ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาวศศิวิมล พูนชัย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสุวิมล ครองสุข โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นายนายธนิต คงเจริญสุข โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวปิ่นมณี อมรกุลสวัสดิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวกฤติกา สุทธิธรรม โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวธัญนภัทร์ สวยรูป โรงเรียนนาดีวิทยา
นางกรองแก้ว โภคาสุข โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจิราพร ฉัตรเกาะ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวพลอยนิตา แก้วจีระอดุลย์ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวพลอยนิตา แก้วจีระอดุลย์ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสุพรรณี ชัยสาร โรงเรียนโนนเทพ
นายนัฐพงษ์ ทิมาบุตร โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวนันทิศา ขาวงาม โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุล โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุพาภรณ์ ศาลา โรงเรียนโนนเทพ
นายนภดล หมายถูก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางณัฐธิดา หงษ์ทอง โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวภัทราวรรณ จันตะ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาววนิดา ฮาตระวัง โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวลลิตา สาแก้ว โรงเรียนหนองอียอวิทยา
นางวัลย์ลิกา สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวณัฐร์สิชา ดีล้อม โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาวพัชรินทร์ นาคงาม โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวบุญฉวี กิ่งนนท์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวน้ำค้าง ชุ่มเสนา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางจิรัตติกาล รักพรม โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาวจีรวรรณ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาวบุหงา แจ่มใส โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง โรงเรียนสิรินธร
นางสาวทิพวรรณ บุญเสร็จ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาวอัชฎาพร ใจใหญ่ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวจินตนา ชัยนิตย์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวบังอร สว่างภพ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายอัมรินทร์ งามเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวขวัญเรือน ภูดวงดาษ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสาวอัศวนันท์ ศรีสวาท โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางอพิชญา พนาเพิ่มดี โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวอารียา บุญยงค์ โรงเรียนสังขะ
นางสาวพิมพ์พร สุขแล้ว โรงเรียนสิรินธร
นางภัททิยา ศรีหาตา โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุรสิทธิ์ เสาทอง โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
นางสาวอุมาพร สารพัฒน์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวอรสุรางศ์ ถือกล้า โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา
นางสาวรสสุคนธ์ สมนึก โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางหยาดพิรุณ สระแก้ว โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาวสุมิตรา สดทรงศิลป์ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวปคุณา แย้มชู โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางอรสา สุขเหลือง โรงเรียนช้างบุญวิทยา
นางสาววรรณวิศา วงศ์ศักดิ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวดาริน สีชมภู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางศรัณย์รัชต์ เมืองแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวอนงค์ เชยจันทรา โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางสาวสุวรีย์ เพิ่มศิริ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวชนิดา ใยบุรี โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวอมรภัค สดใส โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวณชนก พรมภักดี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวพิศเจริญ ต้นจำปา โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวจิรภิญญา สารชาติ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวขนิษฐา ใกล้ผล โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม
นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายอรรถวิทย์ ถือกล้า โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวจันทนา เหมาะทอง โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางดวงตา มอนดี้ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาววัชริน ขันธะพานิชย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายศุภชัย สุดทรี โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
นางสุดาบัณฑิต สุดชารี โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นางสาวธนัญชนก สมร โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมือง โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางวัลลดา วรทัต โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวอุษา สุขพูล โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสมร แสงชำนิ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางดวงรัตน์ ตาชูชาติ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นางสุภาพร โชติกาญจนวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร
นางวรรณีย์ สมสุข โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางจันทิรา เกตุโสระ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางวริศรา สุพรรณ์ โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
นางชริตา ภาวสิทธิ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนภกุล ไตรเรืองกุล โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางจิรัฐยา สุทธิโฉม โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางฉวีวรรณ วินทะไชย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวทัศนวดี สืบนุการณ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวเนตรหทัย รัตนจันทรา โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
นางศิรินทิพย์ ทรัพย์ครองชัย โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางปิยรัตน์ ไพรสินธุ์ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายมานิต ทรัพย์ครองชัย โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางชูศรีธัญญาลักษณ์ สมานรักษ์ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางปาลิตา พันบุดดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางวิไลรัตน์ ละมูลมอญ โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางเยาวรัตน์ โตพูนพิพัฒน์ โรงเรียนสิรินธร
นายสมใจ อดทน โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางลำเพียร นามสวัสดิ์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางนารีรัตน์ รับงาม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางลัดดา ม่วงอร่าม โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางจงกล ปัดภัย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
นางสมบุญ สุบินยัง โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นายบรรจง สดสี โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางแสงเดือน ทองเกลี้ยง โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางจิตรา สุขคุ้ม โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
นางนารีรัตน์ สุบินดี โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวสุนันทา นาเจริญ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวสุภาพ พบบุญ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสุพน สุกแสง โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
นางสุรินทร์ มีอินทร์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสิทธิมนต์ กลีบแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนิพตา มีกล้า โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางรัตนา รัตนกาญจน์ โรงเรียนสิรินธร
นางฉัณแข รัตตัญญู โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุพรรณา นามพูน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางวันทนีย์ สัตตรัตนามัย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวปรัชญาพร จันพุทซา โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นายอดิศักดิ์ พลศรี โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาววันทนีย์ สร้อยนาก โรงเรียนสิรินธร
นายฐิตินันท์ ธนปฐมพงศ์ โรงเรียนสิรินธร
นางปัทวรรณ จุทาไทย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางศลิษา ศรีวิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวนภสมน ธนปฐมพงศ์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางเย็นฤทัย สามาลย์ โรงเรียนสิรินธร
นางสาวสุทธินี แก้วงามสอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางนางรินรดาภา สุวรรณเสวก โรงเรียนมหิธรวิทยา
นางอัษฎาพร ราชนู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาววัชริน ขันธะพานิชย์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางดวงตา มอนดี้ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางมาลี สุระวิทย์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวรุ่งแสง ศรีตัมภวา โรงเรียนตานีวิทยา
นางอำไพ ฉิมงาม โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวจินตนาภรณ์ ภาษาดี โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายสุจิน อรชัย โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางรตา รักษ์ศิลาทอง โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวปวีณ์ริศา แท่งทอง โรงเรียนตานีวิทยา
นางคำนงค์ พันไผ่ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์
นางวิภาวี สุนนท์ชัย โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางรุ่งศรี สิทธิยศ โรงเรียนตานีวิทยา
นางฉันทะนิษฐ์ พฤษภา โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางจิรัฐวรรณ เจือจันทร์ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางอัมพร รุจิยาปนนท์ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางษิตตากาญจน์ ชนธาดา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางจันทราภา งามศิริ โรงเรียนเมืองบัววิทยา
นางสาวจันทนา เหมาะทอง โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวกมลวัฒน์ สิมมา โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอรรถวิทย์ ถือกล้า โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวกทลี พริ้งเพราะ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นายปัญญา พ่วงงามพันธ์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางมัลลิกา พรมมา โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นายศุภชัย สุดชารี โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม
นางสุดาบัณฑิต สุดชารี โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นายธวัช สุกแสง โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสุคนธา บุญเกษ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นายชนาธิป กรองทอง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาธิตา เซียรัมย์ โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
นางณัฏฐณิชา นามวงค์ โรงเรียนแร่วิทยา
นางกานต์สินี ดอกคำฐิติพันธ์ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายธีรากุล ศรีน้อย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นางจีรนันท์ ชูมณี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว โรงเรียนสังขะ
นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธ์ฤกษ์ โรงเรียนรัตนบุรี
นายวีระชาติ ผิวอ่อน โรงเรียนรัตนบุรี
นางดวงเดือน ชำนิจ โรงเรียนนาดีวิทยา
นางเนตรนภา วาลีประโคน โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นางพัชชา คารศรี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางนิลเนตร ฉัตรเชาว์ลัย โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสาวชุติมา หวังผล โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นางเขมรัศมี สุบันนารถ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางกรรณิการ์ ถมปัทม์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายเสน่ห์ พุฒตาล โรงเรียนรัตนบุรี
นางจินตนา จิตร์รัก โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางอุบลวรรณ บุญเจียม โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
นางจันทรากานต์ ถนัดค้า โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว โรงเรียนสังขะ
นางสาวอารียา บุญยงค์ โรงเรียนสังขะ
นายวีระชาติ ผิวอ่อน โรงเรียนรัตนบุรี
นางสุนันทา นาเจริญ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาววรรณิกา แผ่นทอง โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นางอัญชนา สมร โรงเรียนบัวเชดวิทยา