ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายวัชรินทร์ บุญเที่ยง วีรวัฒน์โยธิน
นางุุไพบูลย์ หัดรัดชัย วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวศิริปิน หมายลึกดี ประสาทวิทยาคาร
นางปารณีย์ ชัยยิ่ง วีรวัฒน์โยธิน
นางสร้อยเพชร วุฒิงาม แกศึกษาพัฒนา
นางสาวชุลีพร ก่อแก้ว วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจิราพร กล้าเกิด วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกิตติยา สุรพัตร วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวเจนจิรา มาสังข์ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกัลยา งามเลิศ วีรวัฒน์โยธิน
นายวิวัฒน์ บุญพา วีรวัฒน์โยธิน
นางนฤมล ทิมแท้ สุรินทร์ภักดี
นางสาวจันทรืศรี เสายอด ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวลัดดารัตน์ หาสุข ประสาทวิทยาคาร
นางศิริวรรณ จงภักดี วีรวัฒน์โยธิน
นายธีรวีร์ พรหมพัชรพล วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอำไพ มุลาลินน์ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวศราวดี สุรินทรานนท์ แนงมุดวิทยา
นางชนัดดา อัมพะวะสิริ วีรวัฒน์โยธิน
นายสมบัติ พวงศิริ วีรวัฒน์โยธิน
นางรัตติยา ภิญโญภาพ โชคเพชรพิทยา
นายสมบัติ มงคลสาร หนองสนิทวิทยา
นายศักดิ์ พวงศิริ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวกรรณิกา ลาภจิตร สิรินธร
นายอดุลย์ บุราคร วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวประภาภรณ์ รุ่งเรือง แนงมุดวิทยา
นางสาวอมรรัตน์ กลีบหมื่นไวย สิรินธร
นางสาวกฤติกา สุทธิธรรม วีรวัฒน์โยธิน
นางเทียนสว่าง ศูนย์กลาง สุรวิทยาคาร
นายสุขเนตร ศูนย์กลาง วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวณิชานันทน์ รักษ์คิด สิรินธร
นางสาวอัจฉรา คำพูล กาบเชิงวิทยา
นางนารีรัตน์ อุปการกุล วีรวัฒน์โยธิน
นางเตือนใจ พวงเพ็ชร วีรวัฒน์โยธิน
นางกุลธิดา ชัยเกษมวิใลพร สุรวิทยาคาร
นางตรีเกศ รุจิยาปนนท์ วีรวัฒน์โยธิน
นางสิริวรรณ พูนศิริ สุรวิทยาคาร
นางนรินทร โพธิ์สิงห์ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวรุ่งทิพย์ เสาสูง สิรินธร
นางเยาวลักษณ์ ประทุม วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวสุภาพร ขวัญทอง สังขะ
นายนิเวช เหมือนนึก มหิธรวิทยา
นางสาวสรรนิภา สีทา วีรวัฒน์โยธิน
นางนิภาวรรณ ลัดดาหอม วีรวัฒน์โยธิน
นายเรืองณวิน มีดินดำ พนมดงรักวิทยา
นางประใพวรรณ สมจันทร์ วีรวัฒน์โยธิน
นางสันทนา อรรถวรวุฒิ วีรวัฒน์โยธิน
นางอรนุช อุ่นอก ประสาทวิทยาคาร
นางปัทมา พรหมพัชรพล วีรวัฒน์โยธิน
นายฐนกร เบญจกรณี สุรวิทยาคาร
นางณิชชา กลมกลาง สุรวิทยาคาร
นายศุภกร พลชลี สุรวิทยาคาร
นางสาวกรรณิการ์ บุญทัพไทย วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวโชติกา ศรไชย ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุชาดา สามาลย์ วีรวัฒน์โยธิน
นายวิรุจ ก่อแก้ว จอมพระประชาสรรค์
นายนฤดล คงนุรัตน์ วีรวัฒน์โยธิน
นายพรรณธกฤษณ์ สรกฤช โคกยางวิทยา
นายจรูญ ชัยยิ่ง วีรวัฒน์โยธิน
นายสมโภชน์ คงกล้า วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวผกายมาศ ศรีตลานุกค์ สิรินธร
นางสมใจ วาพัดไทย สำโรงทาบวิทยาคม
นางอัญชลี สุทธิธรรม วีรวัฒน์โยธิน
นางวรรณวณัฐ บุญมา วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวศินัดดา ศิลาลาย สวายวิทยาคาร
นางสาวศิริขวัญ ทองไทย วีรวัฒน์โยธิน
นางเกษร ทองศรี ศีขรภูมิพิสัย
นางจิตตรา อัศวภูมิ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวลดาวัลย์ บุญวงศ์ วีรวัฒน์โยธิน
นายกัมปนาท คงนุรัตน์ วีรวัฒน์โยธิน
นายฤทธา ทองนำ สุรวิทยาคาร
นางสาวรุ่งแสง ศรีตัมภวา ตานีวิทยา
นายสำเริง หาญเสมอ ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาววิรัตน์ อัปมะให วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวรัตน์วดี ทองมนต์ สุรพินท์พิทยา
นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ ประสาทวิทยาคาร
นายยรรยง สุบินดี สนมวิทยาคาร
นางฉวีวรรณ เหมมั่นคง แกศึกษาพัฒนา
นางสมร แสงชำนิ สุรวิทยาคาร
นายปราโมช กระแสเทพ ลานทรายพิทยาคม
นางสาววลีวรรณ วัดตรง รัตนบุรี
นางสาวนัทธมน วัฒนธรรม ท่าสว่างวิทยา
นางสาวศุภมาส เข็มทอง โนนเทพ
นางอรุณีย์ มนต์ดี ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายกฤดิชญ์ภากรณ์ มนต์ดี ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางสาวศศิวรรณ ศรีนวล สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวฉัตรชนก คงมั่น สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวชัชพิมุข ชะฎาแก้ว สำโรงทาบวิทยาคม
นายศักดิ์ศรัณย์ สำทิพจันทร์ สำโรงทาบวิทยาคม
นายอุดม พรหมบุตร โคกยางวิทยา
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ รัตนบุรี
นางสาวรสรินทร์ ครุธแก้ว ประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวทิพสุคนธ์ บุญนิ่ม ประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวทิชากร สมร รัตนบุรี
นายศราวุธ จันทร์วิเศษ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวสุทธินี แก้วงามสอง สุรวิทยาคาร
นางสาวืจินตนา มหารัตน์ สังขะ
นางสาวสว่างจิต แกล้วกล้า ขนาดมอญพิทยาคม
นางณัฏฐินี ชอบมี วีรวัฒน์โยธิน
นางรัติยวรรณ ครองศิลป์ วีรวัฒน์โยธิน
นายธีระวัฒน์ สุระศร วีรวัฒน์โยธิน