวละเอียด มีแก้ว บุแกรงวิทยาคม
นางรัชนีวรรณ บุญเลิศ บุแกรงวิทยาคม
นางสุพิน อินทร์งาม หนองสนิทวิทยา
นางฐิติญารัตน์ สมหมาย สินรินทร์วิทยา
นายสมเกียรติ กลั่นกำเนิด สินรินทร์วิทยา
นางอุษณีษ์ ศรีสม บึงนครประชาสรรค์
นายภาคิน ลุนลี แร่วิทยา
นายเจษฎา นากดี แร่วิทยา
นางพรเพ็ญ โนนสร่าย แร่วิทยา
นายวินัย คำงาม กุดไผทประชาสรรค์
นายวีระวัฒน์ วิทยอุดม ศีขรภูมิพิสัย
นายครรชิต บุญปก ศีขรภูมิพิสัย
นายบุญส่ง งามสะอาด แตลศิริวิทยา
นางสุภริน บุญพั่ว แตลศิริวิทยา
นายสุริยัน ยวงทอง แตลศิริวิทยา
นางสาวนภารัตน์ เสนาใหญ่ วังข่าพัฒนา
นางสาวสุรีพร ทัพไทย วังข่าพัฒนา
นางบุญยืน บุตรเพชร ยางวิทยาคาร
นายจิรพันธุ์ แก้วจำเริญ ยางวิทยาคาร
นางอุดมสิน ชื่นใจ ยางวิทยาคาร
นางสาวรติพร ทบทอบ หนองแวงวิทยาคม
นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อ หนองแวงวิทยาคม
นางเบญญา เนื่องนิยม หนองแวงวิทยาคม
นายอดิเทพ เข็มทอง ห้วยจริงวิทยา
นางสาวศัลย์ทนีย์ กัญญาพันธ์ ห้วยจริงวิทยา
นายภาณุวัฒน์ ปิ่นหอม ห้วยจริงวิทยา
นายกัมปนาท พวงบุญ มัธยมจารพัตวิทยา
นายเอกวัฒน์ คำเสียง มัธยมจารพัตวิทยา
นายวิฑูรย์ อยู่ยืน จารย์วิทยาคาร
นายพัลลภ ศิลาทิพย์ จารย์วิทยาคาร
นางพัชรี พุฒซ้อน ชุมพลวิทยาสรรค์
นายวิทยา ปรากฎมาก ชุมพลวิทยาสรรค์
นายสุริยะ สร้อยแสง ชุมพลวิทยาสรรค์
นายศิวกร กลางคาร ชุมพลวิทยาสรรค์
นายแสวง แสงอรุณ เมืองบัววิทยา
นางสุวรรณา งามสง่า ลำพลับพลาวิทยาคาร
นางสาวนิติยา เจริญราช ลำพลับพลาวิทยาคาร
นางชัชพร แนวทอง เมืองแกพิทยาสรรค์
นายสุข ยิบรัมย์ เมืองแกพิทยาสรรค์
นายจรุงกิจ พิศงาม เมืองแกพิทยาสรรค์
นางสาววโรทัย ภูอาษา ศรีสุขวิทยา
นางอัญชลี โพธารินทร์ ศรีสุขวิทยา
นางสาวกัญญกานต์ มาตผล ศรีสุขวิทยา
นางน้ำผึ้ง ลับสูงเนิน ศรีสุขวิทยา
นางดวงตา บุติมาลย์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางรุ่งทิวา ผลเกิด สำโรงทาบวิทยาคม
นายนิวัติ โสแก้ว สำโรงทาบวิทยาคม
นายสุทธิพจน์ พุฒวัจน์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายณกรณ์ บำรุงธรรม สำโรงทาบวิทยาคม
นายณัชพล สมนึก สำโรงทาบวิทยาคม
นางวรรณา ทรงศิลป์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางวิไลวรรณ โสแก้ว สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวชนิสรา สายหอม สำโรงทาบวิทยาคม
นายเด่น ทรงศิลป์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายพลวัต บุราคร สำโรงทาบวิทยาคม
นายพุทธวรรษ พันชนะ สำโรงทาบวิทยาคม
นายกิตติพงษ์ เตียวเจริญกุล สำโรงทาบวิทยาคม
นายอรุณ ประทัยงาม สำโรงทาบวิทยาคม
นายอดูนเดช คำนุ สำโรงทาบวิทยาคม
นายวิสิษฐ์พล สิงจานุสงค์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายพรมนัส บุญหนัก สำโรงทาบวิทยาคม
นายบัญญัติ สมชอบ สำโรงทาบวิทยาคม
นายภูมินทร์ เจริญสุข สำโรงทาบวิทยาคม
นายชาญณรงค์ มุมทอง สำโรงทาบวิทยาคม
นายศุภชัย บุติมาลย์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวสุธาสินี รอดกระโทก พนมดงรักวิทยา
นางสาวทัศนีย์ ศรีทน พนมดงรักวิทยา
นางสาวกนกศิลป์ แผ่นทอง พนมดงรักวิทยา
นางกัลยาณี สุดเส้นผม สุรวิทยาคาร
นางสาวจารวี นามนนท์ แนงมุดวิทยา
นางสาวสุมาลี งามสง่า เมืองบัววิทยา