ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กิจกรรม จำนวน
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
163
การใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
93
การวัดผลประเมินผล
18
การวิจัยในชั้นเรียน
66
โครงงานคณิตศาสตร์
39
การจัดแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์
13
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
17
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านคณิตศาสตร์
25
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม GSP
6
รวม
440