ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรม จำนวน
แผนการจัดการเรียนรู้และการออกแบบหน่วย
154
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
27
สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
44
งานวิจัยในชั้นเรียน
43
นำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
29
นำเสนอผลงานนักเรียน
39
รวม
336