ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาวกัญญภัทรสรณ์ ไข่มุกข์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวทิตยาภา บานเย็น โรงเรียนตานีวิทยา
นางดาราวรรณ แข่งขัน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสายทอง พรหมประเสริฐ โรงเรียนธาตุศรีนคร
นายนายบัววรณ์ เชิงหอม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวิทวัฒน์ คำทุย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายดำเนิน ว่าดี โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
นางสุภาวดี ขันคำ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางมลิสา แก้วสิมมา โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพินิจ เชื้อเพ็ง โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นางกุสุมา แสนสุข โรงเรียนสิรินธร
นางมณี นรสาร โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุวรรณา โลนะลุ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางเสาวภา รอบรู้ โรงเรียนสังขะ
นางวัญเพ็ญ ตันทะอธิพานิช โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางศุภกานต์ ใจมั่น โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาววิไลพร สินทรัพย์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวรุ่งนภา กมลภพ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวหนึ่งฤทัย ใยเยี่ยม โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางชญานันท์ สันตะโภค โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวอธิตญา ทวีจิตต์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นางสาวพุดตาล สมศรี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสายฝน ทองสะอาด โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวสุวิมล พิมพ์เก่า โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางพนม สุวงศ์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางรัตติยา ภิญโญภาษ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางวรรณา วิมลศาสตร์ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางสาวรัตนาภรณ์ กล้าแรง โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวจินตนาฏ จารัตน์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวดนุชรัตน์ เจริญศิริพานิชย์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวกนกอร หมี่นเจริญ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวบุญทวี โองอินทร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายกิตติศักดิ์ วงษ์มณี โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
นางหวานใจ วงษ์มณี โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวกัญญา พอกพูน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางสาวบุษบา ชื่นงาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุรีย์ สมบัติ โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นางวารุณี หมายสุข โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางเสาวคนธ์ รู้รักษา โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นายรุ่งโรจน์ คุณนาม โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายนิรุต แข็งกล้า โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายธนากร ศรีทอง โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นายนิวัฒน์ นามวัฒน์ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางสาวบุหลัน ช่วยบุดดา โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายคิดลึก สังข์สาลี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางวรรณพร หนูเสน โรงเรียนตาเบาวิทยา
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางกัญญาภัค คำงาม โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางตุลาลักษณ์ วันแสน โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวพรอำไพ ยิ่งดี โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางสาวศุทธินี สุดเอี่ยม โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวธนัชพร จะเมาะดี โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาด โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางอรอุมา ไชยศรีษะ โรงเรียนตานีวิทยา
นางนิชาภา จันทร์เพ็ญ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวยุภาวดี พลสระแก้ว โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
นางกาญจนา ยุพการณ์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวธัญญารัตน์ ภูบุตตะ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางปวีณา วรรัมย์ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสุวิมล บุญโต โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอัมพวรรรณ อุรารื่น โรงเรียนสังขะ
นางนันทนา วัฒนะรัตน์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวมินตรา ไชยลาภ โรงเรียนสังขะ
นางปัทมา พรหมพัชรพล โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสันทนา อรรถวรวุฒิ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจันทิมา แก้วอรสาร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธีรวีร์ พรหมพัชรพล โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางเด่นนภา บุตรเงินทอง โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางจารุดา จิตสะอาด โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวเกณิกา ชัยชาญ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายวันชัย พิงภูงา โรงเรียนนาดีวิทยา
นางจารุณี พวงอินทร์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายพรมมา สวาศรี โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวจิณห์ณณัช สิมมา โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาววัลลภา ภูมิสูง โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวขัตติยา สุขรอบ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางประภา แข่งขัน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวรุ่งนภา ภูกองชนะ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวนันทิยา ชัยสว่าง โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์ โรงเรียนสิรินธร
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวกฤษณา ไพดี โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายฉัตรชัย ชัยเสนา โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางณัฏฐวี พจนะแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวอรวรรณ ต่อยอด โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายประยุทธ วันทา โรงเรียนแร่วิทยา
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายโกศล วงษ์สุนทร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวจิระนันท์ นนทะบุตร โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายสุทธิพงษ์ ปินะถา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางวรรณภา ปลุกใจหาญ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นายรัตนชัย ปลุกใจหาญ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางพจมาศ จันทร์โท โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางอรอนงค์ มีสะอาด โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางทัศนีพร โคหาจักร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางฤชุกร ตรุณจันทร์ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวอุษา หล่าหมื่น โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางอรพนท์ สมาธิกุล โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาวภาวิณี สมสุข โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวอักษรวดี กงทา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางณฐพร เบ็ญเจิด โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายประสิทธิชัย ชัยชนะ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาววรรณา ชาวสวน โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวมาริษา เหล่าชัย โรงเรียนสังขะ
นายสาโรช มงคล โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสิริรัตน์ ขุมทอง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุพรรณี สุขประผล โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวภัสพิชญ์ชา พัทธ์ประดิษฐ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวลำไพ ยางงาม โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางประไพ เพียรมี โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายเชิดศักดิ์ บุญยัง โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวณถัทร มณีล้ำ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายอมรรัตน์ สายเหนือ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวราตรี เจือจันทร์ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวรุ่งทิวา ประมวลรัมย์ โรงเรียนสังขะ
นางสาวอัมพร บุญขาว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวประวัติศรี อุกอาจ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวิสิทธิ์ มากะเต โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางสาวอรุณรัตน์ ทวีเหลือ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวนุศรา ทาจันทร์ โรงเรียนสังขะ
นางจินตนา วงษ์สุนทร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวนันณภัชสรณ์ อนุลีจันทร์ โรงเรียนมหิธรวิทยา
นายวราวุธ อุส่าห์ดี โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางนิติอร บุญคงเดช โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางสมควร ชัยเฉลียว โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายสมิท นพเก้า โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวพรรณิภา มาลีหวล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวเบญจวรรณ พอกพูน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายทวีศักดิ์ แสนศรี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางกองแก้ว แพงสุดโท โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาววิภาวี นามเดช โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางจารีรัตน์ พลศรี โรงเรียนสังขะ
นางมณีกานต์ ศาลางาม โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งงาม โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวอรไท ทิมทอง โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางสาวพิมพ์สุภัค ชูเชิด โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางรัตน์มณี พรมมา โรงเรียนหนองอียอวิทยา
นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอม โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
นายสามารถ ศรีมงคล โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวอรอนงค์ ศรีมงคล โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวพิชญาพร วงสามาร โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวสุทธาสินี สหุนัย โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางสาวโสมวรรณ ประสมพล โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางสาวณิชฏิยา แข่งขัน โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
นางภัทรพร พึ่งชาติ โรงเรียนสิรินธร
นางวราภรณ์ เครื่องวิชา โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางสาววีร์รินทร์ จันทร์ศรี โรงเรียนช้างบุญวิทยา
นายวีระพงษ์ เมินดี โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นางกุหลาบ เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางนวลจันทร์ รังทอง โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นายมนัส ดีพร้อม โรงเรียนสังขะ
นายขจรศักดิ์ กงล้อม โรงเรียนแร่วิทยา
นางสาวประคอง พันธ์โนลา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางฉวีวรรณ ศร๊โสภา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสาวสุพรรณี คำงาม โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสาวอภิญญา สุธรรม โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางนงลักษณ์ พสุนนท์ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางสาวสุวิภา แสนสุข โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นายยุทธภูมิ มีพรหมดี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวรุ่งฤทัย หอมไกล โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวกวินนา พันธ์พงษ์ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูล โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางอรสา บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายปรีชา สีตะแกะ โรงเรียนโนนเทพ
นางสุมารัช สีลาตรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุดารัตน์ สูงพิมพ์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาวบัวศวรรย์ รู้ชอบ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาวกมลทิพย์ เจือจันทร์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางปาลี พงษ์ศักดิ์ดี โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นางสาววรีเรศ เจือจันทร์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางจิราวรรณ บุญยงค์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง โรงเรียนสังขะ
นางชนิภา สำราญสุข โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นางสาวนนธยา หาญมานพ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางจุรีรัตน์ บุญมี โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางสาวพิราวรรณ โฉลกดี โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นายธนพล วงศ์ฉลาด โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางนารี ตระกูลสุข โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายไชยา ต่่างประโคน โรงเรียนตาเบาวิทยา
นางพุทธชาติ พนมพงศ์ โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นายอัครพล ดีรอบ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางฉัตรตะวัน เตียงทอง โรงเรียนสิรินธร
นางสาวอรศิริ เจือจันทร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายนิติวัฒน์ สมชอบ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทอง โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูล โรงเรียนสิรินธร
นางสายฝน เจริญรัมย์ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางยอแสง จันทร์เสน โรงเรียนสิรินธร
นางสาวจิตใส จินดาศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางนิทราพร มีเจริญ โรงเรียนสังขะ
นางสาวทิพากร นามเดช โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางกชพร นาคประดา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวธัญญาภรณ์ มะโนรัตน์ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางวัฒนา สมชอบ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวชนิกานต์ ธารีวัน โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นายวิชัย จันทร์สอน โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกฤติญา เทียนชัย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวมณีรัตน์ สุขดี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางวนิชนันท์ มณฑล โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นางภาวิณี วงษ์เดือน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางบรรจงจิตร ฉายสันต์ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางจุฑามาศ โพธิ์ทอง โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย โรงเรียนสิรินธร
นางวรานิษฐา รัตนพันธ์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายสมาน โสสุข โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางศิริวรรณ วรรณดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสิริพร กลิ่นหมื่นไวย โรงเรียนสิรินธร
นางอรสา บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวจิราพร ยอดพรหม โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นายนายวิชัย เครือยา โรงเรียนรัตนบุรี
นายธราดล บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวบุญฑริกา โคตรสุข โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาววาสนา เพ็ญเดิมพันธ์ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวสุมิตตา นามวัน โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางศุภลักษณ์ แข่งขัน โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวทิชากร สมร โรงเรียนรัตนบุรี
นายไพโรจน์ แสนพันธ์ โรงเรียนสังขะ
นางวรรณาภรณ์ จิตรเอก โรงเรียนมหิธรวิทยา
นางรัชนี นพพิบูลย์ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
นางสาวรัชนก ร่วมสุข โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นายจักรพันธ์ อนันตรนาชัยกุล โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาวกันยารัตน์ ปานทอง โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวสอนสวรรค์ ถวิลรักษ์ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวกัญญ์ญาณัฎฐ์ วิเศษยุธ โรงเรียนพญารามวิทยา
นางทิพย์การุนย์ วรรณโย โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางจรรยาภรณ์ บุญสอน โรงเรียนรัตนบุรี
นางสำราญ จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนสังขะ
นางกัตติกา คำอินทร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวญาณิศา สมบัติวงค์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางปรารถนา จงกลาง โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางรัศมี มีพร้อม โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุล โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวพรรณชนก ภุมิพันธ์ โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางสาววิไลรัตน์ ภามนตรี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางมลทิรา เอมกลาง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวีรวัฒน์ ยกดี โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายรัชภัฏ ประทุมสินธ์ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางสาวอรญา บำรุงรส โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นางสาวสุจิตรา กะการดี โรงเรียนรัตนบุรี
นางอนงค์นาฏ จันทา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางศิริพร ศรีน้อย โรงเรียนสังขะ
นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว โรงเรียนรัตนบุรี
นางมยุรา ถาพรผาด โรงเรียนรัตนบุรี
นายประวิทย์ วงษ์เก่า โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางจันทรา ซึ่งดำรงรักษ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายวรเทพ บุญประกอบ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางวัชราภรณ์ สำรวมจิต โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวจิราพร เกษามา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายปรียพงษ์ เจริญดี โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นายพีรภาส ประภาสัย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายนิกูล วงค์สินนาค โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวธิดารัตน์ ปัจจาเณย์ โรงเรียนช้างบุญวิทยา
นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรม โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
นายพิทักษ์พงษ์ ผาผล โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวหนึ่งฟฟทัย นาคนวล โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางสาวนัฐวดี ยาพยนต์ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางสาวจันทิมา มั่นคง โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายกิตติพงษ์ พวงสด โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายอุดม พรหมบุตร โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาวสุภาภรณ์ จันทเกตุ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวอรพัส พันธ์ครู โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายว่าที่ร้อยตรีดิศานุวัตร ภูแก้ว โรงเรียนนาบัววิทยา
นางสาวณรินทร์รัตน์ วรกิติญาดา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางเพ็ญทรัพย์ วงศ์นรา โรงเรียนสุรวิทยาคาร