ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม จำนวน
กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน
71
กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
131
กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการรักการอ่าน/ทักษะการคิด/ทักษะชีวิต
9
กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้การเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
41
กิจกรรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ASEAN Curriculum Sourcebook
10
กิจกรรมการออกแบบสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
51
กิจกรรมโครงการที่เป็นเลิศ Best Practice
16
กิจกรรมนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย
51
รวม
380