ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายสำเริง บุญโต เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายจำลอง ผู้สมเก่า เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายกฤษ ละมูลมอญ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายสนอง สินโพธิ์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายวัชรา สามาลย์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายลาย สมเจริญ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายแสน แหวนวงศ์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สุรวิทยาคาร
นายทวีศักดิ์ สนสี เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สวายวิทยาคาร
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สิรินธร
นายนิเวศน์ เนินทอง เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา หนองแวงวิทยาคม
นายปริญญา พุ่มไหม เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา รัตนบุรี
นายองอาจ สุจินพรัหม เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา ประสาทวิทยาคาร
นายสุนทร พลศรี เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สังขะ
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา จอมพระประชาสรรค์
นายธีรภาพ วลามิตร เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา สุรวิทยาคาร
นายยรรยง วงศ์คำจันทร์ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา หนองแวงวิทยาคม
นายทองดี ศรีวิเศษ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา จอมพระประชาสรรค์
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จอมพระประชาสรรค์
นายชอบ พรหมบุตร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ เมืองลีงวิทยา
นายทวีโชค งามชื่น เป็นคณะกรรมการดำเนินการ บุแกรงวิทยาคม
นายนิวัฒน์ โพธิมาศ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ หนองสนิทวิทยา
นางสาวสุมมณี บูรณ์เจริญ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ บึงนครประชาสรรค์
นายมนัด เทศทอง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ แร่วิทยา
นายอนุภาพ เจษฏาพรภิญโญ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สินรินทร์วิทยา
นายจำลอง ทิ้งสุข เป็นคณะกรรมการดำเนินการ เมืองลีงวิทยา
นายสมชิต พันตาแสง เป็นคณะกรรมการดำเนินการ หนองสนิทวิทยา
นางสาวกัญญาอร รัตนะธีรากร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สินรินทร์วิทยา
นางศิวพร นิลเนตร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จอมพระประชาสรรค์
นายสุชาติ ศรีเพชร เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จอมพระประชาสรรค์
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จอมพระประชาสรรค์
นายชูชาติ ชูแก้ว เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จอมพระประชาสรรค์
นายครรชิต วงศ์เหิม เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จอมพระประชาสรรค์
นางรสกร ใบบัว เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จอมพระประชาสรรค์
นายไพรัตน์ ทองเถาว์ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จอมพระประชาสรรค์
นายวสันต์ ปัญญาธานี เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สินรินทร์วิทยา
นายทองดี ศรีวิเศษ เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สุข เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จอมพระประชาสรรค์
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นายทองดี ศรีวิเศษ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางศิวพร นิลเนตร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นายสุชาติ ศรีเพชร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นายชูชาติ ชูแก้ว เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นายครรชิต วงศ์เหิม เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางสาวรสกร ใบบัว เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเสาวภา ทองนำ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางบังอร ชูแก้ว เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางวัลลดา วรทัต เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นางสุวภา ภัญโญภาพ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน สังขะ
นางกรรณิการ์ ถมปัทม์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุนันทา นาเจริญ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน รัตนบุรี
นางสุบรรณิกา แก่นแก้ว เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางพจนีย์ มีมาก เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน วีรวัฒน์โยธิน
นางพจนพร กรองไตร เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ชุมพลวิทยาสรรค์
นางอัจฉราภรณ์ นาคเจือ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน บัวเชดวิทยา
นางวันวิสา บุญวงศ์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน สำโรงทาบวิทยาคม
นางราตรี พลเยี่ยม เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นางเชิญขวัญ พันธ์สุข เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน จอมพระประชาสรรค์
นายราตรี พลเยี่ยม เป็นคณะกรรมการดำเนินการ จอมพระประชาสรรค์
นายพีรพันธ์ เสริมศิริ เป็นคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) จอมพระประชาสรรค์
นายเชิด ชูตาลัด เป็นคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) จอมพระประชาสรรค์
นางสรวีย์ มีพร้อมพล เป็นคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) จอมพระประชาสรรค์
นางสาวมนัสวี เวชกามา เป็นคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) จอมพระประชาสรรค์
นายไพรัตน์ ทองเถาว์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) จอมพระประชาสรรค์
นายธีรภาพ วลามิตร เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายครรชิต วงศ์เหิม เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวรสกร ใบบัว เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จอมพระประชาสรรค์
นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จอมพระประชาสรรค์
นางบังอร ชูแก้ว เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จอมพระประชาสรรค์
นายนพดล บุตรลักษณ์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จอมพระประชาสรรค์
นางลัดดา ม่วงอร่าม เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสมร แสงชำนิ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางศศิวิมล พูนชัย เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสาวศศิวิมล พูนชัย เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางปิ่นมณี อมรกุลสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสาวรุ่งทิวา กิมาวะหา เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสาวอุมาพร สารพัฒน์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสาวน้ำอ้อย เจียมรัมย์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางลฏาภา สะปะศิริ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายสมปอง ประทุมปี เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางเพชรลัดดา บริบูรณ์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางวัลลดา วรทัต เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางราตรี พลเยี่ยม เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สุข เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สุข เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว จอมพระประชาสรรค์
นางสาวนริศรา เจียรัมย์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว บึงนครประชาสรรค์
นางจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว จอมพระประชาสรรค์
นางบังอร ชูแก้ว เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว จอมพระประชาสรรค์
นางสาวภัทธิรา สุมาลี เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุพรรณี มณีศรี เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว ไทรแก้ววิทยา
นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว จอมพระประชาสรรค์
นางสาวภรณ์กนก เติมใจ เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว จอมพระประชาสรรค์
นางสาวศิริวรรณ พิมพ์ทอง เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว ขวาวใหญ่วิทยา
นางสาวมนัสวี เวชกามา เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว จอมพระประชาสรรค์
นางสาวนันทิศา ขาวงาม เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว สินรินทร์วิทยา
นางสาวเสาวภา ทองนำ เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว จอมพระประชาสรรค์
นายละเอียด เกิดศิลป์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว บุแกรงวิทยาคม
นางณัฏฐนิชา นามวงค์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว แร่วิทยา
นางสุวภา ภัญโญภาพ เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว ประสาทวิทยาคาร
นายบรรจง สดสี เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว ตานีวิทยา
นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว สังขะ
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย จอมพระประชาสรรค์
นางภักษร มหาเทียนธำรง เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย สังขะ
นางลำเพียร นามสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย สุรพินท์พิทยา
นางสมร แสงชำนิ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางรสกร ใบบัว เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย จอมพระประชาสรรค์
นางศริญ เชยคำแพง เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางฐิตินันท์ เจริญเมือง เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย รัตนบุรี
นายบรรจง สดสี เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย ตานีวิทยา
นางสุพน สุกแสง เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย พรมเทพพิทยาคม
นายจันทิรา เกตุโสระ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางชูศรีธัญญาลักษณ์ สมานรักษ์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย สินรินทร์วิทยา
นางนิฤมณ มั่นยืน เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย ศีขรภูมิพิสัย
นางพจนีย์ มีมาก เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุปราณี นาคงาม เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย สิรินธร
นางวริษฐา นิ้วทอง เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย สำโรงทาบวิทยาคม
นางจิรัฐยา สุทธิโฉม เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย ประสาทวิทยาคาร
นางจันทรากานต์ ถนัดค้า เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.1 บัวเชดวิทยา
นางลัดดา ม่วงอร่าม เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.1 สุรวิทยาคาร
นางปิยรัตน์ ไพรสินธุ๋ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.1 สินรินทร์วิทยา
นางเสาวภา ทองนำ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.2 จอมพระประชาสรรค์
นางวันวิสา บุญวงศ์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.2 สำโรงทาบวิทยาคม
นางวรรณกร พณพจณ์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.2 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางเสาวนีย์ พิศเพ็ง เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.2 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางอภิญญา วงค์คำจันทร์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.3 จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเนตรหทัย รัตนจันทรา เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.3 โชคเพชรพิทยา
นางอุดม กำมนาฏ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.3 ศรีสุขวิทยา
นางสุนันทา นาเจริญ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.3 รัตนบุรี
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ จอมพระประชาสรรค์
นายจุราภรณ์ ภูวดลไพโรจน์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม จอมพระประชาสรรค์
นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สุข เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม จอมพระประชาสรรค์
นายนภดล หมายถูก เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม จอมพระประชาสรรค์
นายพิเชฐ นับถือดี เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุพรรณี มณีศรี เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ไทรแก้ววิทยา
นางสาวศิริวรรณ พิมพ์ทอง เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ขวาวใหญ่วิทยา
นางบังอร ชูแก้ว เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม จอมพระประชาสรรค์
นางสาวภัทธิรา สุมาลี เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม จอมพระประชาสรรค์
นางสาวมนัสวี เวชกามา เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม จอมพระประชาสรรค์
นายครรชิต วงศ์เหิม เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวรสกร ใบบัว เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จอมพระประชาสรรค์
นางราตรี พลเยี่ยม เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สุข เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวธัญภัค รุ่งเรือง เป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จอมพระประชาสรรค์
นายทองดี ศรีวิเศษ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร จอมพระประชาสรรค์
นายไพรัตน์ ทองเถาว์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธ์สุข เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร จอมพระประชาสรรค์
นางราตรี พลเยี่ยม เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร จอมพระประชาสรรค์
นางสาวมนัสวี เวชกามา เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร จอมพระประชาสรรค์
นางสาวภัทธิรา สุมาลี เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร จอมพระประชาสรรค์
นางนพรัตน์ วิวาสุขุ เป็นคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเสาวภา ทองนำ เป็นคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จอมพระประชาสรรค์
นางสาวรสกร ใบบัว เป็นคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จอมพระประชาสรรค์
นางราตรี พลเยี่ยม เป็นคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุรัตนา จินดาศรี เป็นคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จอมพระประชาสรรค์
นางอลิษา พิมวงษา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน สิรินธร
นางวรรณา สิยาชีพ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย สิรินธร
นางปรารถนา นิสังรัมย์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.2 สิรินธร
นางชริตา ภาวสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางชริตา ภาวสิทธิ์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางมะลิวรรณ อะนุติ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.1 สังขะ
นางรัตนา รัตนกาญจน์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน ครู คศ.1 สิรินธร
นางสาวกัญญารัตน์ แสวงสุข เป็นคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเชิญขวัญ พันธุ์สุข เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ จอมพระประชาสรรค์
นางราตรี พลเยี่ยม เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวพิมพกานต์ สมานุหัส เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม จอมพระประชาสรรค์
นางสาวภรณ์กนก เติมใจ เป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม จอมพระประชาสรรค์