ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กิจกรรม จำนวน
การประกวดสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการสอน
193
การประกวดวิจัยในชั้นเรียน
87
การนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
59
รวม
339