ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นางวิมลวรรณ งามสะอาด คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย วีรวัฒน์โยธิน
นายทวีศักดิ์ สกุลวรวิทย์ คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย นาดีวิทยา
นายโกศล วงษ์สุนทร คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย ชุมพลวิทยาสรรค์
นายปรีชา สีตะแกะ คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย โนนเทพ
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สำโรงทาบวิทยาคม
นางวัชราภรณ์ สำรวมจิต คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูชำนาญการ ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ประสาทวิทยาคาร
นางกุสุมา แสนสุข คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูชำนาญการ ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สิรินธร
นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูชำนาญการ ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง แตลศิริวิทยา
นายศุภัญญู ศรีโท คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูชำนาญการ ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ธาตุศรีนคร
นายประสงค์ โสมรัตนานนท์ คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูชำนาญการพิเศษ สิรินธร
นางจารีรัตน์ พลศรี คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูชำนาญการพิเศษ สังขะ
นางอรพินท์ สมาธิกุล คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูชำนาญการพิเศษ แตลศิริวิทยา
นางศิวพร นิลเนตร คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูชำนาญการพิเศษ จอมพระประชาสรรค์
นายประสิรฐ นามพูน คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูชำนาญการพิเศษ สิรินธร
นางอนงค์นาฏ จันทา คณะกรรมการกิจกรรมนำเสนอผลงานครูชำนาญการ ครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สุรวิทยาคาร
นายสำเริง บุญโต คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายจำลอง ผู้สมเก่า คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายกฤษ ละมูลมอญ คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายแสน แหวนวงศ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา สุรวิทยาคาร
นายทวีศักดิ์ สนสี คณะกรรมการที่ปรึกษา สวายวิทยาคาร
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ คณะกรรมการที่ปรึกษา สิรินธร
นายนิเวศน์ เนินทอง คณะกรรมการที่ปรึกษา หนองแวงวิทยาคม
นายยรรยงค์ วงศ์คำจันทร์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เมืองบัววิทยา
นายปริญญา พุ่มไหม คณะกรรมการที่ปรึกษา รัตนบุรี
นายองอาจ สุจินพรัหม คณะกรรมการที่ปรึกษา สุรพินท์พิทยา
นายสุนทร พลศรี คณะกรรมการที่ปรึกษา สังขะ
นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายสนอง สินโพธิ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางลัดดาวัลย์ เพ่งเล็งดี คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายวัชรา สามาลย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายลาย สมเจริญ คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางพชรพรรณ ด่านวิไล คณะกรรมการที่ปรึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ คณะกรรมการที่ปรึกษา แตลศิริวิทยา
นายธีรภาพ วลามิตร คณะกรรมการที่ปรึกษา สุรวิทยาคาร
นายทองดี ศรีวิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา จอมพระประชาสรรค์
นายนิเวศน์ เนินทอง คณะกรรมการดำเนินงาน หนองแวงวิทยาคม
นายจีระพรรณ เพียรมี คณะกรรมการดำเนินงาน ห้วยจริงวิทยา
นายบัญญัติ สมชอบ คณะกรรมการดำเนินงาน สำโรงทาบวิทยาคม
นายวรวุธ สุทธิกุล คณะกรรมการดำเนินงาน กุดไผทประชาสรรค์
นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นางจารุวรรณ บุญโต คณะกรรมการดำเนินงาน แตลศิริวิทยา
นายนิวัติ ภัคภูริวัฒน์ คณะกรรมการดำเนินงาน ขวาวใหญ่วิทยา
นางสาวจงบุญ จากภัย คณะกรรมการดำเนินงาน ศรีสุขวิทยา
นางกชพร ธรรมวิเศษ คณะกรรมการดำเนินงาน มัธยมจารพัตวิทยา
นายศักดา ศรีผาวงศ์ คณะกรรมการดำเนินงาน จารย์วิทยาคาร
นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ คณะกรรมการดำเนินงาน ยางวิทยาคาร
นายวิชิตชัย แข่งขัน คณะกรรมการดำเนินงาน วังข่าพัฒนา
นางสิริวิมล ทองเชิด คณะกรรมการดำเนินงาน แตลศิริวิทยา
นางประจวบ บุญพอก คณะกรรมการดำเนินงาน หนองแวงวิทยาคม
นายภูมินทร์ เจริญสุข คณะกรรมการดำเนินงาน สำโรงทาบวิทยาคม
นายณกรณ์ บำรุงธรรม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร ศีขรภูมิพิสัย
นายนิติวัฒน์ สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร ศีขรภูมิพิสัย
นายสมัชชา แก้วกันหา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร ศีขรภูมิพิสัย
นางบุษบา จรัญศรี คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร ศีขรภูมิพิสัย
นายธีรภาพ วลามิตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางนงเยาว์ ผาสุก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นายทวี เจริญรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกชพร สีหะวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางศิริวรรณ วรรณดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวณิชชิศา เข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นายสมัชชา แก้วกันหา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นายภานุวัฒน์ เอติยัติ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุวพร แม่นงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางบุษบา จรัญศรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายไพสิทธิ์ คงทน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายวิชัย จันทร์สอน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นายธีรภาพ วลามิตร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ สุรวิทยาคาร
นางนงเยาว์ ผาสุก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ สุรวิทยาคาร
นายไพสิทธิ์ คงทน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ สุรวิทยาคาร
นายทวี เจริญรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายสุเทพ เทียมคลี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายเก่งกานต์ แก่นดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายสมัชชา แก้วกันหา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายพิพัฒน์ มุมทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ สุรวิทยาคาร
นายบุญร่วม กลิ่นหอม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ สุรวิทยาคาร
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ สุรวิทยาคาร
นายญิบหิรัญ นาคะวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ สุรวิทยาคาร
นายวิชัย จันทร์สอน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกณ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายไสว บำรุงธรรม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางวัฒนา สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางศิริวรรณ วรรณดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุวพร แม่นงาม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกชพร สีหะวงษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางบุษบา จรัญศรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวรจนา วังสันต์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นายชวลิตร วรรณดี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นางศิริวรรณ วรรณดี คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นางทิพากร นามเดช คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นางวัฒนา สมชอบ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นายธราดล บุญยาพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวธิดารัตน์ ราศรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุทธารัตน์ กลิ่นกลาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวธิดารัตน์ ราศรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุุทธารัตน์ กลิ่นกลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ศีขรภูมิพิสัย
นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นายไสว บำรุงธรรม คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นางนงเยาว์ ผาสุก คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวพนมพร แก้วใส คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นางพชรพรรณ ด่านวิไล คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายทวี เจริญรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นางศิริวรรณ วรรณดี คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกชพร สีหะวงษ์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นายวิชัย จันทร์สอน คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นายประสงค์ โสมรัตนานนท์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ สิรินธร
นางศิวพร นิลเนตร คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ สุรวิทยาคาร
นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ สิรินธร
นางจินตนา วงษ์สุนทร คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ สำโรงทาบวิทยาคม
นางวัฒนา สมชอบ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นายธราดล บุญยาพงษ์ คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นายชวลิตร วรรณดี คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล ศีขรภูมิพิสัย