ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายสมภพ ศรีสังข์ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นายชวลิต คุชิตา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์ โรงเรียนสิรินธร
นางสุจิตรา เจิมสม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายพิทักษ์ ศรีมูล โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางรุ่งรัตน์ สุภาสัย โรงเรียนสิรินธร
นายไพฑูรย์ ทวีแสง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาคร วัฒนกุล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญ โรงเรียนสิรินธร
นางอัจฉรา จันทเขต โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางนิภาพร เดชศิริ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายวัชรากร ใยแก้ว โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสมยศ พอกพูน โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นายกำพล คำทา โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางปัญจพร ธรรมนิยม โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุจิตรา มาลีแก้ว โรงเรียนสิรินธร
นายกิตติกวินท์ ปินไชย โรงเรียนสิรินธร
นางสาวนัฎฐา ศรีเพชร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอนันต์ บุญเหมาะ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสิรินุช ปฐมชาติ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นายธรรศ์พงษ์ นานวล โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวสิริลักษณ์ ผลจันทร์ โรงเรียนนาบัววิทยา
นายมาโนช เชื้อสาย โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวยุพา จันทร์แก้ว โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงดี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวมีนา จันทเขต โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นางจุฬาลักษณ์ สุภิมารส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางกวิศา สุนทรดี โรงเรียนตาเบาวิทยา
นายอาทิตย์รัฐ สามพิมพ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิด โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางวิชชุลดา ชัยชนะ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
นางสุภาพร ลอยทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางจิรัญญา เชิดรัมย์ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
นายปราโมช กระแสเทพ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นายศิริชัย หมื่นเจริญ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวภาณินี ศูนย์กลาง โรงเรียนสังขะ
นางสาวศุภลักษณ์ ปัตยะสา โรงเรียนสังขะ
นางอำพา ปรากฎชื่อ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางเหมมาภรณ์ โพธิมาศ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางพานทอง ไกรทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสุวัฒน์ งามทวี โรงเรียนมหิธรวิทยา
นางจุฑามาศ ทองดา โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์ โรงเรียนตาเบาวิทยา
นายสุรเชษฐ รักเกียรติสกุล โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายณรงค์ชัย ไพรินทร์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายกริชชัย เจนสระคู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายชิษณุพงศ์ มงคลสาร โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
นายปวีณ์กร อัศวภูมิ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุภาวดี สายเคน โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางสาวศิริรัตน์ วรางกูร โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นายอำนาจ ขาววิเศษ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวอมรรัตน์ เสาทอง โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสาวรติพร ยิ่งยงยุทธ โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นายปรเมศญ์ เต็นตารัมย์ โรงเรียนช้างบุญวิทยา
นายวีระ สระศิริ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายกษิดิศ ผู้สมเก่า โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางวิภาดา แพงเจริญ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวยุพเรศ พระวัย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวอนงค์ลักษณ์ เจริญมาก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางณัฐวดี ชัยช่วย โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางปวีรา สวัสดิ์สิงห์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางนุชนาถ นาคแสง โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
นายมนตรี ศรีวงศ์ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นางสาวนิโลบล ประกอบดี โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นายศาสตราวุธ มีดี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวสมพร ทองแม้น โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นางสาระภา เนียมทอง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางประเสริฐ ทองอุดม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางณัฐณิชา วาตุรัมย์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นายสุทธิพงษ์ ผิวจันสด โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ โรงเรียนรัตนบุรี
นายเกียรติภูมิ ทองลาง โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นางยุพิน บรรเทพ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางเยาวรัตน์ พรหมสา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสมพงษ์ เป็นผาสุก โรงเรียนแร่วิทยา
นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายบุญชิด บุญเลิศ โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นางสาวกสิญาณินท์ บุญลีประสิทธิ์ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางพรทิพย์ เสริมผล โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายวิรัติ พนารัตน์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายโอภาส เครือมั่น โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสารภี ทองเลิศ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายอุทัย สมเพ็ชร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสรรเสริญ เมืองวงษ์ โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางสาวนิศารัตน์ สืบสังข์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางพรรณี แรงกล้า โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม
นางกรรณิกา ประยูรพันธุ์ โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นายนันทพล ใจกล้า โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายเศรษฐศักย์ คงเร่งดี โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นางเพ็ญนภา ชูรัตน์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายสุขเนตร ศูนย์กลาง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางเพ็ญศรี ฉิมพลี โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นายจักราวุธ สุขพันธ์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายรวิชญ์ อานไมล์ โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นางสุกัญญา ทองกลาง โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นางสาวสายฝน เจียวรัมย์ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางสาวสุดาพร เกษี โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายสมศักดิ์ โพธิ์แสน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางชนิตา แสนศรี โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายคฑาวุธ คะลา โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวรติวันต์ สุระ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางสาวนราวดี โดยพิมาย โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายสุรินทร์ โสฬส โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายครองสุข หารไชย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายสุขสันต์ หมื่นแทน โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางกันยา หลวงยี โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายราช รัตนจิโรจน์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นางละมัย อินทร์แป้น โรงเรียนหนองอียอวิทยา
นางพิมพ์พจี สุพิชญ์สิปปภาส โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายสำรวย พันธ์เพ็ง โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางปราณี โลห์เซ่ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นายกฤษฎา นิสัยกล้า โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวสุพรรณยุภา แสวงชอบ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายประจวบ คำใจ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายอุดม พรหมบุตร โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาวอำไพร สยามนต์ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาววรินดา ศรศรี โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวสุภาพร พรมเหลา โรงเรียนมหิธรวิทยา
นายดิสทัต ทองดา โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นายติกขเวทย์ สมยิ่ง โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวสุพิชญา ชุมศรี โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวปวริศา ยั่งยืน โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นายอดิศร บุญล้ำ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาววิไลวรรณ ทองคำ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาวฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
นายศักดิ์ชาย เทียนชัย โรงเรียนพญารามวิทยา
นางสาวสาคร ได้รอดดี โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายประชุม ปุ่มแก้ว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายสุรชัย กุลรัตน์ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นายวินัย มีอินทร์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวชิตนาฎ เคนจัตุรัส โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวสุชาดา คำขาว โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายเอกสิทธิ์ จันทะศิลา โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวจุรีพร ดียิ่ง โรงเรียนนาดีวิทยา
นางราตรี จันทอง โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวศิริพร พุทธระสุ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายพชธกร นันทพันธ์ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางทัศนา สีบาน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวกัณฐภรณ์ ศรีตัมภวา โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวศรีสุดา วรครุฑ โรงเรียนช้างบุญวิทยา
นางธัญชนก สุตวณิชย์ โรงเรียนสังขะ
นางสาวณภัทร เนืองมี โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวศิริวรรณ บุญพอก โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาววชิราพร จำปาทอง โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นายจักรพันธ์ สมศักดิ์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายวิทยา คำหาญ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวจุฑามาศ เทียนชัย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายมนตรี แป้นจันทร์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางวรรณพร สารัง โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวปณัฐกุล บุญมี โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นางเฉลิมชาติ งาขาว โรงเรียนสิรินธร
นางนภา เชื้ออินทร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายรณรงค์ คงทวี โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นางสาวอนุสสรา หายทุกข์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายสุนทร วงษ์ฉลาด โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวเยาวภา จันทร์เพ็ญ โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นางสาวรัตติกาล อาศนะ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายสุดเฉลียว สำคัญยิ่ง โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวชลธิชา พิสะโสระ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางมณีน้อย พงษ์เกตุศิริพัฒนา โรงเรียนพระแก้ววิทยา
นางกิตติญาพร มุลเมืองแสน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวสุพิชญานันทย์ นิสัยกล้า โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวศรสวรรค์ จินาวัลย์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายสมศักดิ์ ระดมบุญ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายภูษิต ผาสุก โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาวประภัสสร แสงกล้า โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายศุภนิมิต รินทอง โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายบัณฑิต จันทานิตย์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางปุญยานุช อนุเคราะห์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวเกศราภรณ์ แรงรอบ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางสาวณิชนันทภรณ์ ธีรพลธนาตย์ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นายฐิติพงษ์ เอื้อสามาลย์ โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นายนัฐพงษ์ โกกะพันธ์ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวรังสินี สีพิมพ์ขัด โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นายเด่นชัย ชายทวีป โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นายวิเจษฐ รสสุคนธ์ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาววิรัตน์ อัปมะให โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายสมนึก จิตขาว โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน โรงเรียนศรีสุขวิทยา
นางอมรรัตน์ พันธ์เพ็ง โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นายชัยวัฒน์ ไชยทอง โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางบังอร สหัสชาติ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายณรงค์ สุดชารี โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางสาวสุธินี โสตะวงศ์ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นายสันติ ประภาสัย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางศันสนีย์ วงเวียน โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางสาวนิชาพร สุวรรณโชติ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางบุรี โปรยกลาง โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นายสมบูรณ์ ศรีสมศักดิ์ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางวัลลภา สุขบรรเทิง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาววิจิตรา ปิดณรงค์ โรงเรียนสังขะ
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสำเรียง สุขพันธ์ โรงเรียนสังขะ
นายณัฐพล สุริโย โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นางกิ่งดาว วิเศษศิลป์ โรงเรียนสังขะ
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสำราญ โสวภาค โรงเรียนนาบัววิทยา
นางสาวสายสุนีย์ เทพสิงห์ โรงเรียนสังขะ
นางปิยาพัชร์ ยังมี โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลาง โรงเรียนสิรินธร
นางสาวไพลิน ศิริมา โรงเรียนสังขะ
นายเฉลิมพล พรหมสูง โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาววิลาวัลย์ ใจคุ้มเก่า โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นายหัตถสอน การประดิษฐ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสินีรัตน์ ชัยมาโย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวทิพย์สุดา ศรีละบุตร โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวบุษกล เชิงหอม โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นายวีรเดช มะแพทย์ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายสุชาติ สว่างกุล โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพูนทรัพย์ ทองมาก โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นางสุนทรีย์ ก่อกุศล โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายปรัชญา ทีปีเนตร โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางชุติมา ทีปีเนตร โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางบัวหลวง บุญภมร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางพรภัทร สุขสงวน โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางวันทนา ยองทอง โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายจิรภาส ภูลี โรงเรียนสิรินธร
นางจันจิรา ผจญกล้า โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางอินทิมา หมายมี โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางปวีณรัตน์ มีงาม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวณภัทร มิ่งขวัญ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่น โรงเรียนไทรแก้ววิทยา
นางสาวทิตติยา ลดาวัลย์สุนทร โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางพรทิพย์ เสถียรขันธ์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายสุรชัย บุญหล้า โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางสาวรัชฎาภรณ์ ลำใย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางผ่องใส บัวหุ่ง โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายภัทรพงศ์ ใยชวด โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางเสาวลักษณ์ สวยรูป โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพิลาสลักษณ์ รวมธรรม โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นางสาวจีรภา ขาวดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวหทัยกานต์ ปลุกใจหาญ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นางสาวิตรี ชิงชัย โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายธงชัย สนโศรก โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นางสาวพวงรัตน์ สีหะชัย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายวรศาสตร์ เสาร์ทอย โรงเรียนตาเบาวิทยา
นายวันชัย พวงจันทร์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางศศลักษณ์ สมชื่อ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวชุติปภา วรรณศรี โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสมหวัง สุดโสม โรงเรียนรัตนบุรี
นางรัตน์จินันท์ พลรักษ์ โรงเรียนโนนเทพ
นางวันทา นามรักษ์ โรงเรียนรัตนบุรี
นายพีระ พลรักษ์ โรงเรียนโนนเทพ
นายณัฏฐ์ชานนท์ เหลาเลิศ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
นายวัชรินทร์ กิ่งมณี โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
นางสาวเพียงใจ ประยงค์หอม โรงเรียนธาตุศรีนคร
นางวิริญญา ดุมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายณัฐวุฒิ ทองอาจ โรงเรียนตานีวิทยา
นายชินกร ศรีทร โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวณัฐพร พุทธขิณ โรงเรียนตานีวิทยา
นายปิยณัฐ กองสุข โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายนภา สารสุข โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวขนิษฐา สมใจ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวเกษรี ทองเอี่ยม โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายศันสนะ มะลิหอม โรงเรียนโคกยางวิทยา
นายธนาวุฒิ ใสกระจ่าง โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายธีรพงศ์ ปุยะติ โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวรุ่งหทัยรัตน์ วันทานงษ์ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาววิสุดา ทองแสง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนวัช หาทรัพย์ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวนิรัตน์ มุมทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางคัทริยา บูระพันธ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวชนกานต์ ดวนใหญ่ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาววริญญา ทำคำทอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายฤทธิกร มั่นหมาย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายปราโมทย์ คะหาญ โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางสาวนันทิยา ชุ่มชื่นดี โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นายประเสริฐ ใจองอาจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจันทิมา จินดาศรี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางกนกวรรณ สมสุระ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาวปริศนา สุขเกษม โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางเพ็ญศรี ฉิมพลี โรงเรียนโชคเพชรพิทยา