ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล สุรวิทยาคาร
นางนางทัศนีพร โคหาจักร จอมพระประชาสรรค์
นางเพ็ญทรัพย์ วงศ์นรา สุรวิทยาคาร
นางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุล สวายวิทยาคาร
นางมนต์ฤดี ทองเรือง สิรินธร
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ สุรวิทยาคาร
นางสาวอรญา บำรุงรส วังข่าพัฒนา
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว สวายวิทยาคาร
นางกุสุมา แสนสุข สิรินธร
นางรัสรินทร์ สาระไชยโรจน์ สิรินธร
นางอรอนงค์ มีสะอาด พนมดงรักวิทยา
นางฉัตรตะวัน เตียงทอง สิรินธร
นายสุทธิพงษ์ ปินะถา พนมดงรักวิทยา
นางชุติกาญจน์ ชาติพันจันทร์ สิรินธร
นายวีรวัฒน์ ยกดี สวายวิทยาคาร
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง สุรวิทยาคาร
นางจินตนา วงษ์สุนทร ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวสุทธิรัตน์ คงไทย สิรินธร
นางอนัญญา สุนทรารักษ์ สิรินธร
นายโกศล วงษ์สุนทร์ ชุมพลวิทยาสรรค์
นางภัทรพร พึ่งชาติ สิรินธร
นางสาวสิริลักษณ์ พงษ์วิเศษ สิรินธร
นางยอแสง จันทร์เสน สิรินธร
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ สุรวิทยาคาร
นางเกวลิน ศรีหิรัณย์สกุล สวายวิทยาคาร
นางเอมอร เรืองสุข รัตนบุรี
นายวิมล สุขนิตย์ รัตนบุรี
นางสุรีย์ สมบัติ ตั้งใจวิทยาคม
นายพินิจ เชื้อเพ็ง ศรีไผทสมันต์
นางศุภกานต์ ใจมั่น สุรวิทยาคาร
นางมณี นรสาร สิรินธร
นางปัทมา พรหมพัชรพล วีรวัฒน์โยธิน
นายทวีศักดิ์ แสนศรี สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว รัตนบุรี
นางอนงค์นาฏ จันทา สุรวิทยาคาร
นายคิดลึก สังข์สาลี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางดาราวรรณ แข่งขัน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวภัสพิชญ์ชา พัทธ์ประดิษฐ์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวฐิติวรดา กิ่งแก้ว ศรีรามประชาสรรค์
นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว รัตนบุรี
นางศิรณี บุญเจียม ศรีรามประชาสรรค์
นายประสิทธิชัย ชัยชนะ ยางวิทยาคาร
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ ประสาทวิทยาคาร
นางสาววิไลรัตน์ ภามนตรี ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวกัญญาภัทรสรณ์ ไข่มุก พนมดงรักวิทยา
นายจิรพนธ์ โอษฐ์งาม ศรีรามประชาสรรค์
นางกวินนา หอมหวล พนมดงรักวิทยา
นางสาวทิชากร สมร รัตนบุรี
นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง พนมดงรักวิทยา
นางนันทนา วัฒนะรัฒน์ วีรวัฒน์โยธิน
นายธีรวีร์ พรหมพัชรพล วีรวัฒน์โยธิน
นายกาญจนา ยุพการณ์ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวนิสา พรหมบุตร ประสาทวิทยาคาร
นางวิภาภรณ์ ผมงาม บุแกรงวิทยาคม
นางสาวอาทิตย์ฐาน จันทร์หอม สิรินธร
นางตุลาลักษณ์ วันแสน สุรินทร์พิทยาคม
นางอรอุมา ไชยศรีษะ ตานีวิทยา
นางสาวมุกรินทร์ ตันตระกูล หนองสนิทวิทยา
นางสาวบุหลัน ช่วยบุดดา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวดนุชรัตน์ เจริญศิริพาณิชย์ สุรพินท์พิทยา
นางนฐมณ สุพรรณไกรสีห์ ห้วยจริงวิทยา
นางสาวอรวรรณ ต่อยอด สุรพินท์พิทยา
นางสาวหนึ่งฤทัย ใยเยี่ยม สุรพินท์พิทยา
นางสาวสุวรรณา โลนะลุ ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์ ทุ่งมนวิทยาคาร
นางประภา แข่งขัน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวรุ่งนภา กมลภพ สุรพินท์พิทยา
นายสมิท นพเก้า สุรินทร์ราชมงคล
นางภรชนก ใจศีล สังขะ
นายเอกพล สุขยานุดิษฐ์ ศรีรามประชาสรรค์
นางกองแก้ว แพงสุดโท วีรวัฒน์โยธิน
นางวราภรณ์ เครื่องวิชา เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวอาทิตยาภา บานเย็น ตานีวิทยา
นางรัตติยา ภิญโญภาพ โชคเพชรพิทยา
นายวิทวัฒน์ คำทุย ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางวรรณา วิมลศาสตร์ โชคเพชรพิทยา
นายวิชัย เครือยา สวายวิทยาคาร
นางสุวิมล บุญโต วีรวัฒน์โยธิน
นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวอักษรวดี กงทา จอมพระประชาสรรค์
นางสาวบุณฑริกา โคตรสุข รัตนบุรี
นางสาวจินทิมา มั่คง โคกตะเคียนวิทยา
นางสุภาวดี ขันศา สุรวิทยาคาร
นางสาวบุษบา ชื่นงาม สุรวิทยาคาร
นางสาวมณีรัตน์ สุขดี ขนาดมอญพิทยาคม
นายบัววรณ์ ลำพลับพลาวิทยาคาร
นางเด่นนภา บุตรเงินกอง สำโรงทาบวิทยาคม
นางพนม สุวงศ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสมควร ชัยเฉลียว สุรินทร์ภักดี
นางสาวนลินภัสร์ อนุรีจันทร์ มหิธรวิทยา
นางวรานิษฐา รัตนพันธ์ พระแก้ววิทยา
นางสาวรุ่งฤทัย หอมไกล เมืองบัววิทยา
นายนนธยา หาญมานพ สนมวิทยาคาร
นางธัญญารัตน์ ภูบุตตะ พนมดงรักวิทยา
นางสาวพรอำไพ ยิ่งดี เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวบุญทวี โองอินทร์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวจิณห์ณณัช สิมมา บัวเชดวิทยา
นางสาวมิ่งขวัญ บูรณะ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสุพิชา สาแก้ว จอมพระประชาสรรค์
นางสำราญ จันทร์ประเสริฐ สังขะ
นางสาวอมรรัตน์ สายเหนือ สินรินทร์วิทยา
นายดำเนิน ว่าดี ขนาดมอญพิทยาคม
นางเสาวภา รอบรู้ สังขะ
นายภัทรพล บุตรดา สังขะ
นางสาวจรรยาภรณ์ ชำนาญธุระกิจ รัตนบุรี
นางสาวสอนสวรรค์ ถวิลรักษ์ รัตนบุรี
นางทิพย์การุนย์ วรรณโย โคกยางวิทยา
นางปวีณา วรรัมย์ ลานทรายพิทยาคม
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม ประสาทวิทยาคาร
นางทัศนีย์ สีลาตรี จอมพระประชาสรรค์
นางสาวกฤติญา เทียนชัย ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวศีฏลาศ์ ศรีลานุช สิรินธร
นางสิริพร กลิ่นหมื่นไวย สิรินธร
นางรัชนี นพพิบูลย์ ท่าสว่างวิทยา
นางอสิพร ไชยเทพ สิรินธร
นายพรพนม สานุสันต์ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางสาวกันยา พอกพูน หนองแวงวิทยาคม
นางศุภลักษณ์ แข่งขัน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวจิดาภา ปัดภัย เทพอุดมวิทยา
นางสาววิภาวี นามเดช จอมพระประชาสรรค์
นางหวานใจ วงษ์มณี ประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวอรุณโรจน์ ทวีเหลือ ปราสาทเบงวิทยา
นางสาวสมหวัง ทานะปัทม์ สนมวิทยาคาร
นางรัศมี ดีพร้อม สวายวิทยาคาร
นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพานิช สุรวิทยาคาร
นางสาววรรณา ชาวสวน ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางภาวิณี วงษ์เดือน ชุมพลวิทยาสรรค์
นายมนัส ดีพร้อม สังขะ
นายกิตติศักดิ์ วงษ์มณี ประดู่แก้วประชาสรรค์
นายปิยะพงษ์ ยอดอินทร์ นาดีวิทยา
นางสาวศุทธินี สุดเอี่ยม ตานีวิทยา
นางสาวสุวิมล บรรเทิงใจ จารย์วิทยาคาร
นางพุธชาติ พนมพวศ์ ศรีไผทสมันต์
นางสาววรีเรศ เจือจันทร์ แตลศิริวิทยา
นางสาววิไลพร สินทรัพย์ ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวนิชาภัทร ฉลาดเลิศ นาดีวิทยา
นางสาวอรไท ทิมทอง สุรินทร์ภักดี
นางสาวจินตนาฏ จารัตน์ สุรพินท์พิทยา
นางสุพรรณี ขาวงาม จอมพระประชาสรรค์
นางวิภาพร สิริสุนทรานนท์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางกัตติกา คำอินทร์ สุรพินท์พิทยา
นางพจมาศ จันทร์โท หนองแวงวิทยาคม
นางฉวีวรรณ ศรีโสภา ชุมพลวิทยาสรรค์
นายวิสิทธิ์ มาระเต โคกตะเคียนวิทยา
นางภัทรภรณ์ ลาสิลป์ หนองขุนศรีวิทยา
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง สนมวิทยาคาร
นางสาวพิมพ์สุภัค ชูเชิด ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางวรรณาภรณ์ จิตรเอก มหิธรวิทยา
นายกัลป์ชัชชัย ทฤฆายุ สุรินทร์ราชมงคล
นางสาววิภาพร แสวงสุข จอมพระประชาสรรค์
นายธนากร ศรีทอง ตั้งใจวิทยาคม
นางสิริรัตน์ ขุมทอง จอมพระประชาสรรค์
นางอรัญณิการ์ ทองนำ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ กระเทียมวิทยา
นายพิทกษ์พงษ์ ผาผล มัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์ สุรวิทยาคาร
นายนันทศักดิ์ โอษฐงาม ขวาวใหญ่วิทยา
นายไชยา ต่างประโคน ตาเบาวิทยา
นางสาวพิราวรรณ โฉลกดี แนงมุดวิทยา
นางจุรีรัตน์ บุญมี สนมวิทยาคาร
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม สุรวิทยาคาร
นายธนิสร อินตะนัย แตลศิริวิทยา
นางมลิสา แก้วสัมมา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางนิทราพร มีเจริญ สังขะ
นางสาวกัญญ์ญาณัฎฐ์ วิเศษยุธ พญารามวิทยา
นางสาวชนิกานต์ ชารีวัน โนนแท่นพิทยาคม
นางสาวถนถอร หมื่นเจริญ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวศุภลักษณ์ แก้วเกิด แตลศิริวิทยา
นางสาววรรณภา คำสุมาลี กาบเชิงวิทยา
นางสาวกาญจนา อู๋สูงเนิน กาบเชิงวิทยา
นางอรพินท์ สมาธิกุล แตลศิริวิทยา
นางสาวอชิตญา ทวีจิดต์ กาบเชิงวิทยา
นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี แตลศิริวิทยา
นายสามารถ ศรีมงคล นารายณ์คำผงวิทยา
นางจิราวรรณ บุญยงค์ แตลศิริวิทยา
นางสาวประคอง พันธ์โนลา สุรพินท์พิทยา
นางวนิชันนันท์ มณฑล เทพอุดมวิทยา
นางรัตน์มณี พรมษา หนองอียอวิทยา
นางสาวเอมอัชชนา พงษ์เอก จอมพระประชาสรรค์
นางสาวกมลทิพย์ เจือจันทร์ แตลศิริวิทยา
นางสาวศิริวรรณ เลื่อนทอง สังขะ
นางจันทรา ชื่ลดำรงรักษ์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุพรรณี สุขประผล สินรินทร์วิทยา
นายดิศานุวัตร์ ภูแก้ว นาบัววิทยา
นางสาวณัฐธยา ศรีชุบ ลานทรายพิทยาคม
นายวีระพงษ์ เมินดี ไทรแก้ววิทยา
นางสาวศิริรัตน์ ธรรมวิเศษ กาบเชิงวิทยา
นางมลพิรา เอมกลาง ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุจิตรา กะการดี รัตนบุรี
นางวารุณี หมายสุข สนมวิทยาคาร
นางสาวธิดารัตน์ ปัจจาเณย์ ช้างบุญวิทยา
นางสาวณิชฏิยา แข่งขัน พรมเทพพิทยาคม
นางสาวจันทิพา โทธะรินทร์ ประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวอรศิริ เจือจันทร์ หนองแวงวิทยาคม
นางปรารถนา จงกลาง ทุ่งมนวิทยาคาร
นางนงลักษณ์ พสุนนท์ สนมวิทยาคาร
นางสาวจิตใส จินดาศรี จอมพระประชาสรรค์
นางสาวงามจิตร สมงาม พนาสนวิทยา
นางภาวิณี สมสุข ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวมณียา หาดทราย กาบเชิงวิทยา
นางสาวสุวิมล พิมพ์เก่า พนาสนวิทยา
นางศิริพร ศรีน้อย สังขะ
นางสุรีย์ เจียงจริยธรรม ประสาทวิทยาคาร
นางแววตา แสงทอง ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวธัญญภรณ์ มะโนรัตน์ ศรีสุขวิทยา
นายอัครพล ดีรอบ โคกยางวิทยา
นางสาววีร์รินทร์ จันทร์ศรี ช้างบุญวิทยา
นางสุดใจ คำเกลี้ยง ประสาทวิทยาคาร
นายศตวรรษ ศาลางาม หนองขุนศรีวิทยา
นายรุ่งโรจน์ คุณนาม สนมวิทยาคาร
นางนวลจันทร์ รังทอง ศรีสุขวิทยา
นางพิภา บุตรภักดีธรรม ประสาทวิทยาคาร
นางสาวจิราพร ยอดพรหม ไทรแก้ววิทยา
นางสาวอภิญญา สุธรรม ตานีวิทยา
นางอำนวยพร มูลศาสตร์ สินรินทร์วิทยา
นางนฤมลวรรณ จำปาทอง ลานทรายพิทยาคม
นายไพโรจน์ แสนพันธ์ สังขะ
นางสุภนิจ ประยงค์หอม สุรินทร์ราชมงคล
นายนิวัฒน์ นามวัฒพ์ โชคเพชรพิทยา
นางสายฝน เจริญรัมย์ เมืองบัววิทยา
นายเชิดศักดิ์ บุญยัง สินรินทร์วิทยา
นางสาวอุดมลักษณ์ กล้วยทอง เมืองบัววิทยา
นางสาวญาณิศา สมบัติวงศ์ หนองแวงวิทยาคม
นายยุทธภูมิ มีพรหมดี ประสาทวิทยาคาร
นางสาวอำไพ ยางงาม สินรินทร์วิทยา
นางสาวดำเนิน ยิ่งหาญ บัวเชดวิทยา
นางสาวสุทธาสินี สหุทัย เมืองลีงวิทยา
นางสาวกันยารัตน์ ปานทอง ห้วยจริงวิทยา
นางสาวนันทิยา ชัยสว่าง บัวเชดวิทยา
นางสาวประวัติศรี อุกอาจ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวรัตนาภรณ์ กล้าแรง สุรพินท์พิทยา
นางสุมนา บุญมั่น บัวเชดวิทยา
นางจารีรัตน์ พลศรี สังขะ
นางมยุรา ถาพรผาด รัตนบุรี
นายสาโรช มงคล สุรวิทยาคาร
นายพรมมา สวาศรี บัวเชดวิทยา
นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางพวงพันธ์ บุญใบ บัวเชดวิทยา
นางสุมิตตา นามวัน ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายประสงค์ โสมมานนท์ สิรินธร
นางสาวจิราพร เกษามา ประสาทวิทยาคาร
นางสายทอง พรมประเสริฐ ธาตุศรีนคร
นางศิวพร นิลเนตร จอมพระประชาสรรค์
นางรุ่งฤดี ไวยศรีแสง บุแกรงวิทยาคม
นางสาวโสมวรรณ ประสมพล เมืองลีงวิทยา
นางณฐพร เบ็ญเจิด ศรีรามประชาสรรค์
นางเกษมณี ศรล์ระน้อย สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวพุดตล สมศรี มัธยมจารพัตวิทยา
นางฐิติยา ดัชถุยาวัตร แนงมุดวิทยา
นางสาวรัชนก ร่วมสุข แนงมุดวิทยา
นายสุพัฒน์ ชิติเจริญ ห้วยจริงวิทยา
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ เมืองลีงวิทยา
นางชนิภา สำราญสุข บุแกรงวิทยาคม
นางสาวสุวคณธ์ ทองแม้น สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวกาญจนา ศรีราชา เมืองแกพิทยาสรรค์
นางปาลี พงษ์ศักดิ์ดี สุรินทร์พิทยาคม
นางสาวบัวศรรย์ รู้ชอบ แกศึกษาพัฒนา
นางสาวอรพัส พันธ์ครู ลำพลับพลาวิทยาคาร
นายนิษฐ์ ประสีระเตสัง เมืองลีงวิทยา
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว สุรวิทยาคาร
นางอรงอนงค์ ศรีมงคล นารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวเสาวนีย์ หยิบล้ำ แตลศิริวิทยา
นายประวิทย์ วงษ์เก่า ประสาทวิทยาคาร
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ประสาทวิทยาคาร
นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรม มัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาวพิมพ์ชนก มนตรี บัวเชดวิทยา
นางสาวจิระนันท์ นนทะบุตร กระเทียมวิทยา
นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งงาม บัวเชดวิทยา
นายธนพล วงศ์ฉลาด ห้วยจริงวิทยา
นางสาวรุ่งนภา ภูกองชนะ บัวเชดวิทยา
นายปรีชา สีตะแกะ โนนเทพ
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร สุรวิทยาคาร
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ สุรวิทยาคาร
นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ นาดีวิทยา
นางวัชราภรณ์ สำรวมจิต ประสาทวิทยาคาร
นายวัชเรนท์ ตัวสะอาด แร่วิทยา
นางสาวราตรี เจือจันทร์ ยางวิทยาคาร
นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาด แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสาวเกณิกา ชัยชาญ มัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรม มัธยมศรีลำเภาลูน
นายขจรศักดิ์ กงล้อม แร่วิทยา
นางสาวจิระนันท์ นนทะบุตร กระเทียมวิทยา
นายธนพล วงศ์ฉลาด ห้วยจริงวิทยา
นางสาวรุ่งนภา ภูกองชนะ บัวเชดวิทยา
นางบุษบา จรัญศรี ศีขรภูมิพิสัย