ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายสาธิต ตินานพ นาดีวิทยา
นายอดิศักดิ์ ศรีโสภา ลำพลับพลาวิทยาคาร
นายอาทิตย์ พรมตวง สนมวิทยาคาร
นายยุทธภูมิ ดวงเด่น โคกยางวิทยา
นางนางเทียมจันทร์ เทศบุตร เบิดพิทยาสรรค์
นายบรรจบ ด้วงมั่ง สิรินธร
นายสุชีพ สันทาลุนัย กาบเชิงวิทยา
นายพระเพ็ญ ฉิมมาลี ขวาวใหญ่วิทยา
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายธนกฤต ศิริโฉม หนองสนิทวิทยา
นายกฤตศักดิ์ วัฒนธานี ประสาทวิทยาคาร
นายเอกณรงค์ อุ่นศรี บุแกรงวิทยาคม
นายโกวิท กิ่งถา หนองสนิทวิทยา
นางนัฐพร วงละคร สิรินธร
นางสาวดวงนภา ระปือนาม ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายพอย สุดจำนง สิรินธร
นางสาวนางสาวสุทธิลักษณ์ จอมพระประชาสรรค์
นายพรชัย ซ่ำศาสตร์ ตานีวิทยา
นายมนูชัย เวือนประโคน ตานีวิทยา
นางจินดาเพชร เกลียวทอง มหิธรวิทยา
นายสำรูญ รสหอม เมืองบัววิทยา
นายจิรพันธุ์ แก้วจำเริญ ยางวิทยาคาร
นายมนตรี สุดาปัน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสมพงษ์ เกลี้ยงพร้อม แกศึกษาพัฒนา
นายสมัน ศรีทอง เบิดพิทยาสรรค์
นางนภาพร จินดาศรี สินรินทร์วิทยา
นายขวัญชัย ถึงดี วีรวัฒน์โยธิน
นายเพียรเลิศ มาลาฝุ่น ขวาวใหญ่วิทยา
นางภิตินันท์ ทองนำ พนาสนวิทยา
นางสุนิศา สุดจำนง สิรินธร
นายนิคม ภูละมุล พรมเทพพิทยาคม
นายณัฐพล มีมาก พรมเทพพิทยาคม
นายบุญลือ ดีทั่ว ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวลำไพ พินพงษ์ ท่าสว่างวิทยา
นายโชคดี ภู่มาลา มัธยมศรีลำเภาลูน
นายสมศักดิ์ บุญปก ลานทรายพิทยาคม
นางมีนัดดา อัมพะวะสิริ วีรวัฒน์โยธิน
นางวัชรวิชย์ พระทองสุขสกุล วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสถาพร เสาวรัจ สุรินทร์ภักดี
นายวิรวุธ พรหมทา ดอนแรดวิทยา
นางสาวฐานิตตา สวยสะอาด สนมวิทยาคาร
นายฎดิท คิดดีจริง ขนาดมอญพิทยาคม
นายวรศักดิ์ อัดโดดดอน กระเทียมวิทยา
นางนภาพร เอติบัติ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายดรุษกร แหวนวงษ์ วังข่าพัฒนา
นางสาวสุนิสา จันทร์สามารถ กระเทียมวิทยา
นายสานิตย์ จุกแก้ว ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางน้ำนิ่ง ทรงกุล พระแก้ววิทยา
นายชูชาติ ชูแก้ว จอมพระประชาสรรค์
นายวัชรพงศ์ ศรีคราม เมืองบัววิทยา
นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ เมืองบัววิทยา
นายเอกพล สีบาง หนองอียอวิทยา
นายคุณากร แก้วมงคล บัวเชดวิทยา
นายสุทธิพงศ์ ศรีสุวรรณ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายอนุพงษ์ กลุ่มยา มัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวนิภาพร สิทธิจันทร์ รัตนบุรี
นางลัดดา นาสาวงค์ ปราสาทเบงวิทยา
นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์ รัตนบุรี
นายสราวุฒิ รัตนธรรมมา ธาตุศรีนคร
นายกิตติศักดิ์ พันสี ศีขรภูมิพิสัย
นายปรีชา พรมเท้า ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสมทิพย์ ทองประดับ แร่วิทยา
นายโกวิทย์ บังคม เทพอุดมวิทยา
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ สุรวิทยาคาร
นายศุภพรชัย ทัดทาน ช้างบุญวิทยา
นางสาวโกสุม ทิงคู่ พนมดงรักวิทยา
นายเลอศักดิ์ ไชยเทพ พนมดงรักวิทยา
นายธิติ นิลแก้ว สุรพินท์พิทยา
นายอ๊อด ไชยสุวรรณ์ จอมพระประชาสรรค์
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายฐานัสม์ พูนทรัพย์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายชาญ จิรติกาลกุลเวท สิรินธร
นายนิรันดร โลกาสา สุรวิทยาคาร
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย สุรวิทยาคาร
นายวรัญชาติ บาตร์โพธ์ สุรวิทยาคาร
นายวชิระ ชาญศรี สิรินธร
นายกัณฑ์เอนก บุญลาภ โนนเทพ
นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร เมืองลีงวิทยา
นายศุภชัย จันทร์คำ สิรินธร
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี สินรินทร์วิทยา
นายสุทวด แท่นดี สำโรงทาบวิทยาคม
นายเจษฎา นารี ตาเบาวิทยา
นายเทพอนันต์ สุวรรณทอง กาบเชิงวิทยา
นายสมคิด ศรีจำปา ศรีสุขวิทยา
นายอนุวัตร กล้าณรงค์ สินรินทร์วิทยา
นายสัมฤทธิ์ พอแดง โนนแท่นพิทยาคม
นายถวิล อินทร์ษร เชื้อเพลิงวิทยา
นายโกวิท เกลือสุโท ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางลมัย สวัสดี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา ชนะชัย สุรวิทยาคาร
นายพิมเนตร สุดันธ์ มัธยมจารพัตวิทยา
นายสมเกียรติ เครื่องวิชา เทนมีย์มิตรประชา
นายศรัณย์บัณฑิต กะการดี หนองขุนศรีวิทยา
นายกฤษฏาการ ฉลาดดี เทพอุดมวิทยา
นายเกรียงศักดิ์ คำนุ แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสาวพัชรา แท่นแก้ว หนองสนิทวิทยา
นายนิกรณ์ พ่อค้า แนงมุดวิทยา
นายอวยชัย สมเสมอ ท่าสว่างวิทยา
นายสุริยนต์ สายปริญญา ห้วยจริงวิทยา
นางสาวศิริวรรณ หางสลัด ห้วยจริงวิทยา
นางภัลล์นลิน จรัสถาวรพงษ์ ศรีสุขวิทยา
นางช่อเพชร ศรีทร ประสาทวิทยาคาร
นางจตุพร จามิกรณ์ แนงมุดวิทยา
นายเบิ้ม กรงทอง แนงมุดวิทยา
นายธเนศ โพทะจันทร์ นาบัววิทยา
นายวงทนิตย์ สืบเทพ แนงมุดวิทยา
นางสาวพิจาริณี สุระ บัวเชดวิทยา
นายชนะศึก จินดาศรี สินรินทร์วิทยา
นางพยอม สีมาวงษ์ โชคเพชรพิทยา
นายยงยุทธ การชัญกาศ นาดีวิทยา
นายนัธทวัฒน์ ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย
นายพิทยา อินทร์ชัช ศรีไผทสมันต์
นายพีระพนธ์ ทองศรี สุรินทร์พิทยาคม
นายศุภกร กองทุน พญารามวิทยา
นางปวีณา ชื่นบาน จารย์วิทยาคาร
นางสุกัญญา สะอาดยิ่ง จารย์วิทยาคาร
นางสาวนงนุช สิทธิสพ เมืองบัววิทยา
นางณัฐธิดา สมฤทธิ์ จารย์วิทยาคาร
นายวิทยา เอลาวัน รัตนบุรี
นางวาสนา ทองประดับ สุรินทร์ราชมงคล
นางพัชรี สาแก้ว รัตนบุรี
นางชญาดา สุดสายกรวย สุรินทร์ราชมงคล
นางศรีวิไล ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุวรรณา คำมณี กุดไผทประชาสรรค์
นางสาวสำลี ธนูแก้ว ธาตุศรีนคร
นายชัยพล เผือดจันทึก จอมพระประชาสรรค์
นายสุทพ กรุงพิทักษ์ รัตนบุรี
นายโสภิณ ผลเจริญ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวกาญจนาภรณ์ วงศ์จอม รัตนบุรี
นายวสันต์ จันทร์โทวงศ์ กาบเชิงวิทยา
นางสาวมัทพิยา เสียงสนั่น ศรีไผทสมันต์
นางธาณี ลอยทะเล ชุมพลวิทยาสรรค์
นายกิติพัฒน์ ปัญญาษา พนาสนวิทยา
นายสุวชัย ศรีบุญเรือง พนาสนวิทยา
นายสิทธิชัย นิมิตรัตน์ แตลศิริวิทยา
นายวุฒิยา เทียงวร ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวภูรี ยอดณัฐรดี เชื้อเพลิงวิทยา
นายอานนท์ ชินชัย ศรีรามประชาสรรค์
นายสิทธิภัทร คำผม หนองขุนศรีวิทยา
นายพงษ์เพชร วงษ์ชื่น ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายธีระวุฒ พุทธโค โคกตะเคียนวิทยา
นายเดชา คิดกล้า สุรพินท์พิทยา
นายปัญญา บุตรงาม เมืองแกพิทยาสรรค์
นายภาติมะ สายรัตน์ ตาเบาวิทยา
นายวุฒิชัย สมัครสมาน สวายวิทยาคาร
นายอำพล เกษแก้ว เมืองแกพิทยาสรรค์
นางสาวบัญชร แสวงสุข บุแกรงวิทยาคม
นายจรุงกิจ พิศงาม เมืองแกพิทยาสรรค์
นายณัทธร อุดมศิริพงษ์ บุแกรงวิทยาคม
นายบัณฑิต ขาวงาม สุรพินท์พิทยา
นางลาวัณย์ นพพิบูรณ์ สุรวิทยาคาร
นางนภัส สงคราม จอมพระประชาสรรค์
นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ สังขะ
นายรณชัย รัชนะปกิจ สวายวิทยาคาร
นายชรินธร ศรีลานุช สุรพินท์พิทยา
นางสาวสาวิพักต์ นวสิมัยนาม สุรพินท์พิทยา
นางสาวสุจรรยา ชื่นใจ สุรพินท์พิทยา
นางสาวพรนิภา ศิริรจน์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวนภาวรรณ กระบวนงาม สุรพินท์พิทยา
นางสาววนิดา บุติมาลย์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวพัชริดา กิมาวะหา สุรพินท์พิทยา
นางสาวทิพย์วรรณ สุทธิพันธ์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวกุลธิดา สายแก้ว สุรพินท์พิทยา