ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นางสาวดวงพร สุขพร้อม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน สุรวิทยาคาร
นางสาวยิ่งลักษณ์ เติมกล้า คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การประกวดสื่อนวัตกรรมการสอน สิรินธร
นางสาวนงนภัส เงางาม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การประกวดวิจัยในชั้นเรียน สุรวิทยาคาร
นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การประกวดวิจัยในชั้นเรียน สิรินธร
นางสาวจิรวรรณ ศรีชะอุ่ม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การนำเสนองานครูผู้ช่วย สิรินธร
นางสาวเกษดาพร จันทร์แสน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การนำเสนองานครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางสาววริษฐา สมเจริญ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การนำเสนองานครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การนำเสนองานครูผู้ช่วย สิรินธร
นางอัชญา แก่นดี คณะกรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียนการเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิรินธร
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ คณะกรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียนการเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิรินธร
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง คณะกรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียนการเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิรินธร
นางรุจิรา มาลาทอง คณะกรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียนการเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิรินธร
นางสาวสุชาดา เฉลียวไว คณะกรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียนการเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิรินธร
นางสาววิลัดดา สีอยู่พุ่ม คณะกรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียนการเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิรินธร
นางสาวณัฐสิวรรณ มีพรหมดี คณะกรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียนการเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิรินธร
นางสาวนภาพร พิศวง คณะกรรมการรับลงทะเบียน การนำผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นางสาวกัลยา คิดอยู่ คณะกรรมการรับลงทะเบียน การนำผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิรินธร
นางเฉลิมวรรณ แพงภูงา คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศรีไผทสมันต์
นางประภา ธุรานุช คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สุรวิทยาคาร
นางดวงดาว คงนุรัตน์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วีรวัฒน์โยธิน
นางณัฐรียา แบบอย่าง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ธาตุศรีนคร
นางสาวจุรีีพร ยอดอินทร์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประสาทวิทยาคาร
นางสรัณทิพย์ หมวกเหล็ก คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สิรินธร
นางสาวสำนวน ก่อแก้ว คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมืองลีงวิทยา
นางวรรณี มณีพงศ์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สิรินธร
นางสิริกานต์ วายโศรก คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สวายวิทยาคาร
นางปตินุช พรหมบุตร คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สิรินธร
นางเพ็ญศรี มีเสนา คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เชื้อเพลิงวิทยา
นางน้ำทิพย์ ชัยพินิจ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สุรวิทยาคาร
นางกลิ่นมณี วันนา คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รัตนบุรี
นายทองอ่อน เสาเวียง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สุรวิทยาคาร
นางสุภาวดี เขียวหวาน คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สวายวิทยาคาร
นางสาวอณานิการ์ บุญเจียม คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุ่งมนวิทยาคาร
นายสมบูรณ์ กะการดี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประสาทวิทยาคาร
นางฐานิต ทองศรี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเพ็ญศรี ยอดอินทร์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สุรินทร์พิทยาคม
นางอรอุมา สำรวมจิตร คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สุรวิทยาคาร
นางสาวเยาวเรช หมู่ดี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประสาทวิทยาคาร
นางสาวณัฐภัสสร ทวีอิสราพัชร์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สุรินทร์ราชมงคล
นายพิรุณ ไพสนิท คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สุรวิทยาคาร
นางสิริกร คงกล้า คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สิรินธร
นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สุรวิทยาคาร
นางจุฑาทิพย์ รักษ์ศรี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย จอมพระประชาสรรค์
นางเพทาย จิตรธรรม คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางยอดขวัญ กิ่งมณี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางพรเทพ เมินขุนทด คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางสุนันทา นามสว่าง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สุรวิทยาคาร
นางกิ่งดาว ผงทวี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวจรรยา มากพงศ์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย ช้างบุญวิทยา
นางณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย เมืองแกพิทยาสรรค์
นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย วีรวัฒน์โยธิน
นางสมใจ บุญโต คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย วีรวัฒน์โยธิน
นางอนัญญา สุขไกร คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย พนมดงรักวิทยา
นางศรัณย์ภรณ์ พึ่งชาติ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสุภาพร เจือจันทร์ คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย แตลศิริวิทยา
นางสาวดรรชนี ใจดี คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สิรินธร
นางรมีนตา เขียวอ่อน คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย สนมวิทยาคาร
นางฉวีสุข เสร็จพร้อม คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านการนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย นาดีวิทยา
นายปรเมศ กุลรัตน์ คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายสุพจน์ ประดับศรี คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสำเรียง ศรีเพชร คณะกรรมการจัดสถานที่ สิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ คณะกรรมการจัดสถานที่ สิรินธร
นายนรินทร เซียนโห คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายประเวศ ธรรมมา คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางพยอม วิชุมา คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสาวนงนภัส เงางาม คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายสกฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสาวนภาพร พิศวง คณะกรรมการจัดสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายปรเมศ กุลรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายพฤษภา กลีบแก้ว คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายพีรพงษ์ มั่นหมาย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายสิริชัย สายยศ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายธิติ ไชยวัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นางสาวสิวพร ไพรกังวาล คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สิรินธร
นายแมนพล สุวรรณเสวก คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายธำรงศักดิ์ บุญจรัส คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางมลิวัลย์ บุญเย็น คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางสริญญา อินทรนุช คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางสาววิภาวรรณ จันทะบุรี คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นายอภิราวุฒิ สีทา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางอัชญา แก่นดี คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร สิรินธร
นางยุพาจิตรา บุญจรัส คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สิรินธร
นางกาญจนาพร สุจินพรัหม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สิรินธร
นางสาวภัทรินทร์ แก้วคำ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สิรินธร
นางสาวกรนันท์ วสุวัชร์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สิรินธร
นางสาวจิรัฐิกานต์ สมานรักษ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สิรินธร
นางกาญจนา พุ่มไหม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สิรินธร
นางแว่นแก้ว พิงคานนท์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรวิทยาคาร
นางสาวสุชาดา เฉลียวไว คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล ประเมินผล สิรินธร
นางสาวนิดต้า เจริญศิริ คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล ประเมินผล สิรินธร
นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล ประเมินผล สิรินธร
นางสาวรุจิรา มาลาทอง คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล ประเมินผล สิรินธร
นางสาวปฏิญญา ปิยโชติสกุลชัย คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล ประเมินผล สิรินธร
นางสำเรียง ศรีเพชร คณะกรรมการประสานงาน สิรินธร
นางอรอุมา สำรวมจิตร คณะกรรมการประสานงาน สุรวิทยาคาร
นางอรวรรณ รัมพณีนิล คณะกรรมการประสานงาน สิรินธร
นางสาวนภาพร พิศวง คณะกรรมการประสานงาน สุรวิทยาคาร
นางจงเจษ ปิตาทะสังข์ คณะกรรมการประสานงาน สุรวิทยาคาร
นางสิริกร คงกล้า คณะกรรมการประสานงาน สิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ คณะกรรมการประสานงาน สิรินธร
นางสาวสิวพร ไพรกังวาล คณะกรรมการประสานงาน สิรินธร
นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นายสมศักดิ์ บุญโต คณะกรรมการดำเนินการ สุรินทร์พิทยาคม
นายวรพงศ์ มีมาก คณะกรรมการดำเนินการ นาดีวิทยา
นายนิเวศ ทิวทอง คณะกรรมการดำเนินการ โชคเพชรพิทยา
นายศุภชัย ชาวนา คณะกรรมการดำเนินการ สุรินทร์ภักดี
นายไพบูรณ์ เมินขุนทด คณะกรรมการดำเนินการ พญารามวิทยา
นายทศพร สระแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ สุรินทร์พิทยาคม
นายชนะศึก จินดาศรี คณะกรรมการดำเนินการ ตั้งใจวิทยาคม
นางสาวทองใบ ตลับทอง คณะกรรมการดำเนินการ แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายแชม มุ่งดี คณะกรรมการดำเนินการ ท่าสว่างวิทยา
นายชิน ไทยยิ่ง คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นายประยุทธ มะลิงาม คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นายภัทรพล หมวกเหล็ก คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นายสุพิชัย พลบูรณ์ศรี คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางสำเรียง ศรีเพชร คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางกาญจนา พุ่มไหม คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางกาญจนาพร สุจินพรัหม คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางยุพาจิตรา บุญจรัส คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางสมกิตต์ โอรสรัมย์ คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางศรีสุดา เจริญยิ่ง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านสื่อนวัตกรรมการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หนองสนิทวิทยา
นายพรหม ผูกดวง คณะกรรมการประเมินและตัดสินการประกวดผลงานครู ด้านวิจัยในชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โคกตะเคียนวิทยา
นางสริญญา อินทรนุช คณะกรรมการ ฝ่ายรับลงทะเบียนการเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิรินธร
นางอัชญา แก่นดี คณะกรรมการประสานงาน สิรินธร