ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายพรมมา สวาศรี บัวเชดวิทยา
นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญ บัวเชดวิทยา
นางพวงพันธ์ ศรีวงษ์ บัวเชดวิทยา
นางสุมมา บุญมั่น บัวเชดวิทยา
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง ศีขรภูมิพิสัย
นางศิริวรรณ วรรณดี วังข่าพัฒนา
นางนวลจันทร์ รังทอง ศรีสุขวิทยา
นายวีระพงษ์ เมินดี ไทรแก้ววิทยา
นายทวี เจริญรัมย์ ศีขรภูมิพิสัย
นายธราดล บุญยาพงษ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายวิชัย จันทร์สอน ศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ศีขรภูมิพิสัย
นางวัฒนา สมชอบ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางแววตา แสงทอง ชุมพลวิทยาสรรค์
นางจารีรัตน์ พลศรี สังขะ
นางอรอุมา ไชยศรีษะ ตานีวิทยา
นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศ นาดีวิทยา
นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบ แกศึกษาพัฒนา
นายนันทศักดิ์ โอษฐงาม ขวาวใหญ่วิทยา
นางณัฏฐวี พจนะแก้ว จอมพระประชาสรรค์
นางสาวอสิพร เอี่ยมสะอาด สิรินธร
นางอนัญญา สุนทรารักษ์ สิรินธร
นางสาวกวินนา หอมหวล พนมดงรักวิทยา
นางวราภรณ์ ฉิมมาลี รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์ ศรีสุขวิทยา
นางพวงทิพย์ สีตะริสุ เบิดพิทยาสรรค์
นางศิวพร นิลเนตร จอมพระประชาสรรค์
นางสุภาวดี ขันคำ สุรวิทยาคาร
นางปัทมา พรหมพัชรพล วีรวัฒน์โยธิน
นายธีรวีร์ พรหมพัชรพล วีรวัฒน์โยธิน
นางศิริวรรณ วรรณดี วังข่าพัฒนา
นางสาวลำไพ ยางงาม สินรินทร์วิทยา
นางสาวอภิญญา สุธรรม ตานีวิทยา
นางวรานิษฐา รัตนพันธ์ พระแก้ววิทยา
นางรัชภัฏ ประทุมสิรธ์ เทนมีย์มิตรประชา
นายพรพรหม สานุสันต์ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายพรพรหม สานุสันต์ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางชญานันท์ สันตะโภค รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสายทอง พรหมประเสริฐ ธาตุศรีนคร
นางสาวราตรี เจือจันทร์ ยางวิทยาคาร
นางสาวดนุชรัตน์ เจริญศิริพานิชย์ สุรพินท์พิทยา
นางวิภาภรณ์ ผมงาม บุแกรงวิทยาคม
นางสาวทิชากร สมร รัตนบุรี
นางศรีฏลา ศศิสุทธินานนท์ สิรินธร
นายอัครพล ดีรอบ โคกยางวิทยา
นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์ ทุ่งมนวิทยาคาร
นางทิตยาภรณ์ ชาวนา เบิดพิทยาสรรค์
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวขวัญชนก สำราญ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุชัญญา สำราญ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวบุหงา สำนักนิตย์ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ สุรวิทยาคาร
นางปัณพิชชา บรรเลง ตานีวิทยา
นางภัทรพร พึ่งชาติ สิรินธร
นางทัศนีย์ เทียมสกุล จอมพระประชาสรรค์
นางสาวจิราพร ยอดพรหม ไทรแก้ววิทยา
นายประเสริฐ นามพูน สิรินธร
นางสาวอธิตญา ทวีจิตต์ กาบเชิงวิทยา
นางสาวสุพัตรา สมพันธ์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวจันทร์เพ็ญ ดัชถุยาวัตร รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวบุษบา ชื่นงาม สุรวิทยาคาร
นางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุล สวายวิทยาคาร
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว สวายวิทยาคาร
นายสุรินทร์ โสฬล ศีขรภูมิพิสัย
นางรัตน์มณี พรมมา หนองอียอวิทยา
นางมณี นรสาร สิรินธร
นางรัชนี นพพิบูลย์ ท่าสว่างวิทยา
นางทัศนีพร โคหาจักร จอมพระประชาสรรค์
นางรุ่งฤดี ไวยศรีแสง บุแกรงวิทยาคม
นายเชิดศักดิ์ บุญยัง สินรินทร์วิทยา
นางจุลณี ชาวะหา บุแกรงวิทยาคม
นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี สินรินทร์วิทยา
นางมนต์ฤดี ทองเรือง สิรินธร
นายพินิจ เชื้อเพ็ง ศรีไผทสมันต์
นายโกศล วงษ์สุนทร ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวญาณิศา สมบัติวงค์ หนองแวงวิทยาคม
นางสาวอรศิริ เจือจันทร์ หนองแวงวิทยาคม
นายธนิสร อินตะนัย แตลศิริวิทยา
นายสมิท นพเก้า ตานีวิทยา
นายยุทธภูมิ มีพรหมดี ประสาทวิทยาคาร
นางสาวณิชฏิยา แข่งขัน พรมเทพพิทยาคม
นางจารุต จิตสะอาด มัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย สิรินธร
นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง สังขะ
นางสาวกัญญภัทรสรณ์ ไข่มุกข์ พนมดงรักวิทยา
นางสำราญ จันทร์ประเสริฐ สังขะ
นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอม ตั้งใจวิทยาคม
นายจำปา สุขยา กระเทียมวิทยา
นางสุพร ก้งทอง เบิดพิทยาสรรค์
นางปรารถนา จงกลาง ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ เมืองลีงวิทยา
นางหวานใจ วงษ์มณี ประดู่แก้วประชาสรรค์
นางอรสา บุญยาพงษ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายกิตติศักดิ์ วงษ์มณี ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายณัฐวุฒิ คำพันธ์ วังข่าพัฒนา
นางสาวณภัทร มณีล้ำ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวณภัทร มณีล้ำ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางประไพ เพียรมี รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางวรรณา วิมลศาสตร์ โชคเพชรพิทยา
นายวิชัย เครือยา สวายวิทยาคาร
นายวิสิทธิ์ มากะเต โคกตะเคียนวิทยา
นางพุทธชาติ พนมพงศ์ ศรีไผทสมันต์
นางยอแสง จันทร์เสน สิรินธร
นางวรรณาภรณ์ จิตรเอก มหิธรวิทยา
นางสุภนิจ โตสงวน สุรินทร์ราชมงคล
นางสาวอรรุจี สอสูงเนิน กระเทียมวิทยา
นางสาวงามจิตร สมงาม พนาสนวิทยา
นางศิริพร ศรีน้อย สังขะ
นางสาวสุมลวิมล พิมพ์เก่า พนาสนวิทยา
นางสาวอักษรวดี กงทา จอมพระประชาสรรค์
นางสันทนา อรรถวรวุฒิ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาววิภาวี นามเดช จอมพระประชาสรรค์
นางสาวรัตนาภรณื กล้าแรง สุรินทร์พิทยาคม
นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก จอมพระประชาสรรค์
นางสาวกัญญ์ญาณัฏฐ์ วิเศษยุธ พญารามวิทยา
นางกุสุมา แสนสุข สิรินธร
นางสิริรัตน์ ขุมทอง จอมพระประชาสรรค์
นางสาวประคอง พันธ์โนรา สุรินทร์พิทยาคม
นางเสาวภา รอบรู้ สังขะ
นายสาโรช มงคล สุรวิทยาคาร
นางวนิขนันท์ มณฑล เทพอุดมวิทยา
นางกาญจนา ยุพการณ์ สุรพินท์พิทยา
นางสาววิภาพร แสวงสุข จอมพระประชาสรรค์
นางดวงฤทัย ธารวาวแวว ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางชนิภา สำราญสุข บุแกรงวิทยาคม
นางกัญญาภัค คำงาม ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวสุพรรณี สุขประผล สินรินทร์วิทยา
นางมลิสา แก้วสิมมา โนนแท่นพิทยาคม
นางอำนวยพร มูลศาสตร์ สินรินทร์วิทยา
นายไชยา ต่างประโคน ตาเบาวิทยา
นางอรพินท์ สมาธิกุล แตลศิริวิทยา
นายทวีศักดิ์ แสนศรี สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวกมลทิพย์ เจือจันทร์ แตลศิริวิทยา
นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี แตลศิริวิทยา
นายสองสี่ มะพิบูลย์ ขวาวใหญ่วิทยา
นางวันเพ็ญ ตันทะอริพานิช สุรวิทยาคาร
นางวันเพ็ญ ตันทะอริพานิช สุรวิทยาคาร
นางคัทริยา บูระพันธ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางวันเพ็ญ ตันทะอริพานิช สุรวิทยาคาร
นางสาวบุญทวี โองอินทร์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางเกษมณี ศรสระน้อย สำโรงทาบวิทยาคม
นางบรรจงจิตร์ ฉายสันติ์ หนองสนิทวิทยา
นางจิรวรรณ บุญยงค์ แตลศิริวิทยา
นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูล หนองสนิทวิทยา
นางเด่นนภา บุตรหินกอง สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวสุวคนธ์ ทองแม้น สำโรงทาบวิทยาคม
นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ แตลศิริวิทยา
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร สุรวิทยาคาร
นางสาวณัฐชยา ศรีสุข ลานทรายพิทยาคม
นางพวงพันธ์ บุญใบ บัวเชดวิทยา
นางปวีณา วรรัมย์ ลานทรายพิทยาคม
นางสุมนา บุญมั่น บัวเชดวิทยา
นางสาวธิดารัตน์ ปัจจาเณย์ ช้างบุญวิทยา
นางฉัตรตะวัน เตียงทอง สุรินทร์ภักดี
นางสาววีร์รินทร์ จันทร์ศรี ช้างบุญวิทยา
นายปรีชา สีตะแกะ โนนเทพ
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง สุรวิทยาคาร
นายนนธยา หาญมานพ สนมวิทยาคาร
นางสุนีย์ สมบัติ เชื้อเพลิงวิทยา
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ สุรวิทยาคาร
นางอรอนงค์ มีสะอาด พนมดงรักวิทยา
นางสมควร ชัยเฉลียว สุรินทร์ภักดี
นางสาวจิราพร เกษามา ประสาทวิทยาคาร
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ ประสาทวิทยาคาร
นายวรวุธ อุส่าห์ดี ปราสาทเบงวิทยา
นางวารุณี หมายสุข สนมวิทยาคาร
นางนารี ตระกูลสุข สนมวิทยาคาร
นางสาวศิริรัตน์ ธรรมวิเศษ กาบเชิงวิทยา
นางนงลักษณ์ พสุนนท์ สนมวิทยาคาร
นางจุรีรัตน์ บุญมี สนมวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา มั่นคง โคกตะเคียนวิทยา
นางวาสินี จิตต์หาญ เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวนลินภัสร์ อนุลีจันทร์ มหิธรวิทยา
นางสาวทิตยาภา บานเย็น ตานีวิทยา
นายนิวัฒน์ นามวัฒน์ ปราสาทเบงวิทยา
นางสาวสุจิตรา กะการดี รัตนบุรี
นางสาวอรุณโรจน์ ทวีเหลือ ปราสาทเบงวิทยา
นายวีรวัฒน์ ยกดี สวายวิทยาคาร
นางสาวกฤษณา ไทดี มัธยมทับทิมสยาม 04
นายดำเนิน ว่าดี ขนาดมอญพิทยาคม
นายศตวรรษ ศาลางาม หนองขุนศรีวิทยา
นางสาววิไลพร สินทรัพย์ ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว สุรวิทยาคาร
นายพิทักษ์พงษ์ ผาผล มัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวสุมิตตา นามวัน ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางภรชนก ใจศีล สังขะ
นางสาวกายจนา อู๋สูงเนิน กาบเชิงวิทยา
นางสาวอมรรัตน์ เสาทอง จารย์วิทยาคาร
นางสาวสอนสวรรค์ ถวิลรักษ์ รัตนบุรี
นางสาวสุวิมล บรรเทิงใจ จารย์วิทยาคาร
นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว รัตนบุรี
นางสาวจรรยาภรณ์ ชำนาญธุระกิจ รัตนบุรี
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ศีขรภูมิพิสัย
นางระพีพรรณ ลับโกษา รัตนบุรี
นางจิราพร ดาบุตรดี รัตนบุรี
นายเตชิต แหวนวงศ์ ยางวิทยาคาร
นางกัตติกา คำอินทร์ สุรพินท์พิทยา
นางพจมาศ จันทร์โท หนองแวงวิทยาคม
นางเพ็ญทรัพย์ วงศ์นรา สุรวิทยาคาร
นางนฐมณ สุพรรณไกรสีห์ ยางวิทยาคาร
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม สุรวิทยาคาร
นางจุฑามาศ โพธิ์ทอง ลำพลับพลาวิทยาคาร
นางอนงค์นาฏ จันทา สุรวิทยาคาร
นางสาวจิตใส จินดาศรี จอมพระประชาสรรค์
นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุล กระเทียมวิทยา
นางสาวกันตินันท์ สำนักนิตย์ นารายณ์คำผงวิทยา
นางทิพย์การุนย์ วรรณโย โคกยางวิทยา
นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ กระเทียมวิทยา
นางปาลิ พงษ์ศักดิ์ดี สุรินทร์พิทยาคม
นางสาวพรอำไพ ยิ่งดี เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวมณีรัตน์ โสมทิพยนุกุล สุรวิทยาคาร
นายสามารถ ศรีมงคล นารายณ์คำผงวิทยา
นางมลทิรา เอมกลาง ประสาทวิทยาคาร
นางนิติอร บุญเดชคง ศรีสุขวิทยา
นางสาววรรณภา คำสมาลี กาบเชิงวิทยา
นางอรอุมา ป้องหมู่ เบิดพิทยาสรรค์
นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐ วีรวัฒน์โยธิน
นางสุวิมล บุญโต วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธ์ สุรวิทยาคาร
นางสาวภัสพิชญ์ชา พัทธ์ประดิษฐ์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางมยุรา ถาพรผาด รัตนบุรี
นางสาวจันทิมา โทธะรินทร์ ประดู่แก้วประชาสรรค์
นางศุภลักษณ์ วันแสน สุรินทร์พิทยาคม
นางนิทราพร มีเจริญ สังขะ
นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญ บัวเชดวิทยา
นางถนอม จิตชื่น นารายณ์คำผงวิทยา
นางสุพิน เสาสูง พระแก้ววิทยา
นายธราดล บุญยาพงษ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวนิฤมณ มั่นยืน ห้วยจริงวิทยา
นายดิศานุวัตร ภูแก้ว นาบัววิทยา
นายสุพัฒน์ ชาติเจริญ ห้วยจริงวิทยา
นางวิภาภรณ์ สวยรูป ห้วยจริงวิทยา
นางสาวดวงพร วรางกูร ห้วยจริงวิทยา
นางสาวสุดารัตน์ ต่อดอก ห้วยจริงวิทยา
นางสาวศิริวรรณ หางสลัด ห้วยจริงวิทยา
นายสามารถ ศรีมงคล นารายณ์คำผงวิทยา
นางจินตนา วงษ์สุนทร ชุมพลวิทยาสรรค์