ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางกิมาภรณ์ เติมสุข คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายชูชาติ คิดดี คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขนาดมอญพิทยาคม
นางรัตติยา ภิญญภาพ คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โชคเพชรพิทยา
นางเกสร ทองศรี คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศีขรภูมิพิสัย
นางเอมอร สงวนดี คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศรีไผทสมันต์
นางกองแก้ว แพงสุดโท คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สุรวิทยาคาร
นางสาวสุรางค์ทิพย์ สุขพูล คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สิรินธร
นายเอกพล สีบาง คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนองอียอวิทยา
นายวสุเทพ ฉิมถาวร คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสาทวิทยาคาร
นายเรืองณวิน มีดินดำ คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พนมดงรักวิทยา
นายชัยณรงค์ ลอยประโคน คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายไพบูลย์ หัดรัดชัย คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวศิริขวัญ ทองไทย คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางเยาวลักษณ์ ประทุม คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาววริษา พรหมบุตร คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายแสน แหวนวงศ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สุรวิทยาคาร
นายทวีศักดิ์ สนสี คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สวายวิทยาคาร
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สิรินธร
นายนิเวศน์ เนินทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนองแวงวิทยาคม
นายยรรยง วงค์คำจันทร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เมืองบัววิทยา
นายปริญญา พุ่มไหม คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รัตนบุรี
นายองอาจ สุจินพรัหม คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประสาทวิทยาคาร
นายสุนทร พลศรี คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สังขะ
นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายธีรภาพ วลามิตร คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สุรวิทยาคาร
นายชัยณรงค์ ลอยประโคน คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางกิมาภรณ์ เติมสุข คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายทวีศักดิ์ สนสี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สวายวิทยาคาร
นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศรีไผทสมันต์
นายสุรพงศ์ ปรากฏรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พนาสนวิทยา
นายวิทยา เพ่งเล็งดี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นาบัววิทยา
นายสาโรจน์ พฤษภา คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มหิธรวิทยา
นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายนายธีระวัฒน์ สุระศร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางนรินทร โพธิ์สิงห์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางประใพวรรณ สมจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางปารณีย์ ชัยยิ่ง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายสมเกตุ ใจเมือง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายประโยชน์ นาคเขียว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายสุทิน สุขแสวง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายมานพ จันทร์ศิริ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายยุทธติศาสตร์ แสงงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายสมยศ ภาสดา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายวัชรินทร์ จินดาศรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายพิสิทธิ์ ผะงาตุนัด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายวัชรวิทย์ พระทองสุขสกุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายวัชรินทร์ บุญเที่ยง คณะกรรมการฝ่ายโสต ทัศนูปกรณ์ มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายกัมปนาท คงนุรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายโสต ทัศนูปกรณ์ มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางวิมลวรรณ งามสะอาด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสมใจ บุญโต คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางศิริพร ใจเมือง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางจันทา สังโสมา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกมลชนก ธานี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจามรี อนุพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางกิมาภรณ์ เติมสุข คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางปวีรัตน์ มีงาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางเกศินี เกลียวทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกฤติกา สุทธิธรรม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสรรนิภา สีทา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางนงเยาว์ จันทร์ศิริ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางจิต เลิศถมสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวศรันยรัตน์ วัฒนะรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวพรรณรพี พงศ์ผลาดิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางเยาวลักษณ์ ประทุม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายสำเริง บุญโต คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายจำลอง ผู้สมเก่า คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายกฤษ ละมูลมอญ คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายสนอง สินโพธิ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายวัชรา สามาลย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายลาย สมเจริญ คณะกรรมการที่ปรึกษา มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี คณะกรรมการดำเนินงาน มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางสาวกิตติยา สุรพัตร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวชุลีพร ก่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวเจนจิรา มาสังข์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวลดาวัลย์ บุญวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจิราพร กล้าเกิด คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกัลยา งามเลิศ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นายวิวัฒน์ บุญพา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวปสุตา แก้ววงค์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวธิดาพร จาธุนิน คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอาภากร มะลิงาม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวปวิณขนิษฐ วิเศษบำรุงเจริญ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุชาดา สามาลย์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) มหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วีรวัฒน์โยธิน