ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายยรรยง วงศ์คำจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ เมืองบัววิทยา
นายประเทียร แก้วชนะ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพัลลภ พัวพันธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสาลี มณีศรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายถนอม บุญโต คณะกรรมการอำนวยการ เมืองแกพิทยาสรรค์
นายประสบสุข บุตรงาม คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสมศักดิ์ พิศเพ็ง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนิรุท โบราณประสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายบุญประเสริฐ วันดี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลการรับสมัคร (Admin) ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายประหยัด ทองทา คณะกรรมการอำนวยการ ศรีปทุมพิทยาคม
นายอุทัย สมเพ็ชร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ คณะกรรมการอำนวยการ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายจักรพงษ์ เจริญพร คณะกรรมการอำนวยการ ช้างบุญวิทยา
นายสมัย ปานทอง คณะกรรมการอำนวยการ พรมเทพพิทยาคม
นายพัลลภ พัวพันธุ์ คณะกรรมการกลาง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพัลลภ พัวพันธุ์ คณะกรรมการดำเนินการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายเสงี่ยม วงศ์พล คณะกรรมการอำนวยการ ลำพลับพลาวิทยาคาร
นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายรัชพงษ์ อ่อนอก คณะกรรมการกลาง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายชำนาญ เกตุโสระ คณะกรรมการอำนวยการ ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางกาญจนา พรหมบุตร คณะกรรมการดำเนินการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวินัย ศิริเวช คณะกรรมการกลาง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุดใจ ศรีใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ โนนแท่นพิทยาคม
นายรัชพงษ์ อ่อนอก คณะกรรมการดำเนินการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกาญจนา พรหมบุตร คณะกรรมการกลาง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวินัย ศิริเวช คณะกรรมการดำเนินการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางลมัย สวัสดี คณะกรรมการกลาง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางรัตนา เนื่องขันตรี คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ ลานทรายพิทยาคม
นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการกลาง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางอัญชลี มะลิหวล คณะกรรมการดำเนินการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางอัญชลี มะลิหวล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวิบูลย์ บัวเงิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสุนิสา กะการดี คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายมนตรี สุดาปัน คณะกรรมการกลาง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายรัชพงษ์ อ่อนอก คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางศริญ เชยคำแหง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการกลาง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา คณะกรรมการดำเนินการ สุรวิทยาคาร
นายวินัย ศิริเวช คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกนกลักษณ์ เกษีสังข์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวกมลวัฒน์ สิมมา คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายโกวิท เกลือสีโท คณะกรรมการกลาง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพอย สุดจำนง คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นางอำพา ปรากฏชื่อ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางพนม สุวงศ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนพสิทธิ์ เสาวดาน คณะกรรมการกลาง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสันติ นามสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายขวัญชัย ถึงดี คณะกรรมการดำเนินการ วีรวัฒน์โยธิน
นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุโขทัย เครือศรี คณะกรรมการอำนวยการ ศรีปทุมพิทยาคม
นายมนตรี สุดาปัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางนเรศินี แข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายโกวิท เกลือสีโท คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฏฐิยา ชิดนอก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการกลาง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวินัย ศิริเวช คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกันตภณ อังสนุ คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายโทชยพล บุตรศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการ ลานทรายพิทยาคม
นางจันทิรา เกตุโสระ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนพสิทธิ์ เสาวดาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนิรันดร์ ถนอมทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินการ สำโรงทาบวิทยาคม
นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางนางลมัย สวัสดี คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางอัญชลี มะลิหวล คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา ชนะชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางกิ่งแก้ว เนาว์สูงเนิน คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายณัฐพงศ์ สายบุตร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายโกวิท เกลือสีโท คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวทิชากร ชาญศรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอธิชา มีสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางณัฎฐิยา ชิดนอก คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางจีราพร เอ็นดู คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอรรถพล สระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางประภา แข่งขัน คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสุพิศ บุญปก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวรวุฒิ แยบดี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวอารุณี บุญยืน คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนัธทวัฒน์ ลับโกษา คณะกรรมการดำเนินการ ศีขรภูมิพิสัย
นายนพสิทธิ์ เสาวดาน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวน้ำทิพย์ นาคแสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสุบรรณิภา แก่นแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางรุ่งทิวา หล่าแสนเมือง คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางกิ่งดาว ผงทวี คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวกนกอร หมื่นเจริญ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายเอกพล สีบาง คณะกรรมการดำเนินการ หนองอียอวิทยา
นางสาวจิตตานันท์ บุญบรรลุ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางอำพา ปรากฏชื่อ คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนิรันดร โลกาสา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางสาวฐิติรัตน์ เสียงเพราะ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวยลภัทร โพธิ์ศรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวลัดดาวัลย์ กรวยทอง คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางลมัย สวัสดี คณะกรรมการดำเนินการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายมนตรี สุดาปัน คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สุรวิทยาคาร
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการดำเนินการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายชัยอนันต์ ทองจันทร์ คณะกรรมการดำเนินการ เมืองบัววิทยา
นางจันทร์เพ็ญ แก่นแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพีรยา เพ็งน้ำคำ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสิทธิศักดิ์ เอ็นดู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวนันท์ณภัส เนื้อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายโกวิท เกลือสีโท คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางลัดดา นาสาวงศ์ คณะกรรมการดำเนินการ ปราสาทเบงวิทยา
นายเดชา คิดกล้า คณะกรรมการดำเนินการ สุรพินท์พิทยา
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนพสิทธิ์ เสาวดาน คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพรชัย ซ่ำศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการ ตานีวิทยา
นายโกวิท เกลือสีโท คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพัทยา ห่อทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายชอบ โสรถาวร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายประม้วน ทองคำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอรรถพล พดภูงา คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธีระชัย ช่วยทำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกาญจนา พรหมบุตร คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางลมัย สวัสดี คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางณัฐธยาน์ นอกุล คณะกรรมการอำนวยการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมทอง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอรรถพล สระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา พรมแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายณัฐพงศ์ สายบุตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพอย สุดจำนง คณะกรรมการดำเนินการ สิรินธร
นายสุเทพ กรุงพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินการ รัตนบุรี
นายกิมเฮียง ร่วมพัฒนากร คณะกรรมการดำเนินการ เมืองลีงวิทยา
นายพลาจินตวรรธน์ ประดับศรี คณะกรรมการดำเนินการ ประสาทวิทยาคาร
นายอาทิตย์ พรมดวง คณะกรรมการดำเนินการ สนมวิทยาคาร
นายมนตรี สุดาปัน คณะกรรมการดำเนินการ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสำลี ธนูแก้ว คณะกรรมการดำเนินการ ธาตุศรีนคร
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย คณะกรรมการดำเนินการ สุรวิทยาคาร
นายกฤตศักดิ์ วัฒนธานี คณะกรรมการดำเนินการ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุวรรณา คำมณี คณะกรรมการดำเนินการ กุดไผทประชาสรรค์
นางพะยอม สีมาวงษ์ คณะกรรมการดำเนินการ โชคเพชรพิทยา
นางสาวสายชล โพธิสาร คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพชรวิชช์ มั่นยืน คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวจิราพร บุญครอง คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธีรยุทธ พรหมบุตร คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวอุษณีย์ มูลเหล็ก คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวรุ่งทิพย์ โพธิ์ทอง คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวธัญศิริ จิตรแม้น คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพรทิพย์ จาบทอง คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสหชาติ สาแก้ว คณะกรรมการรับรายงานตัว ลงทะเบียนและบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์