ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย/หน้าที่ โรงเรียน
นายวรวิทย์ กมล คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นายธงชัย สวัสดี คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นายปริญญา พุ่มไหม คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นายศักดิ์ณรงค์ วงศ์วาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นายวันชัย นิลหุต คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นายประเสริฐสิทธิ์ สมใจหวัง คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นายสมเกตุ ใจเมือง คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ วีรวัฒน์โยธิน
นายประสิทธิ์ ทิพยบุญ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นายสุขคุม ลอยประโคน คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ นาบัววิทยา
นายศรัทธา เชิงหอม คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นางอรไท เขียวลือ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวิตรี ดีประดวง คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุรวิทยาคาร
นายสุทิศ สันทัยพร คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สิรินธร
นายไพจิตร ทองพันธ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุรพินท์พิทยา
นายพงศักดิ์ แสนสุข คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สิรินธร
นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รัตนบุรี
นางจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ โชคเพชรพิทยา
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รัตนบุรี
นางสุนทรี เกตุชาติ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สิรินธร
นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รัตนบุรี
นายธนิตพงษ์ มนต์ดี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน รัตนบุรี
นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาววันวิสาข์ ภาษี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ศีขรภูมิพิสัย
นายปรเมศวร์ กัมพูโรจนมงคล คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุรพินท์พิทยา
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายอาทิตชัย นามไพร คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ บึงนครประชาสรรค์
นายวชิระ เดชศิริ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ รัตนบุรี
นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ รัตนบุรี
นายชัชพล วิสมิตะนันท์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จอมพระประชาสรรค์
นายก้องกำพล ไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ รัตนบุรี
นายอดิศร วรรณะ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกิตติพงษ์ มณฑา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ บุแกรงวิทยาคม
นายปฏิวัติ นรสาร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ พนมดงรักวิทยา
นายเจษฎา สอนโกษา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายวิชิต โจมสติ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ดอนแรดวิทยา
นายพงศักดิ์ แสนสุข คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สิรินธร
นายปรัชญา สายรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ รัตนบุรี
นายอนุสร รัศมิงแก้ว คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ หนองสนิทวิทยา
นายอัษฎา นวลสะอาด คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ สุรวิทยาคาร
นายสุเทศ กาบทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอัครชัย ทองดี คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จอมพระประชาสรรค์
นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้มาศึกษาดูงาน รัตนบุรี
นางสาวบัวพัน แก้วคำ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ หนองสนิทวิทยา
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้มาศึกษาดูงาน รัตนบุรี
นายไพจิตร ทองพันธ์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้มาศึกษาดูงาน สุรพินท์พิทยา
นางอมร พันชนะ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์ คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้มาศึกษาดูงาน เบิดพิทยาสรรค์
นางสาวพรรณทิวา สระแก้ว คณะกรรมการรับลงทะเบียนผู้มาศึกษาดูงาน รัตนบุรี
นายพิชัย บุรมศรี คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ หนองแวงวิทยาคม
นายวันชัย นิลหุต คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร รัตนบุรี
นางสาวลำยงค์ แสนมา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ช้างบุญวิทยา
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร รัตนบุรี
นายมนตรี จรัญศรี คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศีขรภูมิพิสัย
นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร รัตนบุรี
นายเจษฎา โพธิ์มา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ กุดไผทประชาสรรค์
นายอดิศร วรรณะ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายเจษฏา สอนโกษา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาววันวิสาข์ ภาษี คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกัลยา สุระคนธ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สำโรงทาบวิทยาคม
นายไพทูล หาดคำ คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร รัตนบุรี
นางนารีวรรณ คำสิม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรวิทยาคาร
นางนันต์นรี สิริโชคธนานันท์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ พรมเทพพิทยาคม
นางจงชญา นวลสะอาด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรวิทยาคาร
นางสาวมาลี สุขยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม สุรวิทยาคาร
นางสาวลำยงค์ แสนมา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ช้างบุญวิทยา
นายก้องกำพล ไผ่ล้อม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม รัตนบุรี
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม รัตนบุรี
นายธนิตพงษ์ มนต์ดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม รัตนบุรี
นางสาวพรรณทิวา สระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม รัตนบุรี
นายเจษฎา สอนโกษา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รัตนบุรี
นายสุเทศ กาบทอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวันชัย นิลหุต คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รัตนบุรี
นายวชิระ เดชศิริ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รัตนบุรี
นางกาญจนา เมชบุตร คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายลิขิต สิงจานุสงค์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ โนนเทพ
นางสาวอิสราภรณ์ พรหมภูวัลย์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เบิดพิทยาสรรค์
นายวชิระ เดชศิริ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นายวิชิต โจมสติ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดอนแรดวิทยา
นางสาวศิริพร ชัยมงคล คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ หนองขุนศรีวิทยา
นางอัญนันท์ ละอองศรี คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายปฏิวัติ นรสาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ พนมดงรักวิทยา
นายธนธร สมใจหวัง คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปราสาทเบงวิทยา
นายยรรยง โสติยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสาทวิทยาคาร
นายสุทธิพงษ์ แฝงบุญ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสุดารัตน์ คงอินทร์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวชณชนก เคล้าจันทร์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตานีวิทยา
นายวรทรัพธ์ รุ่งพิสิฐไชย คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ พระแก้ววิทยา
นายชรินทร์ มหานาม คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังขะ
นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รัตนบุรี
นายคีตะ กระจายศิลป์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังขะ
นายธนิตพงษ์ มนต์ดี คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รัตนบุรี
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รัตนบุรี
นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยง คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รัตนบุรี
นายไพทูลย์ หาดคำ คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รัตนบุรี
นางสาวกัณฑมาศ แช่มแล่ม คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ บัวเชดวิทยา
นางสาวพรรณทิวา สระแก้ว คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผล รัตนบุรี
นางสาวรัชดาพร ทนทาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังขะ
นายสมเกตุ ใจเมือง คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน วีรวัฒน์โยธิน
นายประเสริฐ์สิทธิ์ สมใจหวัง คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน สุรวิทยาคาร
นางอมร พันชนะ คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน สุรวิทยาคาร
นายสุขคุม ลอยประโคม คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน นาบัววิทยา
นายพิสิทธิ์ ศรีโคตร คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน สุรินทร์พิทยาคม
นายสุเมธ บุญขาว คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน เทนมีย์มิตรประชา
นายไพทูล หาดคำ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นายชาตรี วรรณโย คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน ไทรแก้ววิทยา
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นายมนตรี จรัญศรี คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน ศีขรภูมิพิสัย
นายธนิตพงษ์ มนต์ดี คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นายเจษฎา โพธิ์มา คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน กุดไผทประชาสรรค์
นายก้องกำพล ไผ่ล้อม คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นายประยูร ทองสุทธิ์ คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน ประสาทวิทยาคาร
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นางสาวิตรี ดีประดวง คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน สุรวิทยาคาร
นางวารุณี ทองศรี คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน จอมพระประชาสรรค์
นายภูมินทร์ นันทะพันธ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ รัตนบุรี
นางสุนทรี เกตุชาติ คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน สิรินธร
นางสาวรุจิสวัสดี ส่งเสริม คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสำเริง บุญโต คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายจำลอง ผู้สมเก่า คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายกฤษ ละมูลมอญ คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายลาย สมเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายสนอง สินโพธิ์ คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางลดาวัลย์ เพ่งเล็งดี คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายวัชรา สามาลย์ คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายสุธี ใจศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ คณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
นายแสน แหวนวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ สุรวิทยาคาร
นายทันใจ ชูทรงเดช คณะกรรมการอำนวยการ นารายณ์คำผงวิทยา
นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์ คณะกรรมการอำนวยการ ธาตุศรีนคร
นายปิยะวัฒน์ ศรีไสว คณะกรรมการอำนวยการ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นายฉัตรนพดล คงยืน คณะกรรมการอำนวยการ หนองขุนศรีวิทยา
นายสุพินทร์ พุฒตาล คณะกรรมการอำนวยการ ดอนแรดวิทยา
นายสุดสาคร สุขสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ แกศึกษาพัฒนา
นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน คณะกรรมการอำนวยการ หนองอียอวิทยา
นายบุญศักดิ์ บุญจูง คณะกรรมการอำนวยการ เบิดพิทยาสรรค์
นางจิดาภา บูรณ์เจริญ คณะกรรมการอำนวยการ ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายวีรพงษ์ หมายสุข คณะกรรมการอำนวยการ โนนเทพ
นายวิชัย สาลีงาม คณะกรรมการอำนวยการ สนมวิทยาคาร
นายปริญญา พุ่มไหม คณะกรรมการอำนวยการ รัตนบุรี
นายวรวิทย์ กมล คณะกรรมการอำนวยการ รัตนบุรี
นายธงชัย สวัสดี คณะกรรมการอำนวยการ รัตนบุรี
นายเอนก ศรีนาค คณะกรรมการตัดสิน และประเมินผลงาน สวายวิทยาคาร
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม รัตนบุรี