ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายชรินทร์ มหานาม สังขะ
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวศศิประภา จินพละ ประสาทวิทยาคาร
นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์ โคกตะเคียนวิทยา
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว รัตนบุรี
นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์ ขนาดมอญพิทยาคม
นายณัฐวุฒิ แกล้วกล้า โนนแท่นพิทยาคม
นางสาวศุภักษร เทียมพล นารายณ์คำผงวิทยา
นายสุทธิรักษเขตร์ สังข์สาลี ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายประเสริฐ บุญมาก มัธยมทับทิมสยาม 04
นางพนารัตน์ จุลกองฮ้อ ขวาวใหญ่วิทยา
นายอนุสร รัศมิงแก้ว หนองสนิทวิทยา
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย โชคเพชรพิทยา
นายยุทธนา พวงพิมาย ชุมพลวิทยาสรรค์
นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ สุรวิทยาคาร
นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ สุรวิทยาคาร
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง สิรินธร
นางสาวจุไรรัตน์ อินธรรมมา ทุ่งมนวิทยาคาร
นายยรรยง สุบินดี สนมวิทยาคาร
นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยง ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยง ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายทราวุฒิ ปุ่นประโคน ตานีวิทยา
นายวิโรจน์ เตะประโคน ชุมพลวิทยาสรรค์
นายสุริยาพร เทพา ชุมพลวิทยาสรรค์
นางขวัญจิรา วงแหวน สิรินธร
นางสาวเฟื้องฤทัย ชวนชม สนมวิทยาคาร
นางสาวเฟื้องฤทัย ชวนชม สนมวิทยาคาร
นางสาวเฟื้องฤทัย ชวนชม สนมวิทยาคาร
นางสาวอนัญญา ฉิมกุล กระเทียมวิทยา
นายอัษฎาวุธ สุขจำนงค์ ประสาทวิทยาคาร
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง มัธยมจารพัตวิทยา
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง มัธยมจารพัตวิทยา
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง มัธยมจารพัตวิทยา
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง มัธยมจารพัตวิทยา
นางรัตนา พรหมลิ นาดีวิทยา
นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษ มัธยมศรีลำเภาลูน
นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ ยางวิทยาคาร
นายบรรจง ทองกระจาย พนมดงรักวิทยา
นางสาวจันทนา บุราคร ยางวิทยาคาร
นายเจษฎา โพธิ์ผา กุดไผทประชาสรรค์
นายนพัฒน์ สมัญญา พนมดงรักวิทยา
นายปฏิวัติ นรสาร พนมดงรักวิทยา
นายยุทธนา ทองนำ บัวเชดวิทยา
นายธนพัต บรรลือทรัพย์ สินรินทร์วิทยา
นายวรพัทธ์ รุ่งพิสิฐไชย พระแก้ววิทยา
นางสาวบัวพัน แก้วคำ หนองสนิทวิทยา
นายชัชพล วิสมิตะนันทน์ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวพิมพ์ชนก ปลัดกอง จอมพระประชาสรรค์
นางวารุณี ทองศรี จอมพระประชาสรรค์
นางประภาวัลย์ สายยศ จอมพระประชาสรรค์
นายอัครชัย ทองดี จอมพระประชาสรรค์
นายวุฒิพงษ์ บูรณะ จอมพระประชาสรรค์
นายสมคิด ทองนรินทร์ จอมพระประชาสรรค์
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ ท่าสว่างวิทยา
นายศรัทธา เชิงหอม สุรวิทยาคาร
นายพิสิทธิ์ ศรีโคตร สุรินทร์พิทยาคม
นายศรัทธา เชิงหอม สุรวิทยาคาร
นางสาวิตรี ดีประดวง สุรวิทยาคาร
นางจงชญา นวลสะอาด สุรวิทยาคาร
นายศักดา บุตรน้อย สนมวิทยาคาร
นายภาณุวัฒน์ ปิ่นหอม ห้วยจริงวิทยา
นายธนธร สมใจหวัง ปราสาทเบงวิทยา
นางขวัญจิรา วงแหวน สิรินธร
นางสาวชณชนก เคล้าจันทร์ ตานีวิทยา
นางสาวลำยงค์ แสนมา ช้างบุญวิทยา
นางบุหงา จันทร์เพชร เชื้อเพลิงวิทยา
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง รัตนบุรี
นายภูมินทร์ นันทพันธ์ รัตนบุรี
นายทนงค์ศักดิ์ อินทรชัย เบิดพิทยาสรรค์
นายจตุรงค์ โสภณเกษมสาร กาบเชิงวิทยา
นายธงชัย แผ่พันธ์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายรัตนะ แสงลา สังขะ
นางสาวจินตรา เกรินรัมย์ ห้วยจริงวิทยา
นางสาวปัญญารัฐ พรหมภูวัลย์ แนงมุดวิทยา
นายสุทิตย์ สันทัยพร สิรินธร
นางฉวีวรรณ เหมมันตา แกศึกษาพัฒนา
นางขวัญจิรา วงแหวน สิรินธร
นางสาวศศิประภา จินพละ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวชลธาร เต็งเจริญกุล มัธยมศรีลำเภาลูน
นายวรพันธ์ รุ่งพิสิฐไชย พระแก้ววิทยา
นายบุญร่วม สมาน โคกยางวิทยา
นางขวัญจิรา วงแหวน สิรินธร
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง รัตนบุรี