ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาววลีวรรณ วัดตรง โรงเรียนรัตนบุรี
นางเทียนสว่าง ศูนย์กลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวสุเทพ ฉิมถาวร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางศิริวรรณ พูนศิริ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวณัฐพร เค้าแดน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายสุทธิพงษ์ แฝงบุญ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวลัดดารัตน์ หาสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางนฤมล พิมพ์แท้ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายสุพรรณ ชนะสุข โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางสร้อยเพชร วุฒิงาม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางนพาพร ฮึกเหิม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางสาวรุ่งทิย์ บัวศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวอมรรัตน์ กลีบหมื่นไวย โรงเรียนสิรินธร
นายนิเวศ เหมือนนึก โรงเรียนมหิธรวิทยา
นายเทิดพล สมรูป โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายศิริพงษ์ นึกชอบ โรงเรียนสิรินธร
นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง โรงเรียนสังขะ
นายนัสบดี อ่อนสา โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นายธัชชัย ยั่งยืน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวจินตนา มหารัตวัน โรงเรียนสังขะ
นางสาวธีรารัตน์ ตุ้มทอง โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายอุดม พรมบุตร โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายนฤพันธ์ ภักดี โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางอัญชลิน ผมงาม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวละเอียด มีแก้ว โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นางสาวจันทิมา เคล้าจันทร์ โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวมาริษา เหล่าชัย โรงเรียนสังขะ
นางสาวมินตรา ไชยลาภ โรงเรียนสังขะ
นางสาวนุศรา ทาจันทร์ โรงเรียนสังขะ
นางสาวอัมพวรรณ บุรารื่น โรงเรียนสังขะ
นางธิติรัตน์ ไตรรัตน์ โรงเรียนสังขะ
นายวิภาส สกุลเหมาะ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางสาวสิริลักษณ์ รู้ชอบ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางพัชรา ศิริเลิศพงษ์พันธ์ุ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายจาตุรน ศรีละพันธ์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาววาสนา พรหมบุตร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาววิไลพร เงาศรี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายจอมณรงค์ งามมาก โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายเกริกเกียรติ ตรงเที่ยง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายวันชัย พวงจันทร์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายไชยวัฒน์ จันธนะสมบัติ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายอนุชิต เพ็ชรสุข โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายอมรเทพ สุพิมพ์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายจตุรภัทร แสนมั่น โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายพิพัฒน์ แหลมฉลาด โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายเตชิต พันชนะ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวรัตน์วดี ทองมนต์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางจันจิรา ผจญกล้า โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางพรพิมล อินสุวรรโณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤช โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสมใจ วาพัดไทย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางดวงดาว ทาระสาร โรงเรียนสังขะ
นายนรงค์ ทองศรี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย