ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายจรูญ ชัยยิ่ง วีรวัฒน์โยธิน
นายปฐม อินทร์ปรุง จารย์วิทยาคาร
นายบุญร่วม กลิ่นหอม สุรวิทยาคาร
นางสาววลีวรรณ วัดตรง รัตนบุรี
นางสิริวรรณ พูนศิริ สุรวิทยาคาร
นายกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางอรุณีย์ มนต์ดี ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายนิเวช เหมือนนึก มหิธรวิทยา
นางสาวรุ่งทิพย์ เสาสูง สุรวิทยาคาร
นางสร้อยเพชร วุฒิงาม แกศึกษาพัฒนา
นางสาวจันทร์ศรี เสายอด ขนาดมอญพิทยาคม
นายยรรยง สุบินดี สนมวิทยาคาร
นางสาวโชติกา ศรไชย ประสาทวิทยาคาร
นายศุภกร บุญเผย พระแก้ววิทยา
นางสาวลัดดารัตน์ หาสุข ประสาทวิทยาคาร
นายนฤพันธ์ ภักดี โคกยางวิทยา
นางสาวรัตน์วดี ทองมนต์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวศิริขวัญ ทองไทย วีรวัฒน์โยธิน
นายชัยพร สืบนุการณ์ สุรวิทยาคาร
นางสาวศิริปิน หมายลึกดี ประสาทวิทยาคาร
นางกุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร สุรวิทยาคาร
นายวิรุธ ก่อแก้ว จอมพระประชาสรรค์
นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางนฤมล ทิมแท้ สุรินทร์ภักดี
นายนฤดล คงนุรัตน์ วีรวัฒน์โยธิน
นางณิชชา กลมกลาง สุรวิทยาคาร
นายเรืองณวิน มีดินดำ พนมดงรักวิทยา
นายเอกพล สีบาง หนองอียอวิทยา
นางรัตติยา ภิญโญภาพ โชคเพชรพิทยา
นางสาวอัจฉรา คำพูล กาบเชิงวิทยา
นางสาวประภาภรณ์ รุ่งเรือง แนงมุดวิทยา
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง สังขะ
นางจิตตรา อัศวภูมิ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวศินัดดา ศิลาลาย สวายวิทยาคาร