ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายสุรชัย กุลรัตน์ พนาสนวิทยา
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ พนาสนวิทยา
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ พนาสนวิทยา
นายสุรชัย กุลรัตน์ พนาสนวิทยา
นางสาวสาคร ได้รอดดี พนาสนวิทยา
นางสาวสาคร ได้รอดดี พนาสนวิทยา
นางสาวสาคร ได้รอดดี พนาสนวิทยา
นายวันเฉลิม อุดมทวี สุรวิทยาคาร
นายวันเฉลิม อุดมทวี สุรวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร
นายพงศ์ศิริ พวงศรีเคน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางบังอร สหัสชาติ โคกตะเคียนวิทยา
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุธินี โสตะวงศ์ โคกตะเคียนวิทยา
นางสาวกสิญาณินท์ บุญลีประสิทธิ์ ปราสาทเบงวิทยา
นายอุทัย สมเพ็ชร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร
นางสาวยุพเรศ พระวัย ประสาทวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง สุรวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง สุรวิทยาคาร
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย สุรวิทยาคาร
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย สุรวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง สุรวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง สุรวิทยาคาร
นายศาสตราวุธ มีดี ขนาดมอญพิทยาคม
นายศาสตราวุธ มีดี ขนาดมอญพิทยาคม
นายศาสตราวุธ มีดี ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาระภา เนียมทอง ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาระภา เนียมทอง ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาระภา เนียมทอง ขนาดมอญพิทยาคม
นางพรทิพย์ เสถียรขันธ์ ขนาดมอญพิทยาคม
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ รัตนบุรี
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ รัตนบุรี
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ รัตนบุรี
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ รัตนบุรี
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ รัตนบุรี
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ รัตนบุรี
นางสมหวัง สุดโสม รัตนบุรี
นางสมหวัง สุดโสม รัตนบุรี
นางสมหวัง สุดโสม รัตนบุรี
นางสาวสุชาดา คำขาว ขนาดมอญพิทยาคม
นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวยุพา จันทร์แก้ว กาบเชิงวิทยา
นายสำรวย พันธ์เพ็ง เทนมีย์มิตรประชา
นางอมรรัตน์ พันธ์เพ็ง เทนมีย์มิตรประชา
นางเยาวรัตน์ พรหมสา จอมพระประชาสรรค์
นางสุจิตรา เจิมสม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวอธิติญา ประดาสุข รัตนบุรี
นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร ยางวิทยาคาร
นางวันวิสา สระแก้ว รัตนบุรี
นางละมัย อินทร์แป้น หนองอียอวิทยา
นางสุจิตรา เจิมสม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวพริ้งศิโรรัตน์ บุญภา รัตนบุรี
นางวันวิสา สระแก้ว รัตนบุรี
นางสาวศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี หนองอียอวิทยา
นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ แนงมุดวิทยา
นางวันวิสา สระแก้ว รัตนบุรี
นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ แนงมุดวิทยา
นางสุจินดา ศรีสวัสดิ์ รัตนบุรี
นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร ยางวิทยาคาร
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ประสาทวิทยาคาร
นางสุจิตรา เจิมสม ประสาทวิทยาคาร
นายประชุม ปุ่มแก้ว ขนาดมอญพิทยาคม
นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวณภัทร เนื่องมี ชุมพลวิทยาสรรค์
นายกริชชัย เจนสระคู ชุมพลวิทยาสรรค์
นายธีระ แหวนหล่อ กระเทียมวิทยา
นางสาวขนิษฐา สุภศร มัธยมทับทิมสยาม 04
นางวันวิสา สระแก้ว รัตนบุรี
นายชนกนันท์ ทรงรัมย์ สังขะ
นางสาวอนงค์ลักษณ์ เจริญมาก จอมพระประชาสรรค์
นางณัฐณิชา วาตุรัมย์ ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ประสาทวิทยาคาร
นายบุญชู ทองแม้น จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุพรรณยุภา แสวงชอบ เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์ สิรินธร
นายศันสนะ มะลิหอม โคกยางวิทยา
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ประสาทวิทยาคาร
นางสาวเยาวภา จันทร์เพ็ญ ศรีไผทสมันต์
นางสาวขนิษฐา สมใจ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุรินทร์ โสฬส ศีขรภูมิพิสัย
นางปัญจพร ธรรมนิยม ศีขรภูมิพิสัย
นายชิษณุพงศ์ มงคลสาร มัธยมศรีลำเภาลูน
นางพานทอง ไกรทอง สุรวิทยาคาร
นางรัตติยา แหวนวงศ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางนิภาพร เดชศิริ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวนิรัตน์ มุมทอง ศีขรภูมิพิสัย
นายปวีณ์กร อัศวภูมิ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกฤษติกา การะเกต ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางพานทอง ไกรทอง สุรวิทยาคาร
นางพานทอง ไกรทอง สุรวิทยาคาร
นางสำราญ พิศโฉม สุรวิทยาคาร
นางมยุรี ปัญญาเอก สุรวิทยาคาร
นางเทพธีด์ สายหล้า สุรวิทยาคาร
นางมยุรี ปัญญาเอก สุรวิทยาคาร
นางสำราญ พิศโฉม สุรวิทยาคาร
นายธีรพงศ์ ปุยะติ ตานีวิทยา
นายปราโมทย์ คะหาญ แนงมุดวิทยา
นายณัฐพล สุริโย มัธยมจารพัตวิทยา
นายปราโมทย์ คะหาญ แนงมุดวิทยา
นางสำราญ พิศโฉม สุรวิทยาคาร
นางเทพธีด์ สายหล้า สุรวิทยาคาร
นางสาวนันทิยา ชุ่มชื่นดี สวายวิทยาคาร
นางสาวกนกกร ฝ่ายสิงห์ โชคเพชรพิทยา
นายดรัญภพ ภาโส ชุมพลวิทยาสรรค์
นายประชุม ปุ่มแก้ว ขนาดมอญพิทยาคม
นางวันทา นามรักษ์ รัตนบุรี
นายสมคิด แก้วเขียว รัตนบุรี
นายสมคิด แก้วเขียว รัตนบุรี
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ เทพอุดมวิทยา
นายนที ทรงประโคน ประสาทวิทยาคาร
นายกำพล คำทา บัวเชดวิทยา
นางสาววรัญญา ทำคำทอง บัวเชดวิทยา
นางสาวชนกานต์ ดวนใหญ่ บัวเชดวิทยา
นางสาวณัฐพร พุทธขิณ ตานีวิทยา
นายพิทักษ์ ศรีมูลครู แนงมุดวิทยา
นางเทพธีด์ สายหล้า สุรวิทยาคาร
นางสาวสุพัตรา ตุละพิภาค ตานีวิทยา
นางสาวศิริพร พุทธระสุ นารายณ์คำผงวิทยา
นายพชธกร นันทพันธ์ นารายณ์คำผงวิทยา
นางกรรณิกา ประยูรพันธุ์ ศรีไผทสมันต์
นางวิริญญา ดุมกลาง สุรวิทยาคาร
นายกฤษฎา นิสัยกล้า ตานีวิทยา
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ประสาทวิทยาคาร
นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ รัตนบุรี
นางสาวภา พูลเพิ่ม กุดไผทประชาสรรค์
นางวิริญญา ดุมกลาง สุรวิทยาคาร
นายฤทธิกร มั่นหมาย สุรินทร์พิทยาคม
นางสุกัญญา ทองกลาง สุรินทร์พิทยาคม
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ประสาทวิทยาคาร
นางสาวรติวันต์ สุระ ห้วยจริงวิทยา
นายสุรินทร์ จันทร์ศรี ห้วยจริงวิทยา
นางสาวนราวดี โดยพิมาย ห้วยจริงวิทยา
นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา ห้วยจริงวิทยา
นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา ห้วยจริงวิทยา
นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา ห้วยจริงวิทยา
นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา ห้วยจริงวิทยา
นายสนชัย ทวีอินทร์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวนิโลบล ประกอบดี ไทรแก้ววิทยา
นางสาวนิโลบล ประกอบดี ไทรแก้ววิทยา
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวบุรี โปรยกลาง กระเทียมวิทยา
นายธรรศ์พงษ์ นานวล กระเทียมวิทยา
นางสาวอนงค์ลักษณ์ เจริญมาก จอมพระประชาสรรค์
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ประสาทวิทยาคาร
นายไพฑูรย์ ทวีแสง พนมดงรักวิทยา
นางสาวอำไพร สยามนต์ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายกฤษฎา นิสัยกล้า ตานีวิทยา
นางสาวนิชาพร สุวรรณโชติ พนมดงรักวิทยา
นายติกขเวทย์ สมยิ่ง พนมดงรักวิทยา
นางสุภาพร ลอยทอง สุรวิทยาคาร
นายณัฐวุฒิ ทองอาจ ตานีวิทยา
นางสาวณภัทร มิ่งขวัญ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์ พนมดงรักวิทยา
นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์ แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสาวชิตนาฎ เคนจัตุรัส เมืองบัววิทยา
นางอัจฉรา จันทเขต สุรพินท์พิทยา
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา สุรวิทยาคาร
นางสิรินุช ปฐมชาติ ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวอำไพร สยามนต์ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว สุรวิทยาคาร
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา สุรวิทยาคาร
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา สุรวิทยาคาร
นางสำราญ โสวภาค นาบัววิทยา
นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่น ไทรแก้ววิทยา
นางกันธิมา ยวงแก้ว กระเทียมวิทยา
นางสุปราณี จารุเสฏฐิโน สินรินทร์วิทยา
นายธนกร เเก้วพินึก สินรินทร์วิทยา
นางอุมารินทร์ ศรีริ ประสาทวิทยาคาร
นางนงเยาว์ กลั่นกำเนิด สินรินทร์วิทยา
นางสาวรุ่งหทัยรัตน์ วันทาพงษ์ สินรินทร์วิทยา
นายสันติ ประภาสัย พนมดงรักวิทยา
นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญ สิรินธร
นายติกขเวทย์ สมยิ่ง พนมดงรักวิทยา
นายวีรเดช มะแพทย์ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางกนกวรรณ สมสุระ แตลศิริวิทยา
นายจักราวุธ สุขพันธ์ จอมพระประชาสรรค์
นายนันทพล ใจกล้า จอมพระประชาสรรค์
นางผ่องใส บัวหุ่ง สุรวิทยาคาร
นางสุนทรีย์ ก่อกุศล สุรวิทยาคาร
นายสุรเชษฐ รักเกียรติสกุล เชื้อเพลิงวิทยา
นายประเสริฐ ทองอุดม จอมพระประชาสรรค์
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี เชื้อเพลิงวิทยา
นางเสาวลักษณ์ สวยรูป สุรวิทยาคาร
นางผ่องใส บัวหุ่ง สุรวิทยาคาร
นายอดิศร นับถือดี ขวาวใหญ่วิทยา
นางสาวจีรภา ขาวดี สุรวิทยาคาร
นางสาวศรีไพร พริ้งพราะ จอมพระประชาสรรค์
นายอดิศร นับถือดี ขวาวใหญ่วิทยา
นายชยานันต์ สงวนศรี ท่าสว่างวิทยา
นางจิรัญญา เชิดรัมย์ เบิดพิทยาสรรค์
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี เชื้อเพลิงวิทยา
นางอินทิมา หมายมี จารย์วิทยาคาร
นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พอก ยางวิทยาคาร
นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร ยางวิทยาคาร
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ สุรวิทยาคาร
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ สุรวิทยาคาร
นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พอก ยางวิทยาคาร
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ สุรวิทยาคาร
นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พอก ยางวิทยาคาร
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ สุรวิทยาคาร
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน ศรีสุขวิทยา
นายประเสริฐศักดิ์ บุญทน ศรีสุขวิทยา
นายเด่นชัย ชายทวีป หนองขุนศรีวิทยา
นางณัฐวดี ชัยช่วย เมืองบัววิทยา
นางกิตติญาพร มุลเมืองแสน สุรพินท์พิทยา
นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต สิรินธร
นางยุพิน บรรเทพ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวยุพเรศ พระวัยครู ประสาทวิทยาคาร
นางศันสนีย์ วงเวียน หนองขุนศรีวิทยา
นางสาวรัชฎาภรณ์ ลำใย สุรพินท์พิทยา
นางสาวประภัสสร แสงกล้า สุรพินท์พิทยา
นายบัณฑิต จันทานิตย์ สุรพินท์พิทยา
นายอนุชัย วันศรีรัตน์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวรติพร ยิ่งยงยุทธ แนงมุดวิทยา
นางยุพิน บรรเทพ จอมพระประชาสรรค์
นายธรรศ์พงษ์ นานวล กระเทียมวิทยา
นายประเสริฐู ใจองอาจ สุรวิทยาคาร
นางเทพธีด์ สายหล้า สุรวิทยาคาร
นางสาวอนงค์ลักษณ์ เจริญมาก จอมพระประชาสรรค์
นายราช รัตนจิโรจน์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ พนาสนวิทยา
นางสาวรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ สำโรงทาบวิทยาคม
นางบังอร สหัสชาติ โคกตะเคียนวิทยา
นายธีระ แหวนหล่อ กระเทียมวิทยา
นายวีรวัฒน์ นามวัฒน์ พนาสนวิทยา
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา สุรวิทยาคาร
นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์ แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางบุญยานุช อนุเคราะห์ สุรพินท์พิทยา
นางสาววรินดา ศรศรี ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางปุญยานุช อนุเคราะห์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวสุพิชญา ชุมศรี ลานทรายพิทยาคม
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา สุรวิทยาคาร
นายศักดิ์ชาย เที่ยนชีย พญารามวิทยา
นางสาวสุธินี โสตะวงศ์ โคกตะเคียนวิทยา
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี สุรวิทยาคาร
นางพรทิพย์ เสถียรขันธ์ ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวสุพิชญา ชุมศรี ลานทรายพิทยาคม
นายอดิศร นับถือดี ขวาวใหญ่วิทยา
นายชัยวัฒน์ ไชยทอง สนมวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง สุรวิทยาคาร
นายวีรวัฒน์ นามวัฒน์ พนาสนวิทยา
นางสาวนิโลบล ประกอบดี ไทรแก้ววิทยา
นายศิริชัย หมื่นเจริญ พนมดงรักวิทยา
นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์ พนมดงรักวิทยา
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร