ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางกัลยา สุระคนธ์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวสุดารัตน์ สาดคนึง เมืองลีงวิทยา
นายกรวีย์ คงตน สำโรงทาบวิทยาคม
นางสุดารัตน์ คงอินทร์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวจุไรรัตน์ อินธรรมมา ทุ่งมนวิทยาคาร
นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง รัตนบุรี
นายภูมินทร์ นันทพันธ์ รัตนบุรี
นายวชิระ เดชศิริ รัตนบุรี
นายก้องกำพล ไผ่ล้อม รัตนบุรี
นายวันชัย นิลเหตุ รัตนบุรี
นายพูนสวัสดิ์ ยวงทอง รัตนบุรี
นายธนิตพงษ์ มนต์ดี รัตนบุรี
นางสาวเก็จกาญจน์ กนกแก้ว รัตนบุรี
นายสุทธิรักษ์เขตร์ สังข์สาลี ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายชัชพล วิสมิตะนันทร์ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย โชคเพชรพิทยา
นางสาวกุสุมา นาคะเกศ แร่วิทยา
นางประภาวัลย์ สายยศ จอมพระประชาสรรค์
นายอัครชัย ทองดี จอมพระประชาสรรค์
นางสาวพิมพ์ชนก ปลัดกอง จอมพระประชาสรรค์
นายศึกษา จุนเสริม สวายวิทยาคาร
นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ สุรวิทยาคาร
นางสุทธิลักษณ์ สมใจหวัง สิรินธร
นางสาวบัวพัน แก้วคำ หนองสนิทวิทยา
นางสรัญญา อุทัยพัฒนพงศ์ ท่าสว่างวิทยา
นายสุทิตย์ สันทัยพร สิรินธร
นางฉวีวรรณ เหมมันตา แกศึกษาพัฒนา
นายประเสริฐ บุญมาก มัธยมทับทิมสยาม 04
นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง มัธยมจารพัตวิทยา
นายทรงวุฒิ ปุ่นประโคน ตานีวิทยา
นายจักรกฤษณ์ ธรรมเที่ยง ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายนพัฒน์ สมัญญา พนมดงรักวิทยา
นางสาวญาดา ฉายแก้ว พนาสนวิทยา
นายณัฐวุฒิ แกล้าเก้า โนนแท่นพิทยาคม
นายอาทร อุตรา หนองแวงวิทยาคม
นายจามิกร ณ กาฬสินธฺ์ สังขะ
นายเมธาวี บะสุทธ์ สังขะ
นายรัตนะ แสงลา สังขะ
นางดวงดาว ทาระสาร สังขะ
นางสาวกรรณิการ์ ศรีภชัย สังขะ
นายเจษฏา โพธิ์ยา กุดไผทประชาสรรค์
นายสมพร เรืองสุขสุ ประสาทวิทยาคาร
นางเจริญศรี กลับแก้ว สุรินทร์ราชมงคล
นางจงชญา นวลสะอาด สุรวิทยาคาร
นางอรไท เขียวลือ วีรวัฒน์โยธิน
นายอัครวัฒน์ คีตภิรมย์ สุรวิทยาคาร
นายธนธร สมใจหวัง ปราสาทเบงวิทยา
นางสาวพิไลพร เส้นเศษ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอุเทน สมรัก ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวไอรัตดา วันชา ช้างบุญวิทยา
นางบุหงา จันทร์เพชร เชื้อเพลิงวิทยา
นายธีระพันธ์ วิไลยวงศ์ ขนาดมอญพิทยาคม
นายอาทร วรรณปักสิน ลานทรายพิทยาคม
นายสิทธิ์พงษ์ สินสวัสดิ์ โคกตะเคียนวิทยา
นายยุทธนา พวงพิมาย ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวนงลักษณ์ วินทะไชย ประสาทวิทยาคาร
นายฉลอง เอการัมย์ ปราสาทเบงวิทยา
นายสุขคุม ลอยประโคน นาบัววิทยา
นายทวีศิลป์ สวยรูป เทพอุดมวิทยา
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งจรูญ ลานทรายพิทยาคม
นางสาวศุภักษร เทียมพล นารายณ์คำผงวิทยา
นายวุฒิวัฒน์ รัตนิล เทพอุดมวิทยา
นายสฎาษิต สุนทรดี ตาเบาวิทยา
นายชัยกฤต บุญธนาสิริ ศรีสุขวิทยา
นายศรัทรา เชิงหอม สุรวิทยาคาร
นางรัตนา พรหมริ นาดีวิทยา
นายชุมพร เพงเล็งดี พญารามวิทยา
นางสาวปัญญารัธ พรหมภูวัล แนงมุดวิทยา
นายชันทวิทย์ ควรทอง ศีขรภูมิพิสัย
นายเชิดชัย เจริญยิ่ง ห้วยจริงวิทยา
นางสาวดวงตา เกลียวเพียร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสมใจ จิตสิริไพบูลย์ นารายณ์คำผงวิทยา
นางมยุรีย์ ศรีทอง นารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวชลธาร เต็งเจริญ มัธยมศรีลำเภาลูน
นายนพรัตน์ ทองแม้น มหิธรวิทยา
นายสิทธิชัย จิตรหาญ ห้วยจริงวิทยา
นายบุญลือ ดีพัร ศีขรภูมิพิสัย
นายศิริชัย แก้วเขียวงาม ศรีไผทสมันต์
นางนารีรัตน์ สุขธนาศ ประสาทวิทยาคาร
นางกัญธิภา มะลิงาม สนมวิทยาคาร
นางสาวเบญญทิพย์ อินทรงาม ศรีสุขวิทยา
นางสาวพิญโย หล่าคำสอน โนนแท่นพิทยาคม
นายอาทิตชัย นามไพร บึงนครประชาสรรค์
นายปฏิวัติ นรสาร พนมดงรักวิทยา
นางณัฐภาส์ วัชรจรัสพงศ์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวนางสาววิไลลักษณ์ ปานะโปย ทุ่งมนวิทยาคาร
นายธีระพงศ์ เขียวอ่อน เมืองแกพิทยาสรรค์
นางปตินุช พรหมบุตร สิรินธร
นายพิพัฒน์ มุมทอง ศีขรภูมิพิสัย
นางณัฐชยานี สังข์น้อย หนองสนิทวิทยา
นายประสิทธิ์ กฤติยาวรรณ ลานทรายพิทยาคม
นายชาตรี วรรณโย ไทรแก้ววิทยา
นางสาวลำยงค์ แสนมา ช้างบุญวิทยา
นายอิสระพงษ์ มั่งมีศรี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอดิศร วรรณะ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายโกวิท ปลื้มรัมย์ จารย์วิทยาคาร
นางนาริวรรณ คำสิม สุรวิทยาคาร
นายกิตติวัฒน์ สมสิทธิ์ ยางวิทยาคาร
นางสาวจินตนา มุราช ยางวิทยาคาร
นายวุฒิพงษ์ บูรณะ จอมพระประชาสรรค์
นางพิศมัย พลบูรณ์ศิริ สุรินทร์ภักดี
นางดวงมณี นิ่มปรางค์ วีรวัฒน์โยธิน
นางกาญจนา เมชบุตร เมืองบัววิทยา
นางสาวผการัตน์ เต็มเปี่ยม เมืองบัววิทยา
นายปริญญา ดวงตา เมืองบัววิทยา
นายไพจิตร ทองพันธ์ เมืองบัววิทยา
นางสาวทิพย์วรรณ สินโสด วังข่าพัฒนา
นางสาวกัญญาภัทร บุตรสาลี สุรพินท์พิทยา
นายนภา ปุญยะสาร ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายวิทยา สุขบท พญารามวิทยา
นายอัชฎาวุธ สุขจำนงค์ ประสาทวิทยาคาร
นายกิตติพงษ์ มณฑา บุแกรงวิทยาคม
นายธีระเดช หนองสนิทวิทยา
นายลิขิต สัจจานุสงค์ โนนเทพ
นายจักรกฤษณ์ เวียงวิเศษ มัธยมศรีลำเภาลูน
นายพนารัตน์ พันธ์นิคม ประสาทวิทยาคาร
นายธนพัต บรรลือทรัพย์ สินรินทร์วิทยา
นายจิรภัทร เฉิดวาสนา ตาเบาวิทยา
นางสาวสุรีรัตน์ หมื่นมี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสุภาพร แจ้ลอย ศรีรามประชาสรรค์
นางสาวพรรณทิวา สระแก้ว รัตนบุรี