ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นายสุทวด แท่นดี สำโรงทาบวิทยาคม
นายสมศักดิ์ บุญปก ลานทรายพิทยาคม
นายกิตติศักดิ์ พันสี ศีขรภูมิพิสัย
นายประหยัด กรองไตร ชุมพลวิทยาสรรค์
นางพัชรี สาแก้ว รัตนบุรี
นายพัฒน์ เพชรสุริยา จารย์วิทยาคาร
นายพิฆเนตร สุคันธี มัธยมจารพัตวิทยา
นางชญาดา สุดสายกรวด สุรินทร์ราชมงคล
นางสาวแก้วมณี ปัทมะ กระเทียมวิทยา
นายวัชรินทร์ บุญเที่ยง วีรวัฒน์โยธิน
นายกัมปนาท คงนุรัตน์ วีรวัฒน์โยธิน
นายวัชรวิทย์ พระทองสุขสกุล วีรวัฒน์โยธิน
นายสราวุฒิ รัตนธรรมมา ธาตุศรีนคร
นางจุไรวรรณ หนูนุช โคกตะเคียนวิทยา
นายจตุรงค์ ไชยทอง หนองแวงวิทยาคม
นายพลาจินตวรรธน์ ปรดับศรี ประสาทวิทยาคาร
นายสุชาติ ทองดี ประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุวรรณา คำมณี กุดไผทประชาสรรค์
นายรณชัย รัชนะปกิจ สวายวิทยาคาร
นายขวัญชัย ถึงดี วีรวัฒน์โยธิน
นางสุนิศา สุดจำนง สิรินธร
นางพยอม สีมาวงษ์ โชคเพชรพิทยา
นายศุภชัย จันทร์คำ สิรินธร
นายพนธกร ลำดวนหอม สิรินธร
นายพิชยนนท์ หอมนวล สิรินธร
นายเกรียงศักดิ์ คำนุ แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายพีระพนธ์ ทองศรี สุรินทร์พิทยาคม
นางสาวลำไพ พิณพงษ์ ท่าสว่างวิทยา
นายวัชรพงศ์ ศรีครหม ชุมพลวิทยาสรรค์
นายเลอศักดิ์ ไชยเทพ พนมดงรักวิทยา
นายสิทธิชัย นิมิตรัตน์ แตลศิริวิทยา
นายสุริยะ งามแสง ชุมพลวิทยาสรรค์
นายธานี ลอยทะเล ชุมพลวิทยาสรรค์
นายนิกรณ์ พ่อค้า แนงมุดวิทยา
นายถวิล อินทร์ษร โคกตะเคียนวิทยา
นายเทพอนันต์ สุวรรณพา กาบเชิงวิทยา
นางลาวัณย์ นพพิบูลย์ สุรวิทยาคาร
นางชนัดดา อัมนะวะสร วีรวัฒน์โยธิน
นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์ สุรวิทยาคาร
นายนิรันดร โลกาสา สุรวิทยาคาร
นายธเนศ โพทะจันทร์ นาบัววิทยา
นายนัฐพล เทียงคำ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางบัญชร แสวงสุข บุแกรงวิทยาคม
นายณัทธร อุดมศิริพงษ์ บุแกรงวิทยาคม
นายสานิตย์ จุกแก้ว กระเทียมวิทยา
นางสาวสุนิสา จันทร์สามารถ กระเทียมวิทยา
นายทศพล แหวนวงศ์ ศีขรภูมิพิสัย
นายธีรวุฒิ พุทธโค โคกตะเคียนวิทยา
นายบรรจบ ด้วงมั่ง สิรินธร
นางนภาพร เอติยัติ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายเบิ้ม กรงทอง แนงมุดวิทยา
นายจตุรงค์ ไชยมูล ตั้งใจวิทยาคม
นายสมคิด ศรีจำปา ศรีสุขวิทยา
นางภัสรันมิน จรัสดามพงศ์ ศรีสุขวิทยา
นางสาวโกสุม ทิวคู่ พนมดงรักวิทยา
นายอนุพงษ์ กลุ่มยา มัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวสถาพร เสาวรัจ สุรินทร์ภักดี
นางสาวดวงนภา ระบือนาม ทุ่งมนวิทยาคาร
นายยงยุทธ กาธัญกาศ นาดีวิทยา
นางสาวภูรี ยอดณัฐรดี เชื้อเพลิงวิทยา
นายธนกฤต ศิริโฉม หนองสนิทวิทยา
นางสาววิรากานน์ ไม้จันทร์ดี โคกตะเคียนวิทยา
นายเลอสรร พามขุนทด นารายณ์คำผงวิทยา
นายยุทธภูมิ ดวงเด่น โคกยางวิทยา
นายกัณฑ์เอนก บุญลน โนนเทพ
นางจินดาเพชร เกลียวทอง มหิธรวิทยา
นางลัดดา นาสาวงศ์ ปราสาทเบงวิทยา
นายวุฒิชัย สมัครสมาน สวายวิทยาคาร
นายจรุงกิจ พิศงาม เมืองแกพิทยาสรรค์
นางสาวศิริวรรณ หางสลัด ห้วยจริงวิทยา
นายอุดม พรหมบุตร โคกยางวิทยา
นางศุภวดี บูรณ์เจริญ จอมพระประชาสรรค์
นายชาญ จิรัฐติกาลกุลเวท สิรินธร
นายสมพงษ์ เกลี้ยงพร้อม แกศึกษาพัฒนา
นายกุศล แพงภูงา ศรีไผทสมันต์
นายสุชีพ สันทาลุนัย กาบเชิงวิทยา
นายกฤตภาส มาลาคำ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุทธิพงศ์ ศรีสุวรรณ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายบุญลือ ดีทั่ว ศีขรภูมิพิสัย
นายชันทวิทย์ ควรทอง ศีขรภูมิพิสัย
นายสำเริง หาญเสมอ ทุ่งกุลาพิทยาคม
นางพิมพา งามเลิศ ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายธิติ นิลแก้ว สุรพินท์พิทยา
นายมนูชัย เวือนประโคน ตานีวิทยา
นายภาติยะ สายรัตน์ ตาเบาวิทยา
นายทศพร สีหะวงษ์ สุรินทร์ภักดี
นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข สังขะ
นายตลานนท์ เวทไธสง ขนาดมอญพิทยาคม
นายภูดิท คิดดีจริง ขนาดมอญพิทยาคม
นายกันตภณ อังสนุ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายเทิดพล สมรูป สุรินทร์ภักดี
นายศุภพรชัย ทัดทาน ช้างบุญวิทยา
นางสาวนงนุช สิทธิสุข เมืองบัววิทยา
นายดรุษกร แหวนวงษ์ วังข่าพัฒนา
นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ สุรวิทยาคาร
นายรัชพงษ์ อ่อนอก ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสุพิศ บุญปก ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายวสุเทพ ฉิมถาวร ประสาทวิทยาคาร
นางพัชรนันท์ เจริญศิริวิชญกุล สนมวิทยาคาร
นายชัยณรงค์ ยืนยาว ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายเอกพล สีบาง หนองอียอวิทยา
นายมนตรี สุดาปัน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายโสภิณ ผลเจริญ จอมพระประชาสรรค์
นางช่อเพชร ศรีทร ประสาทวิทยาคาร
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย สุรวิทยาคาร
นายพรชัย ซำ่ศาสตร์ ตานีวิทยา
นางพวงเพ็ญ ฉิมมาลี ขวาวใหญ่วิทยา
นางสาวจตุพร จามิกรณ์ ประสาทวิทยาคาร
นายณรงค์ สุดชารี แกศึกษาพัฒนา
นายสมชาย มรรคผล ประสาทวิทยาคาร
นายนัธทวัฒน์ ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย
นายวรากร ทรงพระ เมืองลีงวิทยา
นายเอกณรงค์ ชุ่มศรี บุแกรงวิทยาคม
นางสาวอาทิติยารัตน์ จินดาขันธ์ รัตนบุรี
นายคุณากร แก้วมงคล บัวเชดวิทยา
นายจีรศักดิ์ วรเมธี สิรินธร
นางน้ำนิ่ง ทรงกุล พระแก้ววิทยา
นายอานนท์ ชินชัย ศรีรามประชาสรรค์
นายโกวิท บัวคง เทพอุดมวิทยา
นายกฤษฎากร ฉลาดดี เทพอุดมวิทยา
นายไชยพร สำราญสุข บัวเชดวิทยา
นายจำรูญ รสหอม เมืองบัววิทยา
นายศุภกร กองทุน พญารามวิทยา
นายชูชาติ ชูแก้ว จอมพระประชาสรรค์
นางสาวธีรารัตน์ คงทน บัวเชดวิทยา
นางณัฐธยาน์ นอกุล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายชยพล พศมวล รัตนบุรี
นายมนูศักดิ์ คมขำ ศีขรภูมิพิสัย
นายพนม ดวงเอก ดอนแรดวิทยา
นายศรันย์บันฑิต กะการดี หนองขุนศรีวิทยา
นายสุทธิภัทร คำผม หนองขุนศรีวิทยา
นางนเรศินี แข่งขัน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางรัตนา เนื่องขันตรี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางลมัย สวัสดี ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายปรีชา พรมแก้ว ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายกฤตภาส มาลาคำ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายโกวิท เกลือสีโท ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายนพสิทธิ์ เสาวดาน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวัฒนา กิ่งจันทร์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางศรีวิไล ลับโกษา ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวพัชรา แท่นแก้ว หนองสนิทวิทยา
นายสนัย ชัยยา ยางวิทยาคาร
นายมานะ นุประโคน รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายธเนศ โพทะจันทร์ นาบัววิทยา
นางสาวจิราพรรณ บาลพูน ทุ่งกุลาพิทยาคม
นายจักรกฤช เกษามา พนมดงรักวิทยา
นายคุณากร แก้วมงคล บัวเชดวิทยา
นายวิรวุธ พรหมทา ดอนแรดวิทยา
นายพนม ดวงเอก ดอนแรดวิทยา
นายสมชาย พงศ์ทัศนะธาดา สุรวิทยาคาร
นายเทิดศักดิ์ มั่นหมาย สุรวิทยาคาร
นายอธิชา มีสิทธิ์ สุรวิทยาคาร
นางหทัยภัทร บุราคร แตลศิริวิทยา
นายกัณฑ์เอนก บุญลาภ โนนเทพ
นางพวงเพ็ญ ฉิมมาลี ขวาวใหญ่วิทยา
นายฐานัสม์ พูนทรัพย์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวนิภาพร สิทธิจันทร์ รัตนบุรี
นายสุเทพ กรุงพิทักษ์ รัตนบุรี
นางไพวัลย์ กรุงพิทักษ์ รัตนบุรี
นายชูชาติ สอนเจริญ ศรีปทุมพิทยาคม
นายวิรวุธ พรหมทา ดอนแรดวิทยา
นายจีรศักดิ์ วงษ์ศรี สินรินทร์วิทยา
นายอนุวัตร กล้าณรงค์ สินรินทร์วิทยา
นางภัททิยา ศรีหาตา ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายพัทยา ห่อทรัพย์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายณัฐพงศ์ สายบุตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวจิตตานันท์ บุญบรรลุ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายศักดิ์สิทธิ์ ประทุมทอง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวศิริพร วัชรกุล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวรัตนา เอ็นดู ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายอรรถพล สระแก้ว ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวมนทิวา นาเมืองรักษ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวสุธิดา สุขตาม ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายวสันต์ จันทร์โทวงศ์ กาบเชิงวิทยา