ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายทศพร สีหะวงษ์ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายสมคิด ศรีจำปา โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายสมศักดิ์ บุญปก โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวจิราภรณ์ บาลพูน โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวจิราพรรณ บาลพูน โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นายนายวสุเทพ ฉิมถาวร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายเลอศักดิ์ ไชยเทพ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายธเนศ โพทะจันทร์ โรงเรียนนาบัววิทยา
นายดรุษกร แหวนวงษ์ โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นายขวัญชัย ถึงดี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายณัฐวุฒิ อุดหนุนชาติ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายอนุวัตร กล้าณรงค์ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอภิสิทธิ์ ว่องไว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายกิตตินันท์ ปัญญาเอก โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายนัธทวัฒน์ ลับโกษา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวธีรารัตน์ คงทน โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายวัชรวิชย์ พระทองสุขสกุล โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายสุวชัย ศรีบุญเรือง โรงเรียนสิรินธร
นายพิฆเนตร คันธี โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นายสราวุฒิ รัตนธรรมมา โรงเรียนธาตุศรีนคร
นางภิตินันท์ ทองนำ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายรณชัย รัชนะปกิจ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายยงยุทธ การชัญกาศ โรงเรียนนาดีวิทยา
นายนายเทิดพล สมภู่ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางวาสนา ทองประดับ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นางสาวดวงนภา ระบือนาม โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวแก้วนภา ปัทมะ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายสานิตย์ จุกแก้ว โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสาวนงนุช สิทธิสุข โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายอวยชัย สมเสมอ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
นายปรีชา ชนะชัย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข โรงเรียนสังขะ
นายนัฐพล เทียงคำ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายกัณฑ์เอนก บุญลาภ โรงเรียนโนนเทพ
นางสาวสถาพร เสาวรัจ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางสาวสำลี ธนูแก้ว โรงเรียนธาตุศรีนคร
นางสาวสุวรรณา คำมณี โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นายศักดิ์ชาย รุ่งเรือง โรงเรียนสังขะ
นายไชยพร สำราญสุข โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายวรากร ทรงพระ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางสาวศิริวรรณ หางสลัด โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายพิชยนนท์ หอมนวล โรงเรียนสิรินธร
นายอนุพงษ์ กลุ่มยา โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายกฤษฎาการ ฉลาดดี โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นายสุทธิพงศ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายบุญส่ง ปานใจนาม โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายสาธิต ตินานพ โรงเรียนนาดีวิทยา
นายพุฒิชัย สมัครสมาน โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายสุรเทพ วงศ์ภักดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายสมเกียรติ เครื่องวิชา โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นายเจนวิทย์ สาคร โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายพอย สุดจำนง โรงเรียนสิรินธร
นางพัชรี สาแก้ว โรงเรียนรัตนบุรี
นายสิทธิชัย นิมิตรัตน์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาวพัชรา แท่นแก้ว โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายยุทธภูมิ ดวงเด่น โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายจำรูญ รสหอม โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายพัฒน์ เพชรสุริยา โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นายเรืองเดช ก่อแก้ว โรงเรียนพญารามวิทยา
นายโกวิทย์ บังคม โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นายเอกณรงค์ อุ่นศรี โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นายชูชาติ สอนเจริญ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นายพนม ดวงเอก โรงเรียนดอนแรดวิทยา
นางหทัยภัทร บุราคร โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายจันทร์โทวงศ์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นายอดิศักดิ์ ศรีโสภา โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นางจินดาเพชร เกลียวทอง โรงเรียนมหิธรวิทยา
นายอุดม พรหมบุตร โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายรัชพล อินทร์ชัย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายอนุศักดิ์ จันแสน โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวจุฑามาศ บำรุงจิตต์ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายวีระ กองแก้ว โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสาวจตุพร จามิกรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางช่อเพชร ศรีทร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายจตุรงค์ ไชยมูล โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นายพิทักษ์ ทรงประโคน โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
นายอัษฎากร ใจหาญ โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นางสาวชนกพร เทียนสิงห์ชัย โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นายสมพงษ์ เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นายประสิทธิ์ ทองเปลว โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายฐานัส พูนทรัพย์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายชันทวิทย์ ควรทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายธีรชัย ลาภูตะมา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายบุญลือ ดีพัว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวฐานิตตา สวยสะอาด โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายศุภกร กองทุน โรงเรียนพญารามวิทยา
นางพวงเพ็ญ ฉิมมาลี โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นายมนูศักดิ์ คมขำ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางน้ำนิ่ง ทรงกุล โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายเทพอนันต์ สุวรรณทอง โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นายณรงค์ศักดิ์ สุปิรัยธร โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นายนิกรณ์ พ่อค้า โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นายณรงค์เดช ชุมสงคราม โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายภาติยะ สายรัตน์ โรงเรียนตาเบาวิทยา
นายมานะ นุประโคน โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายศรันย์บันฑิต กะการดี โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นายอธิชา มีสิทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวอำพรรัตน์ ทิพย์สมบัติ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสราวุฒิ รัตนธรรมมา โรงเรียนธาตุศรีนคร
นายพีระพนธ์ ทองศรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวนิตยา พยัคฆะ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายนิรันดร โลกาสา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายกิตติพงษ์ คำเสียง โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นายโชคทรงพล ยอดรัก โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายสนัย ชัยยา โรงเรียนยางวิทยาคาร
นายพนธกร ลำดวนหอม โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาววิรากานต์ ไม้จันทร์ดี โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางภัสร์นลิน จรัสถาวรพงศ์ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางสาวสุวรรณา คำมณี โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นายถวิล อินทร์ษร โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางสาวจิตญาดา หมื่นเจริญ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางลมัย สวัสดี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา พรมแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายมนตรี สุดาปัน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวภูรี ยอดณัฐรดี โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายสุชีพ สันทาลุนัย โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นายวิรวุธ พรหมทา โรงเรียนดอนแรดวิทยา
นายจตุรงค์ ไชยพร โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางลัดดา นาสาวงศ์ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางจุไรวรรณ หนุน โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายศุภชัย จันทร์คำ โรงเรียนสิรินธร