ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางรุ่งรัตน์ สุภาสัย สิรินธร
นางสาวประกายวัลภ์ ไชยเสริฐ สุรินทร์ภักดี
นายเจริญทรัพย์ บอกประโคน ขนาดมอญพิทยาคม
นายวินัย มีอินทร์ บัวเชดวิทยา
นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ แนงมุดวิทยา
นางสาวจิตมณี แสงอุ่น บัวเชดวิทยา
นางสาววิไลวรรณ ทองคำ พนาสนวิทยา
นางสาวเกษรี ทองเอี่ยม โคกยางวิทยา
นางลำดับ คำเสมอ บัวเชดวิทยา
นางวรรณพร สารัง สุรพินท์พิทยา
นางพิรุณนี สายยศ รัตนบุรี
นางอัจฉรา จันทเขต สุรพินท์พิทยา
นางสาวสาคร ได้รอดดี พนาสนวิทยา
นางวิรงรอง จันทเขต สิรินธร
นางอินทิมา หมายมี จารย์วิทยาคาร
นางสุภาพร ลอยทอง สุรวิทยาคาร
นางสุจิตรา เจิมสม ประสาทวิทยาคาร
นายศิริชัย หมื่นเจริญ พนมดงรักวิทยา
นางชนิตา แสนศรี สำโรงทาบวิทยาคม
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงดี สำโรงทาบวิทยาคม
นายบุญทัน ชัยงาม สำโรงทาบวิทยาคม
นายชนกนันท์ ทรงรัมย์ สังขะ
นายนที ทรงประโคน ประสาทวิทยาคาร
นางวันทา นามรักษ์ รัตนบุรี
นางวันวิสา สระแก้ว รัตนบุรี
นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต สิรินธร
นางสาวสุจิตรา มาลีแก้ว สิรินธร
นางเฉลา ธรธรรมคุณ สิรินธร
นายสุรเชษฐ รักเกียรติสกุล เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลาง สิรินธร
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี เชื้อเพลิงวิทยา
นางณัฐวดี ชัยช่วย เมืองบัววิทยา
นางเสาวลักษณ์ สวยรูป สุรวิทยาคาร
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา สุรวิทยาคาร
นางสมหวัง สุดโสม รัตนบุรี
นางสาวผ่องพรรณ อุปถัมภ์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว สุรวิทยาคาร
นางอินถวา รุจิยาปนนท์ สังขะ
นายมนตรี จิตต์หาญ สิรินธร
นายวัชรากร ใยแก้ว ประสาทวิทยาคาร
นางสุกัญญา ทองกลาง สุรินทร์พิทยาคม
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ สุรวิทยาคาร
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ รัตนบุรี
นางสาวสุทินนาภ ตุละพิภาค ตานีวิทยา
นางนพาพร ฮึกเหิม แกศึกษาพัฒนา
นางกุลเศรษฐ บานเย็น สุรินทร์ภักดี
นางลาคร วัฒนกุล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธานินทร์ เหลาเลิศ เบิดพิทยาสรรค์
นางสาววิตรีรัตน์ เกื้อประโคน ตานีวิทยา
นางรัตติยา แหวนวงศ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางผ่องศรี หงษ์สูง สุรวิทยาคาร
นางสาวจีรภา ขาวดี สุรวิทยาคาร
นายบุญชู ทองแม้น หนองสนิทวิทยา
นางจันจิรา ผจญกล้า วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวพริ้งศิโรรัตน์ บุญภา ธาตุศรีนคร
นางปวีรา สวัสดิ์สิงห์ วีรวัฒน์โยธิน
นายวัชรินทร์ กิ่งมณี เบิดพิทยาสรรค์
นางสาวอำนวย ม่วงอร่าม รัตนบุรี
นางอมรรัตน์ พรหมทา ธาตุศรีนคร
นายยอดฉัตร์ จันดารักษ์ เมืองลีงวิทยา
นางกวิศา สุนทรดี ตาเบาวิทยา
นางพรภัทร สุขสงวน แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายสุรินทร์ โสฬส ศีขรภูมิพิสัย
นายนันทพล ใจกล้า จอมพระประชาสรรค์
นางปัญจพร ธรรมนิยม ศีขรภูมิพิสัย
นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์ บัวเชดวิทยา
นางสาวสายสุนีย์ เทพสิงห์ สังขะ
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสายสุวรรณ ชูการเดช จอมพระประชาสรรค์
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ รัตนบุรี
นางสาวกฤษณา เพิ่มดี กระเทียมวิทยา
นางสาวสุชาดา คำขาว กระเทียมวิทยา
นายเอกพล สูงยานุดิษฐ์ ศรีรามประชาสรรค์
นางสาวรติวันต์ สุระ ห้วยจริงวิทยา
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวถนอมจิตร อวงพิพัฒน์ สิรินธร
นายหัตถสอน การประดิษฐ์ บัวเชดวิทยา
นายหัตถสอน การประดิษฐ์ บัวเชดวิทยา
นางกนกวรรณ สมสุระ แตลศิริวิทยา
นายสมภพ ศรีสังข์ ไทรแก้ววิทยา
นางพิมพ์พจี สุพิชญ์สิปปภาส สวายวิทยาคาร
นางสาวศุภลักษณ์ ปัตยะสา สังขะ
นางเฉลิมชาติ งาขาว สิรินธร
นายปรัชญา สายรัตน์ รัตนบุรี
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย สุรวิทยาคาร
นายณัฐวุฒิ ทองอาจ ตานีวิทยา
นางสุมาลี เครือผือ ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวเพียงใจ ประยงค์หอม ธาตุศรีนคร
นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์ พนมดงรักวิทยา
นายธนิกกุล บุญอาจ รัตนบุรี
นางสาวศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี หนองอียอวิทยา
นายประชุม ปุ่มแก้ว ขนาดมอญพิทยาคม
นายธนาพล พัวคำโคตร ลานทรายพิทยาคม
นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญ สิรินธร
นางสาวสุพิชญา ชุมศรี ลานทรายพิทยาคม
นางมยุรี ปัญญาเอก สุรวิทยาคาร
นางจุฬาลักษณ์ เสาสูง สิรินธร
นางพานทอง ไกรทอง สุรวิทยาคาร
นางสาวเสาวลักษณ์ สุปิงคลัด สิรินธร
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี สุรวิทยาคาร
นางสาวสิริลักษณ์ ผลจันทร์ นาบัววิทยา
นายณรงค์ สุดชารี แกศึกษาพัฒนา
นางสาวไพลิน ศิริมา สังขะ
นายสมคิด แก้วเขียว รัตนบุรี
นายรณรงค์ คงทวี สุรินทร์ราชมงคล
นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ นาดีวิทยา
นางสาวจุรีพร ดียิ่ง นาดีวิทยา
นางกรรนิกา ประยูรพันธุ์ ศรีไผทสมันต์
นางกัลยา สายยศ บัวเชดวิทยา
นางสาวชานิดา ชาวสวน บัวเชดวิทยา
นายเกียรติภูมิ ทองลาง เทพอุดมวิทยา
นางสาวเยาวภา จันทร์เพ็ญ ศรีไผทสมันต์
นายสนชัย ทรีอินทร์ สุรพินท์พิทยา
นายมนตรี แป้นจันทร์ สุรพินท์พิทยา
นายสุรพล สอนสมนึก สุรพินท์พิทยา
นายสนธิ แสงชมภู รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายพิทักษ์ ศรีมูล แนงมุดวิทยา
นายยศไกร เขียงประมุข รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางเทพธีด์ สายท้อง สุรวิทยาคาร
นายวีรวัฒน์ นามวัฒน์ พนาสนวิทยา
นายสุวัฒน์ งานทวี มหิธรวิทยา
นางสาวศรีไพร พริงเพราะ จอมพระประชาสรรค์
นางสุจารินี แสงจันทร์ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวชุติมา ภูมิ กระเทียมวิทยา
นางสาวยุพรรศ พระวัย แนงมุดวิทยา
นางปิยาพัชร์ ยังมี สวายวิทยาคาร
นางคัทริยา บูระพันธ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายกฤษฎา นิสัยกล้า ตานีวิทยา
นายณัชพล เปรียบนาน สุรวิทยาคาร
นายจิตติศักดิ์ จันทรา สุรวิทยาคาร
นายธิติพงษ์ แป้นทอง ศีขรภูมิพิสัย
นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิด สินรินทร์วิทยา
นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ประสาทวิทยาคาร
นายนิติวัฒน์ สมชิบ ศีขรภูมิพิสัย
นางเพ็ญนภา ชูรัตน์ ศีขรภูมิพิสัย
นางปัญจพร ธรรมนิยม ศีขรภูมิพิสัย
นายนิรุต ฉิมเทพ พนมดงรักวิทยา
นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายมนตรี ศรีวงศ์ บุแกรงวิทยาคม
นายติกข์ ราชรักษ์ เทพอุดมวิทยา
นายราช รัตนจิโรจน์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายลาภิศ นามไพร รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวศิริวรรณ บุญพอก เมืองลีงวิทยา
นางสาวชิตนาฎ เคนจัตุรัส เมืองบัววิทยา
นางศิริพรรณ ธรรมานัตย์กุล รัตนบุรี
นางสำราญ โสวภาค นาบัววิทยา
นางละมัย อินทร์แป้น หนองอียอวิทยา
นางสาวนันทิยา ชุ่มชื่นดี สวายวิทยาคาร
นางสาวเพ็ญประภา ลูกอินทร์ ห้วยจริงวิทยา
นายสรวุฒิ รัตตัญญู สิรินธร
นายศันสนะ มะลิหอม โคกยางวิทยา
นางปวันรัตน์ แดงงาม พระแก้ววิทยา
นายอนุพงษ์ ไพบูลย์ ขวาวใหญ่วิทยา
นางวิภาดา แพงเจริญ จอมพระประชาสรรค์
นายประเสริฐูศักดิ์ บุญทน ศรีสุขวิทยา
นางสาวภคพร กล้าแข็ง มัธยมศรีลำเภาลูน
นายสุขเนตร ศูนย์กลาง วีรวัฒน์โยธิน
นายอัครวุฒิ ตนฉลาด มัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวอรอุมา ทิพรักษา ประสาทวิทยาคาร
นางสาวอมรวรรณ สนสี ประสาทวิทยาคาร
นางสาวธนัษฐา สีดก ประสาทวิทยาคาร
นายอัครวุฒิ ตนฉลาด สังขะ
นางสาวรัตศิกาว อาศนะ โคกตะเคียนวิทยา
นางณัฐณิชา วาตุรัมย์ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายรู้จิตร โพธิ์ทอง นารายณ์คำผงวิทยา
นายสราวุธ แพงเจริญ ศีขรภูมิพิสัย
นางสิรินุช ปฐมชาติ ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวศุภวัตน์ อนุลาว์พร ตั้งใจวิทยาคม
นางนภา เชื้ออินทร์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุชาติ สว่างกุล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวิตรี ชิงชัย ทุ่งมนวิทยาคาร
นายวิรัติ พนารัตน์ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวปิยพร สนศรี โคกตะเคียนวิทยา
นายไพฑูรย์ ทวีแสง พนมดงรักวิทยา
นางวัลลภา สุขบรรเทิง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร ยางวิทยาคาร
นายอดุลย์ บุราช วีรวัฒน์โยธิน
นางกันยา หลวงยี จอมพระประชาสรรค์
นายธรรศ์พงษ์ นานวล กระเทียมวิทยา
นางกันธิมา ยวงแก้ว กระเทียมวิทยา
นายติณเวทย์ สมยิ่ง พนมดงรักวิทยา
นางมณีน้อย พงษ์เกตุศิริพัฒนา พระแก้ววิทยา
นางสาวรติพร ยิ่งยงยุทธ แนงมุดวิทยา
นายจักราวุธ สุขพันธ์ จอมพระประชาสรรค์
นายสำรวย พันธ์เพ็ง เทนมีย์มิตรประชา
นางสุปราณี จารุเสฎฐิโน สินรินทร์วิทยา
นางสาวกฤษติกา การะเกต ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวศรีสุดา วรครุฑ ช้างบุญวิทยา
นางสาวพวงรัตน์ สีหะชัย สนมวิทยาคาร
นางสาวชุติปภา วรรณศรี สนมวิทยาคาร
นางอมรรัตน์ พันธ์เพ็ง เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวนิรัตน์ มุมทอง วังข่าพัฒนา
นางวนิตตา พนารักษ์ สนมวิทยาคาร
นางกอบกุล ชำนาญหมอ สุรวิทยาคาร
นางสาวอมรรัตน์ เสาทอง จารย์วิทยาคาร
นางสาวรุ่งหทัยรัตน์ วันทาพงษ์ สินรินทร์วิทยา
นางสมพงษ์ เป็นผาสุก แร่วิทยา
นายวีรเดช มะแพทย์ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางสาวทิพย์สุดา ศรีละบุตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสงกรานต์ พันคลัง ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางสาวจุฑามาศ เทียนชัย สุรพินท์พิทยา
นายบรรจง ถิ่นแถว สังขะ
นางสาวอนงค์ลักษณ์ เจริญมาก จอมพระประชาสรรค์
นางกิตติญาพร มุลเมืองแสน สุรพินท์พิทยา
นางรมย์ธีรา บุญเลิศ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวปวีณา ภาษาดี สุรินทร์พิทยาคม
นายชินกร ศรีทร มัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวอังศุมาลิน บรรลัง ประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวรัตติยา รัตนนท์ สุรินทร์พิทยาคม
นายประเสริฐ ทองอุดม จอมพระประชาสรรค์
นางสารภี ทองเลิศ วีรวัฒน์โยธิน
นางปราณี โลห์เซ่ หนองขุนศรีวิทยา
นางบัวหลวง บุญภมร วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวไพรัฐ ไพเราะ หนองแวงวิทยาคม
นางสาวไพริน พรมศรี สุรินทร์พิทยาคม
นางพิลาสลักษณ์ รวมธรรม กาบเชิงวิทยา
นายอุทัย สมเพ็ชร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวุฒิศักดิ์ ชาวนา สนมวิทยาคาร
นางสาวยุมา จันทร์แค้ กาบเชิงวิทยา
นางสาวศิริรัตน์ วรางกูร จารย์วิทยาคาร
นายธีระพงศ์ เขียวอ่อน เมืองแกพิทยาสรรค์
นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พอก ยางวิทยาคาร
นางพรทิพย์ เสริมผล หนองสนิทวิทยา
นายธนเสฏฐ์ เพิมผล เมืองแกพิทยาสรรค์
นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ เมืองแกพิทยาสรรค์
นางเสาวภา พูลเพิ่ม กุดไผทประชาสรรค์
นายดิสทัต ทองดา กาบเชิงวิทยา
นายจักรพงศ์ ยอดเกษ แตลศิริวิทยา
นางปวีณรัตน์ มีงาม วีรวัฒน์โยธิน
นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่ง สวายวิทยาคาร
นางเยาวรัตน์ พรหมสา จอมพระประชาสรรค์
นางสาวปิยฉัตร รุ่งสุริยา ท่าสว่างวิทยา
นางสาวอันทิรา ละออ สุรินทร์พิทยาคม
นายสุรินทร์ จันทร์ศรี ห้วยจริงวิทยา
นางสาวเกศราภรณ์ แรงรอบ มัธยมศรีลำเภาลูน
นางราตรี จันทอง ลานทรายพิทยาคม
นางสาวชญานี สาระวิถี กาบเชิงวิทยา
นางสาวจุฑารัตน์ แสงสว่าง สุรินทร์พิทยาคม
นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์ รัตนบุรี
นางสาวน้ำทิพย์ นาคแสง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวหทัยกานต์ ปลุกใจหาญ กาบเชิงวิทยา
นายวีรพล สืบสาย แตลศิริวิทยา
นางสาวมีนา จันทเขต กาบเชิงวิทยา
นายญาณภัทร นิธิธรากุล ท่าสว่างวิทยา
นางสาวสินีรัตน์ ชัยมาโย วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวภรภัทร จิตเย็น แตลศิริวิทยา
นางสาวสินีรัตน์ ชัยมาโย วีรวัฒน์โยธิน
นางนิตยาพร พิมพ์ศรี สังขะ
นายอรรถพร ชะม้ายเมียง ประสาทวิทยาคาร
นายภูษิต ผาสุก แตลศิริวิทยา
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม ทุ่งมนวิทยาคาร
นายชัยวัฒน์ ไชยทอง สนมวิทยาคาร
นายธงชัย สนโศภา กาบเชิงวิทยา
นายสุนทร วงษ์ฉลาด มัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายอำนาจ ขาววิเศษ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางบังอร สหัสชาติ โคกตะเคียนวิทยา
นายพชธกร นันทพันธ์ นารายณ์คำผงวิทยา
นายฤทธิกร มั่นหมาย สุรินทร์พิทยาคม
นายทิวากร ธนะมูล ชุมพลวิทยาสรรค์
นางศันสนีย์ วงเวียน หนองขุนศรีวิทยา
นายวรศาสตร์ เสาร์ทอย ตาเบาวิทยา
นายเด่นชัย ชายทวีป หนองขุนศรีวิทยา
นายเฉลิมพล พรหมสูง บัวเชดวิทยา
นางกัลยาณี ไพรสินธุ์ พรมเทพพิทยาคม
นายสมศักดิ์ โพธิ์แสน สำโรงทาบวิทยาคม
นางผ่องใส บัวหุ่ง สุรวิทยาคาร
นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง ขนาดมอญพิทยาคม
นายวันเฉลิม อุดมกวี สุรวิทยาคาร
นางนุชนาถ นาคแสง พรมเทพพิทยาคม
นางจุฬาลักษณ์ สุภิมารส ศีขรภูมิพิสัย
นางวันเพ็ญ บุญยืน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางอำไพ ตรงจิตพิทักษ์ สิรินธร
นางสาวอธิติญา ประดาสุข รัตนบุรี
นายประชา วรรณคำ หนองแวงวิทยาคม
นางจิรัญญา เชิดรัมย์ เบิดพิทยาสรรค์
นายศาสตราวุธ มีดี ขนาดมอญพิทยาคม
นางวิชชุลดา ชัยชนะ เบิดพิทยาสรรค์
นายนัฐพงษ์ โคเพียร ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางศศลักษณ์ สมชื่อ วีรวัฒน์โยธิน
นายครองสุข หารไชย ห้วยจริงวิทยา
นายสรรเสริญ เมืองวงษ์ ศรีสุขวิทยา
นายศิวะพากย์ ระยับศรี บึงนครประชาสรรค์
นางสาววรินดา ศรศรี ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวนภัทร เนื่องมี ชุมพลวิทยาสรรค์
นายสุทัศน์ ใจศีล สังขะ
นายวิชาญ เวชสถล สุรินทร์ราชมงคล
นายสุขสันต์ หมื่นแทน ศรีสุขวิทยา
นายสุทธิพงษ์ ผิวจันสด จอมพระประชาสรรค์
นายนภา สารสุข จอมพระประชาสรรค์
นายชิษณุพงศ์ มงคลสาร มัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวบุรี โปรยกลาง กระเทียมวิทยา
นางสาวสุพรรณยุภา แสวงชอบ เชื้อเพลิงวิทยา
นางทัศนา สีบาน นารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์ ตาเบาวิทยา
นางสาวสุนิศา อ่อนจันทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวณภัทร แก้วกำแพง ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวเจนภาวดี โดยพิมาย ห้วยจริงวิทยา
นางจุฑมาศ ทองดา ปราสาทเบงวิทยา
นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวอำไพร สยามนต์ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวนิโลบล ประกอบดี ไทรแก้ววิทยา
นางศิริเนตร สุนทรพจน์ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวขนิษฐา สุภสร มัธยมทับทิมสยาม 04
นางวันทนา อ่อนเรือง เชื้อเพลิงวิทยา
นายสมยศ พอกพูน แนงมุดวิทยา
นายธราวุฒิ ใสกระจ่าว สวายวิทยาคาร
นางสาวสมพร ทองแม้น บุแกรงวิทยาคม
นางสุนทรีย์ ก่อกุศล สุรวิทยาคาร
นายธนกร แก้วพินิก สินรินทร์วิทยา
นางพัชรินทร์ แสนกล้า รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางทิพร แหล่งหล้า สิรินธร
นายสมนึก จิตขาว นาดีวิทยา
นายสมนึก จิตขาว นาดีวิทยา
นางสาววรรณประเสริฐ คงวรรณ โชคเพชรพิทยา
นายประเสริฐ ใจองอาจ สุรวิทยาคาร
นางสาวปวริศา ยั่งยืน ลานทรายพิทยาคม
นางวิริญญา ดุมกลาง สุรวิทยาคาร
นายปรัชญา ทีปีเนตร กระเทียมวิทยา
นางสาวภาวิณินี ศรีไสว วีรวัฒน์โยธิน
นายจิรภาส ภูลี สิรินธร
นางยุพิน บรรเทา จอมพระประชาสรรค์
นายวัน หยิบล้ำ แตลศิริวิทยา
นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์ สิรินธร
นางสาวทิพย์สกุล ทิพย์อักษร ชุมพลวิทยาสรรค์
นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด สิรินธร
นายเติมสุข ภูนนทรักษ์ นาดีวิทยา
นางสาวภาณินี ศรีไสว วีรวัฒน์โยธิน
นางสาระภา เนียมทอง ขนาดมอญพิทยาคม
นายพิษณุ แก้วหล้า โชคเพชรพิทยา
นายฐิติพงศ์ เอื้อสามาลย์ ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายประจวบ คำใจ แตลศิริวิทยา
นายสุทิศ ก่อแก้ว นาดีวิทยา
นายอาทิตย์ แก้วสังข์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวศิริพร พุทธระสุ บัวเชดวิทยา
นางสาวอมรรัตน์ ชะฎาแล้ว ท่าสว่างวิทยา
นางสาวสุดารัตน์ คณารักษ์ ท่าสว่างวิทยา
นางสาวสุภาวดี สายเคน เมืองลีงวิทยา
นางพรรณี แรงกล้า บุแกรงวิทยาคม
นายเอกภพ โพธิจักร ดอนแรดวิทยา
นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา ห้วยจริงวิทยา
นางธัญชนก สุตวณิชย์ สังขะ
นางศิรธิดา พรรณา โนนแท่นพิทยาคม
นางสาวจันทิมา จินดาศรี ประสาทวิทยาคาร