ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายองอาจ สุจินพรัหม คณะกรรมการอำนวยการ ประสาทวิทยาคาร
นายวสันต์ คำเกลี้ยง คณะกรรมการอำนวยการ กาบเชิงวิทยา
นายอภินันท์ จันทะเขต คณะกรรมการอำนวยการ พนมดงรักวิทยา
นายพศิน บัวหุ่ง คณะกรรมการอำนวยการ เชื้อเพลิงวิทยา
นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ ทุ่งมนวิทยาคาร
นายศรีสุนทร ส่งเสริม คณะกรรมการอำนวยการ แนงมุดวิทยา
นายศักดิ์อนันท์ อนันตสุข คณะกรรมการอำนวยการ ตาเบาวิทยา
นางสาวพิจิตรา คำมันตรี คณะกรรมการอำนวยการ ปราสาทเบงวิทยา
นายนายธรรมนูญ มีเสนา คณะกรรมการอำนวยการ ไทรแก้ววิทยา
นายสมชัย นามสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ โคกยางวิทยา
นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ โคกตะเคียนวิทยา
นางณัฐกฤตา ธรรมธุระ คณะกรรมการอำนวยการ ตานีวิทยา
นายจารุทัศน์ รู้รักษา คณะกรรมการอำนวยการ ประสาทวิทยาคาร
นายสมบูรณ์ ทิสารัมย์ คณะกรรมการอำนวยการ กาบเชิงวิทยา
นายนายยุพิน หมื่นสาย คณะกรรมการอำนวยการ กาบเชิงวิทยา
นายธนัญฐ์ ศรันยูญติวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ พนมดงรักวิทยา
นางจันทรา สารกิจ คณะกรรมการอำนวยการ พนมดงรักวิทยา
นายสามารถ หงษ์สูง คณะกรรมการอำนวยการ พนมดงรักวิทยา
นางสาวนิโลบล พุทธานุรักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ เชื้อเพลิงวิทยา
นายชัยพิชัย คนหาญ คณะกรรมการอำนวยการ ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวฐาปนี ปราบสิทธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ แนงมุดวิทยา
นายไกรสร ธุนาสูรย์ คณะกรรมการอำนวยการ ปราสาทเบงวิทยา
นางสุนันทา ศิลาอ่อน คณะกรรมการอำนวยการ ไทรแก้ววิทยา
นายจำรัส เสียงเพราะ คณะกรรมการอำนวยการ โคกยางวิทยา
นายสุรพล แพงเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ ประสาทวิทยาคาร
นางพรพิมล อินสุวรรโณ คณะกรรมการอำนวยการ ประสาทวิทยาคาร
นายสมบูรณ์ กะการดี คณะกรรมการอำนวยการ ประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวยุพเรศ พระวัย คณะกรรมการอำนวยการ ประสาทวิทยาคาร
นายองอาจ สุจินพรัหม คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายจารุทัศน์ รู้รักษา คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายสุรพล แพงเจริญ คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางพรพิมล อินสุวรรโณ คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวเสาวลักษณ์ สุปิงคลัง คณะกรรมการดำเนินงาน สิรินธร
นางผ่องศรี หงษ์สูง คณะกรรมการดำเนินงาน สุรวิทยาคาร
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ คณะกรรมการดำเนินงาน รัตนบุรี
นางศศลักษณ์ สมชื่อ คณะกรรมการดำเนินงาน วีรวัฒน์โยธิน
นายศราวุธ แพงเจริญ คณะกรรมการดำเนินงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายสนชัย ทวีอินทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน สุรพินท์พิทยา
นายสำรวย พันธ์เพ็ง คณะกรรมการดำเนินงาน เทนมีย์มิตรประชา
นางอำภา ปรากฏชื่อ คณะกรรมการดำเนินงาน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวิชาญ เวชสถล คณะกรรมการดำเนินงาน สุรินทร์ราชมงคล
นายดิสทัต ทองดา คณะกรรมการดำเนินงาน กาบเชิงวิทยา
นางสุจิตรา เจิมสม คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาคร วัฒนกุล คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวธิดาักษณ์ ทวี คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายวัชรากร ใยแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชรภรณ์ สาสุข คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายสมบูรณ์ กะการดี คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวยุพเรศ พระวัย คณะกรรมการดำเนินงาน ประสาทวิทยาคาร
นายนายเฉลิมศักดิ์ อนันมา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ประสาทวิทยาคาร
นางสาวยุพเรศ พระวัย คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ประสาทวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายนที ทรงประโคน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายสมยศ กะการดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางสาคร วัฒนกุล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวกัญญา วงษ์เก่า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวยุพเรศ พระวัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางสุจิตรา เจิมสม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวธิดาักษณ์ ทวี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชรภรณ์ สาสุข คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางทิพวรรณ ยืนยง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายวัชรากร ใยแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายวีระ สระศิริ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายอนุชัย วันศรีรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายมนตรี โสภี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายธวัชชัย บุตรงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายธนชิต ดวงราศี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประสาทวิทยาคาร
นายกิตติศักดิ์ สิทธิสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประสาทวิทยาคาร
นายวัชรากร ใยแก้ว คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประสาทวิทยาคาร
นายสมยศ กะการดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวํธิดาลักษณ์ ทวี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประสาทวิทยาคาร
นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประสาทวิทยาคาร
นายวีระ สระศิริ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประสาทวิทยาคาร
นายนภัสสร ธนาบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวกัญญา วงษ์เก่า คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประสาทวิทยาคาร
นางสาคร วัฒนกุล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประสาทวิทยาคาร
นางเยาวลักษณ์ เข็มม่วง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประสาทวิทยาคาร
นางกรรณิการ์ สายกระสุน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประสาทวิทยาคาร
นายประเสริฐู ใจองอาจ คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางสินีรัตน์ ชัยมาโย คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมครูผู้ช่วย วีรวัฒน์โยธิน
นางวันทนา ยวงทอง คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมครูผู้ช่วย เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลาง คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมครูผู้ช่วย สิรินธร
นางณัฐณิชา วาตุรัมย์ คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมครูผู้ช่วย ชุมพลวิทยาสรรค์
นางพรภัทร สุขสงวน คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมครูผู้ช่วย สุรพินท์พิทยา
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นางอำภา ปรากฏชื่อ คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกอบกุล ชำนาญหมอ คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นายสนชัย ทวีอินทร์ คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ สุรพินท์พิทยา
นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางกนกวรรณ สมสุระ คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Pracetice แตลศิริวิทยา
นางกันทิมา ยวงแก้ว คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Pracetice กระเทียมวิทยา
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Pracetice สุรวิทยาคาร
นางพิรุณนี สายยศ คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Pracetice รัตนบุรี
นางสาคร วัฒนกุล คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Pracetice ประสาทวิทยาคาร
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Pracetice ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสุจิตรา เจิมสม คณะกรรมตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยและแผนบูรณาการรักการอ่าน/ทักษะชีวิต/ASEAN Curriculum Sourcebook ประสาทวิทยาคาร
นางสาวอำนวย ม่วงอร่าม คณะกรรมตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยและแผนบูรณาการรักการอ่าน/ทักษะชีวิต/ASEAN Curriculum Sourcebook รัตนบุรี
นางวันเพ็ญ บุญยืน คณะกรรมตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยและแผนบูรณาการรักการอ่าน/ทักษะชีวิต/ASEAN Curriculum Sourcebook ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางนิตยาพร พิมพ์ศรี คณะกรรมตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยและแผนบูรณาการรักการอ่าน/ทักษะชีวิต/ASEAN Curriculum Sourcebook สังขะ
นางวิริญญา ดุมกลาง คณะกรรมตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยและแผนบูรณาการรักการอ่าน/ทักษะชีวิต/ASEAN Curriculum Sourcebook สุรวิทยาคาร
นายสำรวย พันธ์เพ็ง คณะกรรมตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยและแผนบูรณาการรักการอ่าน/ทักษะชีวิต/ASEAN Curriculum Sourcebook เทนมีย์มิตรประชา
นางรัตติยา แหวนวงศ์ คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ศีขรภูมิพิสัย
นางศศลักษณ์ สมชื่อ คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วีรวัฒน์โยธิน
นางชวัลพัชร์ สุทธิชินธรรม คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง สำโรงทาบวิทยาคม
นางพานทอง ไกรทอง คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง สุรวิทยาคาร
นางวนรัตน์ รุ่งพิสิฐไชย คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง พระแก้ววิทยา
นายภานุพันธ์ ศรีวงษ์ คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง บัวเชดวิทยา
นายจิรภาส ภูลี คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สือและนวัตกรรม สิรินธร
นางธิดารัตน์ พรมดี คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สือและนวัตกรรม ทุ่งมนวิทยาคาร
นางลำดับ คำเสมอ คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สือและนวัตกรรม บัวเชดวิทยา
นางสาวณภัทร เนื่องมี คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สือและนวัตกรรม ชุมพลวิทยาสรรค์
นางพัชนี สารศรี คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สือและนวัตกรรม เมืองบัววิทยา
นางปิยาพัชร์ ยังมี คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สือและนวัตกรรม สวายวิทยาคาร
นางทิพวรรณ ยืนยง คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวพัชรภรณ์ สาสุข คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นางสาวยุพเรศ พระวัย คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นายมนตรี โสภี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นายธวัชชัย บุตรงาม คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นายธนชิต ดวงราศี คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นายสมชาย สุขวินัย คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นายอดิศร วิโรจน์รัตน์ คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นายอมรเทพ สะเก็มมะวา คณะกรรมการรับลงทะเบียน ประสาทวิทยาคาร
นางสุจิตรา เจิมสม คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ประสาทวิทยาคาร
นางพัชรภรณ์ สาสุข คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ประสาทวิทยาคาร
นางสาวยุพเรศ พระวัย คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ประสาทวิทยาคาร
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ประสาทวิทยาคาร
นายมนตรี โสภี คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ประสาทวิทยาคาร
นายธวัชชัย บุตรงาม คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ประสาทวิทยาคาร
นายธนชิต ดวงราศี คณะกรรมการสรุปและประเมินผล ประสาทวิทยาคาร
นายแสน แหวนวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ สุรวิทยาคาร
นายทวีศักดิ์ สนสี คณะกรรมการอำนวยการ สวายวิทยาคาร
นางสาวบุรี โปรยกลาง คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/สือและนวัตกรรม กระเทียมวิทยา
นางกันยา หลวงยี คณะกรรมการตัดสินผลงาน กิจกรรมการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ จอมพระประชาสรรค์