ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายธราดล บุญยาพงษ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวบุณฑริกา โคตรสุข รัตนบุรี
นางจิราพร ดาบุตรดี รัตนบุรี
นางสาวจรรยาภรณ์ ชำนาญธุระกิจ รัตนบุรี
นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว รัตนบุรี
นางสาววิลาสินี กนกแก้ว รัตนบุรี
นางสาวสอนสวรรค์ ถวิลรักษ์ รัตนบุรี
นางมยุรา ถาพรผาด รัตนบุรี
นางสาวทิพากร นามเดช ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ศีขรภูมิพิสัย
นายวิชัย จันทร์สอน ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกชพร สีหะวงษ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางวัฒนา สมชอบ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกฤษณา ไพดี มัธยมทับทิมสยาม 04
นางจารุดา จิตสะอาด มัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง สนมวิทยาคาร
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง สนมวิทยาคาร
นางสาวเกณิกา ชัยชาญ มัธยมทับทิมสยาม 04
นายวิสิทธิ์ มากะเต โคกตะเคียนวิทยา
นางสาวจันทิมา มั่นคง โคกตะเคียนวิทยา
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิชากร สมร รัตนบุรี
นายนันทศักดิ์ โอษฐงาม ขวาวใหญ่วิทยา
นายประสิทธิชัย ชัยชนะ ยางวิทยาคาร
นายประสิทธิชัย ชัยชนะ ยางวิทยาคาร
นางวารุณี หมายสุข สนมวิทยาคาร
นางสาวกฤติญา เทียนชัย ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวกฤติญา เทียนชัย ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวมณีรัตน์ สุขดี ขนาดมอญพิทยาคม
นายวีรวัฒน์ ยกดี สวายวิทยาคาร
นายวีรวัฒน์ ยกดี สวายวิทยาคาร
นายวีรวัฒน์ ยกดี สวายวิทยาคาร
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ ประสาทวิทยาคาร
นายสุทธิพงษ์ ปินะถา พนมดงรักวิทยา
นางศิริวรรณ วรรณดี ศีขรภูมิพิสัย
นางศิริวรรณ วรรณดี ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวประวัติศรี อุกอาจ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวศิริรัตน์ ธรรมวิเศษ กาบเชิงวิทยา
นางสาวสุวรรณา โลนะลุ ขนาดมอญพิทยาคม
นายอัครพล ดีรอบ โคกยางวิทยา
นายอัครพล ดีรอบ โคกยางวิทยา
นายอัครพล ดีรอบ โคกยางวิทยา
นางสาวอรศิริ เจือจันทร์ หนองแวงวิทยาคม
นางสาวราตรี เจือจันทร์ ยางวิทยาคาร
นางสาวราตรี เจือจันทร์ ยางวิทยาคาร
นางสาวสุวิมล บรรเทิงใจ จารย์วิทยาคาร
นางสาวกันยารัตน์ ปานทอง ห้วยจริงวิทยา
นางสาวอรญา บำรุงรส วังข่าพัฒนา
นางทิพย์การุนย์ วรรณโย โคกยางวิทยา
นางทิพย์การุนย์ วรรณโย โคกยางวิทยา
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ประสาทวิทยาคาร
นางอรอนงค์ ศรีมงคล นารายณ์คำผงวิทยา
นางวรานิษฐา รัตนพันธ์ พระแก้ววิทยา
นางกัตติกา คำอินทร์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวสุมิตตา นามวัน ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางบรรจงจิตร์ ฉายสันติ์ หนองสนิทวิทยา
นางบรรจงจิตร์ ฉายสันติ์ หนองสนิทวิทยา
นางบรรจงจิตร์ ฉายสันติ์ หนองสนิทวิทยา
นางสาวกวินนา หอมหวล พนมดงรักวิทยา
นางอรอนงค์ มีสะอาด พนมดงรักวิทยา
นายธนิสร อินตะนัย แตลศิริวิทยา
นายธนิสร อินตะนัย แตลศิริวิทยา
นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี แตลศิริวิทยา
นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี แตลศิริวิทยา
นายธนิสร อินตะนัย แตลศิริวิทยา
นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง พนมดงรักวิทยา
นางสาวกัญญภัทรสรณ์ ไข่มุกข์ พนมดงรักวิทยา
นางสาวธัญญารัตน์ ภูบุตตะ พนมดงรักวิทยา
นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ แตลศิริวิทยา
นายขจรศักดิ์ กงล้อม แร่วิทยา
นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ แตลศิริวิทยา
นางเสาวนีย์ หยิบล้ำ แตลศิริวิทยา
นายดิศานุวัตร ภูแก้ว นาบัววิทยา
นางสาวพุดตาล สมศรี มัธยมจารพัตวิทยา
นางสาวจิณห์ณณัช สิมมา บัวเชดวิทยา
นายฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุล กระเทียมวิทยา
นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ กระเทียมวิทยา
นางวรรณา วิมลศาสตร์ โชคเพชรพิทยา
นางรัตติยา ภิญโญภาพ โชคเพชรพิทยา
นายนิวัฒน์ นามวัฒน์ โชคเพชรพิทยา
นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาด แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสาวสุพรรณี สุขประผล สินรินทร์วิทยา
นายเชิดศักดิ์ บุญยัง สินรินทร์วิทยา
นางสาวลำไพ ยางงาม สินรินทร์วิทยา
นางสาวอมรรัตน์ สายเหนือ สินรินทร์วิทยา
นางสาวจิระนันท์ นนทะบุตร กระเทียมวิทยา
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ สุรวิทยาคาร
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ สุรวิทยาคาร
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ สุรวิทยาคาร
นายธนพล วงศ์ฉลาด ห้วยจริงวิทยา
นางนฐมณ สุพรรณไกรสีห์ ห้วยจริงวิทยา
นางนฐมณ สุพรรณไกรสีห์ ห้วยจริงวิทยา
นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรม มัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวพรอำไพ ยิ่งดี เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวพรอำไพ ยิ่งดี เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวพรอำไพ ยิ่งดี เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวณัฐชยา ศรีฮุย ลานทรายพิทยาคม
นางวราภรณ์ เครื่องวิชา เทนมีย์มิตรประชา
นางวราภรณ์ เครื่องวิชา เทนมีย์มิตรประชา
นางวราภรณ์ เครื่องวิชา เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูล หนองสนิทวิทยา
นางสุภาวดี ขันคำ สุรวิทยาคาร
นางสุภาวดี ขันคำ สุรวิทยาคาร
นายสาโรช มงคล สุรวิทยาคาร
นายสาโรช มงคล สุรวิทยาคาร
นายพรพนม สานุสันต์ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางอรพินท์ สมาธิกุล แตลศิริวิทยา
นางจิราวรรณ บุญยงค์ แตลศิริวิทยา
นางจิราวรรณ บุญยงค์ แตลศิริวิทยา
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม สุรวิทยาคาร
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม สุรวิทยาคาร
นางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุล สวายวิทยาคาร
นางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุล สวายวิทยาคาร
นางสาววิไลรัตน์ ภามนตรี ชุมพลวิทยาสรรค์
นางภาวิณี วงษ์เดือน ชุมพลวิทยาสรรค์
นางฉวีวรรณ ศรีโสภา ชุมพลวิทยาสรรค์
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง สุรวิทยาคาร
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง สุรวิทยาคาร
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร สุรวิทยาคาร
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร สุรวิทยาคาร
นางเเววตา เเสงทอง ชุมพลวิทยาสรรค์
นางศิวพร นิลเนตร จอมพระประชาสรรค์
นางสิริรัตน์ ขุมทอง จอมพระประชาสรรค์
นางทัศนีพร โคหาจักร จอมพระประชาสรรค์
นางสาวอักษรวดี กงทา จอมพระประชาสรรค์
นางสาววิภาพร แสวงสุข จอมพระประชาสรรค์
นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม จอมพระประชาสรรค์
นางนิชาภา จันทร์เพ็ญ จอมพระประชาสรรค์
นางสาววิภาวี นามเดช จอมพระประชาสรรค์
นางณัฏฐวี พจนะแก้ว จอมพระประชาสรรค์
นายสมิท นพเก้า สุรินทร์ราชมงคล
นายสมิท นพเก้า สุรินทร์ราชมงคล
นางทัศนีย์ สีลาตรี จอมพระประชาสรรค์
นางสาวิตรี ดีประดวง สุรวิทยาคาร
นางจงชญา นวลสะอาด สุรวิทยาคาร
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ เมืองลีงวิทยา
นางสาวจิตใส จินดาศรี จอมพระประชาสรรค์
นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ นาดีวิทยา
นางสาวทิตยาภา บานเย็น ตานีวิทยา
นางบุญเลี่ยง ชัยสุวรรณ สุรวิทยาคาร
นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศ นาดีวิทยา
นางสาวชนิกานต์ ชารีวัน โนนแท่นพิทยาคม
นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอม ตั้งใจวิทยาคม
นายธนากร ศรีทอง ตั้งใจวิทยาคม
นางสาวรุ่งนภา ภูกองชนะ บัวเชดวิทยา
นางวรรณาภรณ์ จิตรเอก มหิธรวิทยา
นางสาวนลินภัสร์ อนุลีจันทร์ มหิธรวิทยา
นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ ปราสาทเบงวิทยา
นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์ นาดีวิทยา
นางสาวภาวิณี สมสุข ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์ สุรวิทยาคาร
นางศุภกานต์ ใจมั่น สุรวิทยาคาร
นางสาวสุจิตรา กะการดี รัตนบุรี
นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์ สุรวิทยาคาร
นางศุภกานต์ ใจมั่น สุรวิทยาคาร
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ สุรวิทยาคาร
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว สวายวิทยาคาร
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว สวายวิทยาคาร
นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งงาม บัวเชดวิทยา
นางสาวพิมพ์ชนก มนตรี บัวเชดวิทยา
นางสาวทิตยาภา บานเย็น ตานีวิทยา
นางสาวอภิญญา สุธรรม ตานีวิทยา
นางสาวรุ่งนภา กมลภพ สุรพินท์พิทยา
นางอรอุมา ไชยศรีษะ ตานีวิทยา
นางรัศมี มีพร้อม สวายวิทยาคาร
นางรัศมี มีพร้อม สวายวิทยาคาร
นางสาวอรวรรณ ต่อยอด สุรพินท์พิทยา
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ สุรวิทยาคาร
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ สุรวิทยาคาร
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล สุรวิทยาคาร
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล สุรวิทยาคาร
นางสาวศุทธินี สุดเอี่ยม ตานีวิทยา
นางสาวบุษบา ชื่นงาม สุรวิทยาคาร
นายดิศานุวัตร ภูแก้ว นาบัววิทยา
นายดิศานุวัตร ภูแก้ว นาบัววิทยา
นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพานิช สุรวิทยาคาร
นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพานิช สุรวิทยาคาร
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว สุรวิทยาคาร
นางเพ็ญทรัพย์ วงศ์นรา สุรวิทยาคาร
นางเพ็ญทรัพย์ วงศ์นรา สุรวิทยาคาร
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว สุรวิทยาคาร
นางอนงค์นาฏ จันทา สุรวิทยาคาร
นางอนงค์นาฏ จันทา สุรวิทยาคาร
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว สุรวิทยาคาร
นางอรสา บุญยาพงษ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางอรสา บุญยาพงษ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายชวลิตร วรรณดี ศีขรภูมิพิสัย
นายธราดล บุญยาพงษ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์ สิรินธร
นางภัทรพร พึ่งชาติ สิรินธร
นางมณี นรสาร สิรินธร
นางฉัตรตะวัน เตียงทอง สิรินธร
นางยอแสง จันทร์เสน สิรินธร
นางสาวจิระนันท์ นนทบุตร กระเทียมวิทยา
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม จอมพระประชาสรรค์
นายธีรวีร์ พรหมพัชรพล วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวดนุชรัตน์ เจริญศิริพาณิชย์ สุรพินท์พิทยา
นายธนพล วงศ์ฉลาด ห้วยจริงวิทยา
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม จอมพระประชาสรรค์
นางมณี นรสาร สิรินธร
นายนนธยา หาญมานพ สนมวิทยาคาร
นางภัทรพร พึ่งชาติ สิรินธร
นางนงลักษณ์ พสุนนท์ สนมวิทยาคาร
นางจุรีรัตน์ บุญมี สนมวิทยาคาร
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวศุทธิณี สุดเอี่ยม ตานีวิทยา
นายนนธยา หาญมานพ สนมวิทยาคาร
นางมนต์ฤดี ทองเรือง สิรินธร
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ประสาทวิทยาคาร
นางภาวิณี วงษ์เดือน ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์ ทุ่งมนวิทยาคาร
นางฉัตรตะวัน เตียงทอง สิรินธร
นางสาวมณียา หาดทราย กาบเชิงวิทยา
นางสาวรุ่งฤทัย หอมไกล เมืองบัววิทยา
นางแววตา แสงทอง ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวอรพัส พันธ์ครู ลำพลับพลาวิทยาคาร
นางชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์ สิรินธร
นางสาวญานิศา สมบัติวงค์ หนองแวงวิทยาคม
นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรม มัธยมศรีลำเภาลูน
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ประสาทวิทยาคาร