ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี
นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง โรงเรียนรัตนบุรี
นายวันชัย นิลหุต โรงเรียนรัตนบุรี
นายวชิระ เดชศิริ โรงเรียนรัตนบุรี
นายก้องกำพล ไผ่ล้อม โรงเรียนรัตนบุรี
นายธนิตพงษ์ มนต์ดี โรงเรียนรัตนบุรี
นายภูมินทร์ นันทพันธ์ โรงเรียนรัตนบุรี
นายภูวนัย นนธิจันทร์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสุขุม ลอยประโคน โรงเรียนนาบัววิทยา
นายสมเจต ใจเมือง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอมร พันชนะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายธนพัต บรรลือทรัพย์ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง โรงเรียนสิรินธร
นางสุนทรี เกตุชาติ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว โรงเรียนรัตนบุรี
นางนาริวรรณ คำสิม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายเอนก ศรีนาค โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายโกวิทย์ ปลื้มรัมย์ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นายศึกษา จุลเสริม โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวเฟื้องฤทัย ชวนชม โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางวรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
นางสุดารัตน์ คงอินทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายเจษฎา โพธิ์ผา โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นางจงชญา นวลสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุนิจฉา ฤทธิจรูญ โรงเรียนโนนเทพ
นายบรรจง ทองกระจาย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายสุทธิพันธ์ สุขแสวง โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายอัษฎา นวลสะอาด โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายยรรยงค์ สุพินดี โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายทนงศักดิ์ เจียรนัย โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสาวอนัญญา ฉิมกุล โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายนายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นายสุเมศ บุญขาว โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นายจักรพงศ์ อุดมพันธ์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายรัตนะ แสงลา โรงเรียนสังขะ
นายอาทร วรรณปักสิน โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นายกิตติศักดิ์ ทาประจิตร โรงเรียนช้างบุญวิทยา
นางสาวศิริพร นันทรัตน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายธีระวัฒน์ สมยิ่ง โรงเรียนสิรินธร
นางสาววรรณิตา สุขหาได้ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางชญานิศ สมานมิตร โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยง โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวญาดา ฉายแก้ว โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาวสุดารัตน์ สุดคนึง โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางสาวกุสุมา นาคะเกศ โรงเรียนแร่วิทยา
นายธีรพล อุ่นศิลป์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายธนธร สมใจหวัง โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นายฉลอง เอการัมย์ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวศศิประภา จินพละ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวพิญโย หล่าคำสอน โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นายทนงศักดิ์ อินทร์ชัย โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
นายประเสริฐ์ บุญมาก โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายชรินทร์ มหานาม โรงเรียนสังขะ
นางพนารัตน์ จุลธงชัย โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นางละออ ศรีไทย โรงเรียนสิรินธร
นางศิริพร ใจเมือง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงศ์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายยุทธนา พวงพิมาย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายอาทิตชัย นามไพร โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางอรทัย เขียวลือ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางชุติกาญจน์ สันตระการ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์ โรงเรียนตานีวิทยา
นายลิขิต สิงจานุสงค์ โรงเรียนโนนเทพ
นางดวงมณี นิ่มปราค์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นางสาวอัจฉราภรณ์ พรหมภูวัลย์ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
นายยอดชาย เสาทอง โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
นายสุข ยิบรัมย์ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
นายวีรพรรณ มะลิซ้อน โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางประภาวัลย์ สายยศ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายอัครชัย ทองดี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายกัญหา ศรียา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวจันทกานต์ เหล่าแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางกัลยา สุระคนธ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายจีระ ศรีชัย โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายชัยกฤต บุญธนาสิริ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายสฎาษิต สุนทรดี โรงเรียนตาเบาวิทยา
นายจุลศักดิ์ ทุหา โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นางนันต์นรี ศิริโชคธนานันท์ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
นายศราวุธ ถึงสุข โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายอัครวัตน์ คีตภิรมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางณัฐกานต์ พลดงนอก โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอนุสรณ์ รัสมิงแก้ว โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายทราวุฒิ ปุ่นประโคน โรงเรียนตานีวิทยา
นายประจักษ์ พอกสนิท โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปฏิวัตร นรสาร โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวจินตรา เกริ่นรัมย์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายวิชัย คำขาว โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นายเจษฎา สอนโกษา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายวิโรจน์ เตะประโคน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายสุทธิพงษ์ แฝงบุญ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นายจิรภัทร เฉิดวาสนา โรงเรียนตาเบาวิทยา
นายชันทวิทย์ ควรทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายบุญลือ ดีทั่ว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายธีรชัย ลาภูตะมะ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสุทธิรักษ์เขต์ สังสาลี โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาวสุทิน จรัญยานนท์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายนพัฒน์ สมัญญา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางฉวีวรรณ เหมมันตา โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางสาวศศิประภา ควรคำนึง โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวนิตติญา ชัยสุภา โรงเรียนตานีวิทยา
นายปริญญา ดงเตา โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางรัตนา พรหมลิ โรงเรียนนาดีวิทยา
นายภานุ ลับโกษา โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายศิริชัย แก้วเขียวนาม โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นายณัฐินากร เทียมเงิน โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงศ์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางนันท์นิศากันต์ นันทสิงห์ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายวิชิต โจมสติ โรงเรียนดอนแรดวิทยา
นางสาวทิพย์วรรณ สินโสด โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นางสาวบัวพัน แก้วคำ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายสุวิศิษฏ์ ละอองศรี โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายตุรงค์ โสภณเกษมสาร โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชย โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายพรศักดิ์ ไพรสินธ์ุ โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
นางสาวพิมพ์ชนก ปลัดทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางวารุณี ทองศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายเมธาวี บริสุทธิ์ โรงเรียนสังขะ
นางสาวอนิสา ไกรสะรัมย์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวศุภักษร เทียมพล โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายจำรัตน์ หวังชอบ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวพิไลพร เส้นเศษ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนภา ปุยะสาร โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
นายบุญร่วม สมาน โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายสุเทศ กาบทอง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายไพจิตร ทองพันธ์ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นายพงศ์ศักดิ์ แสงสู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวิตรี ดีประดวง โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายประยูร ทองสุทธฺ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสุธี ฉายแก้ว โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายศุภชัย พิมพ์ศรี โรงเรียนสังขะ
นางสาวเบญญทิพย์ อินทร์งาม โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางสาวปัญญารัฐ พรมวัลย์ โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางเจริญศรี กลีบแก้ว โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นางกาญจนา เมชบุตร โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายนพรัตน์ เต็มเปี่ยม โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายประวัติ บุตรกันหา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางบุหงา จันทร์เพชร โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวจุุติรัตน์ ศรีเมือง โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางพิสมัย พลบูรณ์ศรี โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางพิสมัย พลบูรณ์ศรี โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางสาวจันทนา บุภาคร โรงเรียนยางวิทยาคาร
นายสมคิด ทองนรินทร์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายนายสุริยาพร พาหา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษ โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
นายสุรศักดิ์ สมศรี โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นายสุริยะ จิตรจำ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายธงชัย แผ่พันธ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายมนัส คงปรีเปรม โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายทวีศิลป์ สวยรูป โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นายอุดม พรหมบุตร โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายอิสระพงษ์ มั่งมีศร๊ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอดิศร วรรณะ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวดวงตา เกลียวเพียร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวศิริพร ชัยมงคล โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางธัญนันท์ ละอองศรี โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายรชณัฐ ศรียา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวพิมพ์ชนก ปลัดกอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวจันทกานต์ เหล่าเก้า โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์