ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายชนาวุธ คงดี คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานเกษตร สุรินทร์ราชมงคล
นายมนตรี ท้าวไทยชนะ คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานเกษตร สิรินธร
นางสาวสำอางค์ ใจใหญ่ คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานเกษตร โชคเพชรพิทยา
นายสมพงษ์ โสมสุข คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานเกษตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายประเทียร แก้วชนะ คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานช่าง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธนภพ สุภาษา คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานช่าง สวายวิทยาคาร
นายนิรุธ เสาประโคน คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานช่าง ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายกำจร สามี คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานช่าง ดอนแรดวิทยา
นายเรืองยศ สารกิจ คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานช่าง พนมดงรักวิทยา
นางพัชรี ศุภเขตกิจ คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานบ้าน สุรวิทยาคาร
นางจุฬาลัย เวชสกล คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานบ้าน ลานทรายพิทยาคม
นางชนาตา พะนงรัมย์ คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานบ้าน เชื้อเพลิงวิทยา
นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานบ้าน สุรวิทยาคาร
นางพัชรานันท์ แพงยา คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานบ้าน ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางปานชนก ขันอ่อน คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานคอมพิวเตอร์ สุรวิทยาคาร
นางจีรา ศรีไทย คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานคอมพิวเตอร์ นาดีวิทยา
นางสาวเทพสุดา พรหมสวัสดิ์ คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานคอมพิวเตอร์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางอิงอร ผลจันทร์งาม คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานคอมพิวเตอร์ สังขะ
นายสำเริง บุญโต คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นาย่จำลอง ผู้สมเก่า คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายกฤษ ละมูลมอญ คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายสุนทร พลศรี คณะกรรมการที่ปรึกษา สังขะ
นายดนัย คำผุย คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายอายุ คิดดี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ พระแก้ววิทยา
นางนาถสุดา จินดาศรี คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายวีระเดช พูนทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ สังขะ
นายวัชรา สามาลย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายจำรูญ สุขอุ้ม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ สังขะ
นายสุนทร พลศรี คณะกรรมการอำนวยการ สังขะ
นางสาวธีรารัตน์ เธียรวิวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ สังขะ
นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ สังขะ
นายสุวรรณ สายไทย คณะกรรมการอำนวยการ กระเทียมวิทยา
นางสาวสุวิมล มงคลสาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ สังขะ
นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ คณะกรรมการอำนวยการ บัวเชดวิทยา
นายไพบูลย์ ศิริมา คณะกรรมการอำนวยการ ขนาดมอญพิทยาคม
นางอุดมพร สิงห์ชัย คณะกรรมการอำนวยการ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายบุญช่วย ถ้วยทอง คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและถ่ายภาพ สังขะ
นายจำรูญ สุขอุ้ม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและถ่ายภาพ สังขะ
นายขันติ จารัตน์ คณะกรรมการอำนวยการ มัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวพาสันติ บุญธรรม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและถ่ายภาพ สังขะ
นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร คณะกรรมการอำนวยการ เทพอุดมวิทยา
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและถ่ายภาพ สังขะ
นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ มัธยมทับทิมสยาม 04
นางธันชนก สุตวณิชย์ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและถ่ายภาพ สังขะ
นายอายุ คิดดี คณะกรรมการอำนวยการ พระแก้ววิทยา
นางอิงอร ผลจัทร์งาม คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและถ่ายภาพ สังขะ
นายสุพิน บุญเยี่ยม คณะกรรมการอำนวยการ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายวีระเดช พูนทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ สังขะ
นางอิงอร ผลจันทร์งาม คณะกรรมการอำนวยการ สังขะ
นางสาวพาสันติ บุญธรรม คณะกรรมการอำนวยการ สังขะ
นายจำรูญ สุขอุ้ม คณะกรรมการอำนวยการ สังขะ
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม คณะกรรมการอำนวยการ สังขะ
นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและถ่ายภาพ สังขะ
นายจิตรภณ บูรณ์เจริญ คณะกรรมการอำนวยการ สังขะ
นางเสาวลักษณ์ บัวบาน คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและถ่ายภาพ สังขะ
นายวีระเดช พูนทรัพย์ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน สังขะ
นายจำรูญ สุขอุ้ม คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน สังขะ
นางสาววิชุดา อยู่นาน คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและถ่ายภาพ สังขะ
นางสาวแคทรียา วังเย็น คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานและถ่ายภาพ สังขะ
นางสาวพาสันติ บุญธรรม คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน สังขะ
นายวัชรินทร์ ผลจันทร์งาม คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน สังขะ
นางสาววีณา แววกระโทก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นางยุพาพรรณ เกษเมือง คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายคีตะ กระจายศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นางวรรณี พูนเสงี่ยมดี คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน พระแก้ววิทยา
นายสมปราชญ์ ยิ่งหาญ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน บัวเชดวิทยา
นางอิงอร ผลจันทร์งาม คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน สังขะ
นางจินดาพร บุญหมั่น คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน สังขะ
นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน สังขะ
นางเสาวลักษณ์ บัวบาน คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน สังขะ
นางสาวกุลจิรา ชุมด้วง คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน สังขะ
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน สังขะ
นายทรงชัย บุญสุยา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายเอกกร สีดามาตย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นางสาววีณา แววกระโทก คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน สังขะ
นายอนัน ขาวงาม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นางสาวสายสุนีย์ เทพสิงห์ คณะกรรมการประสานงานการดำเนินงาน สังขะ
นายเมธาวี บริสุทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นายชรินทร์ มหานาม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นางปัทยาวดี ขวัญรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นางนิตยา ทองสระคู คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นางอาภัสรา บูรณ์เจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นายศักดิ์กฤษ ประดับประดา คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ บัวเชดวิทยา
นายภาสกร นามสวัสดิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ บัวเชดวิทยา
นายสมชาย เกตุวิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ ขนาดมอญพิทยาคม
นายโกเมน เห็นได้ชอบ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ ขนาดมอญพิทยาคม
นายศรีชัย หวังสม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ กระเทียมวิทยา
นายประเสริฐ บุญมาก คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ มัธยมทับทิมสยาม 04
นางภรชนก ใจศีล คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นางจินดาพร บุญหมั่น คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นางสาวชมพูนุท ฉลาดเฉลียว คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นางเสาวลักษณ์ บัวบาน คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นางสาวกุลจิรา ชุมด้วง คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ สังขะ
นางกานต์ทิวา สาแก้ว คณะกรรมการประเมินผลงานกลุ่มวิชางานคอมพิวเตอร์ เทนมีย์มิตรประชา
นายจำลอง ผู้สมเก่า คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายชูชาติ คิดดี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ ขนาดมอญพิทยาคม
นายชวิศ สมบัติวงค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ พระแก้ววิทยา
นายประสงค์ ตอนศรี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ ศรีณรงค์พิทยาลัย