ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
กิจกรรม จำนวน
แผนการจัดการเรียนรู้และการออกแบบหน่วย
45
สื่อและนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
20
งารวิจัยในชั้นเรียน
11
โครงการที่เป็นเลิศ Best Practice ของกลุ่มสาระศิลปะ
7
รวม
83