ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาวลัดดาวัลย์ คงดวงดี ท่าสว่างวิทยา
นางสาวน้ำผึ้ง แสงทับทิม ท่าสว่างวิทยา
นางสาวพัชราภรณ์ ครองชื่น ไทรแก้ววิทยา
นางสาวประภัสสร แสงกล้า สุรพินท์พิทยา
นางสมหวัง สุดโสม รัตนบุรี
นางสาวศรีไพร พริ้งเพราะ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พอก ยางวิทยาคาร
นายติคาเวทย์ สมยิ่ง พนมดงรักวิทยา
นางวันวิสา สระแก้ว รัตนบุรี
นางสาวศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี หนองอียอวิทยา
นายสุรชัย กุลรัตน์ พนาสนวิทยา
นางสาวสาคร ได้รอดดี พนาสนวิทยา
นายนันทพล ใจกล้า จอมพระประชาสรรค์
นายสุทธิพงษ์ ผิวจันสด จอมพระประชาสรรค์
นายสุขเนตร ศูนย์กลาง วีรวัฒน์โยธิน
นายวีระวัฒน์ นามวัฒน์ พนาสนวิทยา
นายนภา สารสุข ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายศิริโชติ จันทร์ศิริ พนาสนวิทยา
นางสุจิตรา เจิมสม ประสาทวิทยาคาร
นางเฉลิมชาติ งาขาว สิรินธร
นายณัฐพงษ์ สัตปานนท์ พนมดงรักวิทยา
นางสาวพุทธชาติ ขยันดี เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวสุจิตรา มาลีแก้ว สิรินธร
นายศิริชัย หมื่นเจริญ พนมดงรักวิทยา
นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต สิรินธร
นางสาวสุพรรณยภา แสวงชอบ เชื้อเพลิงวิทยา
นายมนตรี แป้นจันทร์ สุรพินท์พิทยา
นางสาวศุภรัตน์ อนุลาวัพย์ ตั้งใจวิทยาคม
นายวิทยา คำหาญ สุรพินท์พิทยา
นายสมภพ ศรีสังข์ ไทรแก้ววิทยา
นางมยุรี ปัญญาเอก สุรวิทยาคาร
นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว สุรวิทยาคาร
นางผ่องศรี หงษ์สูง สุรวิทยาคาร
นางสาวจุฑามาศ เทียนชัย สุรพินท์พิทยา
นางสาวยุพา จันทร์แก้ว กาบเชิงวิทยา
นายปราโมทย์ คะหาญ แนงมุดวิทยา
นายจักรพันธ์ สมศักดิ์ สุรพินท์พิทยา
นางเทพธีดิ์ สายหล้า สุรวิทยาคาร
นางจิรัญญา เชิดรัมย์ เบิดพิทยาสรรค์
นางพิลาสลักษณ์ รวมธรรม กาบเชิงวิทยา
นายธรรศ์พงษ์ นานวล กระเทียมวิทยา
นางพานทอง ไกรทอง สุรวิทยาคาร
นายกฤษฎา นิสัยกล้า ตานีวิทยา
นายพงศ์ศิริ พวงศรีเคน ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายณัฐพล สุริโย มัธยมจารพัตวิทยา
นางวันทา นามรักษ์ รัตนบุรี
นายอนุชัย วันศรีรัตน์ ประสาทวิทยาคาร
นางณัฐณิชา วาตุรัมย์ ชุมพลวิทยาสรรค์
นายชิษณุพงศ์ มงคลสาร มัธยมศรีลำเภาลูน
นางสาววิไลวรรณ ทองคำ พนาสนวิทยา
นางสาวรัชฏาภรณ์ ลำใย สุรพินท์พิทยา
นางปิยาพัชร์ ยังมี สวายวิทยาคาร
นางจุฬาลักษณ์ เสาสูง สิรินธร
นางสาวนุจรีย์ ภักดีกลาง สิรินธร
นายบัณฑิต จันทานิตย์ สุรพินท์พิทยา
นางศศลักษณ์ สมชื่อ วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวณศวง เน็ตมี ชุมพลวิทยาสรรค์
นายธนกร แก้วพินิจ สินรินทร์วิทยา
นายชนกนันท์ ทรงรัมย์ สังขะ
นายศักดิ์ชาย เทียนชัย พญารามวิทยา
นายธงชัย สนโศรก กาบเชิงวิทยา
นางปวีณรัตน์ มีงาม วีรวัฒน์โยธิน
นางเสาวลักษณ์ สวยรูป สุรวิทยาคาร
นางสาวณัฐพร พุทธขิณ ตานีวิทยา
นางปวีรา สวัสดิ์สิงห์ วีรวัฒน์โยธิน
นางสุนทรีย์ ก่อกุศล สุรวิทยาคาร
นางสุวรรณี ตระกูลเงินไทย สุรวิทยาคาร
นางสาวพรศรี บูรณ์เจริญ สิรินธร
นางสำราญ โสวภาค นาบัววิทยา
นางวิรงรอง จันทเขต สิรินธร
นายราช รัตนจิโรจน์ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวณภัทร มิ่งขวัญ รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางละมัย อินทร์แป้น หนองอียอวิทยา
นางสาวยุพเรศ พระวัย ประสาทวิทยาคาร
นายยอดฉัตร์ จันดารักษ์ เมืองลีงวิทยา
นางสาวไพรัฐ ไพเราะ หนองแวงวิทยาคม
นางอัจฉรา จันทรเขต สุรพินท์พิทยา
นางสาวทฤฒมน เอี่ยมน้อย ประสาทวิทยาคาร
นางสาวิตตรี ชิงชัย ทุ่งมนวิทยาคาร
นางจันจิรา ผจญกล้า วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวนภัสสร ธนาบูรณ์ ประสาทวิทยาคาร
นางจุฬาลักษณ์ สุภิมารส ศีขรภูมิพิสัย
นางวิริญญา ดุมกลาง สุรวิทยาคาร
นางเพ็ญศรี ฉิมพลี โชคเพชรพิทยา
นางนิภาพร เดชศิริ ศีขรภูมิพิสัย
นายจักราวุธ สุขพันธ์ จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสิริลักษณ์ ผลจันทร์ นาบัววิทยา
นายบุญชู ทองแม้น จอมพระประชาสรรค์
นางนุษนาถ นาคแสง พรมเทพพิทยาคม
นางสาวกนกกร ฝ่ายสิงห์ โชคเพชรพิทยา
นางกัลยาณี ไพรสินธุ์ พรมเทพพิทยาคม
นางสาวสุพัตรา ตุลาพิภาค ตานีวิทยา
นางสาวธรรมนูญรัตติ พิศลืม ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์ ตาเบาวิทยา
นางสาววรรณประเสริฐ คงวรรณ โชคเพชรพิทยา
นางสาวธิดาลักษณ์ ทวี ประสาทวิทยาคาร
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ รัตนบุรี
นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา สุรวิทยาคาร
นางปัญจพร ธรรมนิยม ศีขรภูมิพิสัย
นางสิรินุช ปฐมชาติ ทุ่งมนวิทยาคาร
นายศันสนะ มะลิหอม โคกยางวิทยา
นางคัทริยา บูระพันธ์ ศีขรภูมิพิสัย
นางผ่องใส บัวหุ่ง สุรวิทยาคาร
นางสาวสวลักษณ์ บุญญะสิริสิทธิ์ สิรินธร
นางอมรรัตน์ พรหมทา ธาตุศรีนคร
นางสาวพรพรรณ วศะโสภณ สำโรงทาบวิทยาคม
นายธีระ แหวนหล่อ กระเทียมวิทยา
นางสาวเกษรี ทองเอี่ยม โคกยางวิทยา
นายธีรพงศ์ ปุมะติ ตานีวิทยา
นางสินีรัตน์ ชัยมาโย วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวจีรภา ขาวดี สุรวิทยาคาร
นางสำราญ พิศโฉม สุรวิทยาคาร
นางสาวโชติกา ดัชถุยาวัตร ยางวิทยาคาร
นายสมยศ พอกพุน แนงมุดวิทยา
นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา สุรวิทยาคาร
นายพิทักษ์ ศรีมูล แนงมุดวิทยา
นายณัฐวุฒิ ทองอาจ ตานีวิทยา
นางบังอร สหัสชาติ โคกตะเคียนวิทยา
นางสาวเยาวภา จันทร์เพ็ญ ศรีไผทสมันต์
นายสุรินทร์ โสพัส ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอมรรัตน์ เสาทอง จารย์วิทยาคาร
นายชินกร ศรีทร มัธยมทับทิมสยาม 04
นายสมนึก จิตทร นาดีวิทยา
นางสาวอำไพร สยามนต์ ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาววรินดา ศรศรี ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นายธีรพงศ์ เขียวอ่อน เมืองแกพิทยาสรรค์
นางเยาวรัตน์ พรหมสา จอมพระประชาสรรค์
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ รัตนบุรี
นางกวิศา สุนทรดี ตาเบาวิทยา
นายเกียรติภูมิ ทองลาง เทพอุดมวิทยา
นางปุญยานุช อนุเคราะห์ สุรพินท์พิทยา
นางสาระภา เนียมทอง ขนาดมอญพิทยาคม
นายประชุม ปุ่มแก้ว ขนาดมอญพิทยาคม
นางชนิตา แสนศรี สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ เทพอุดมวิทยา
นางสาวชัชฏาภรณ์ สุดใจ ศรีรามประชาสรรค์
นายครองสุข หารไชย ศีขรภูมิพิสัย
นายรณรงค์ คงทรี สุรินทร์ราชมงคล
นายเอกพล สุขยานุดิษฐ์ ศรีรามประชาสรรค์
นายสุรเชษฐ รักเกียรติสกุล เชื้อเพลิงวิทยา
นางเพ็ญนภา ชูรัตน์ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงดี สำโรงทาบวิทยาคม
นายสุดเกลี้ยง สำคัญยิ่ง สวายวิทยาคาร
นายสุรินทร์ จันทร์ศรี ห้วยจริงวิทยา
นายวุฒิศักดิ์ ชาวนา สนมวิทยาคาร
นางสาวรติพร ยิ่งยงยุทธ แนงมุดวิทยา
นายเอกราช บุญสงค์ สนมวิทยาคาร
นางสุพัฒน์ จันทร์เหลือง ขนาดมอญพิทยาคม
นางสุภาพร ลอยทอง สุรวิทยาคาร
นางสาวประกายวัลย์ ไชยเสริฐ สุรินทร์ภักดี
นางสาวอินทุอร บุญเหลือ แตลศิริวิทยา
นายสรวุฒิ รัตตัญญู สิรินธร
นางกนกวรรณ สมสุระ แตลศิริวิทยา
นายบัญชา สุริยะสุขประเสริฐ รัตนบุรี
นางสาวจันจิรา บูรณะ แตลศิริวิทยา
นางสาวณภัทร แก้วกำแพง ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางสาวบุรี โปรยกลาง กระเทียมวิทยา
นางยุพิน บรรเทพ จอมพระประชาสรรค์
นางกรรณิกา ประยูรพันธุ์ ศรีไผทสมันต์
นายสมบูรณ์ ศรีสมศักดิ์ สนมวิทยาคาร
นางสุปราณี จารุเสฏฐโน สินรินทร์วิทยา
นางกอบกุล ชำนาญหมอ สุรวิทยาคาร
นายวัชรากร ใยแก้ว ประสาทวิทยาคาร
นางสาวรติวันต์ สุระ ห้วยจริงวิทยา
นายพิระ พลรักษ์ โนนเทพ
นายวรศาสตร์ เสาร์ทอย ตาเบาวิทยา
นายสำรวย พันธ์เพ็ง เทนมีย์มิตรประชา
นางสาวอมรรัตน์ กุลวงษ์ แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นายชัยวัฒน์ ไชยทอง สนมวิทยาคาร
นางกันยา หลวงยี จอมพระประชาสรรค์
นางสาวธนัญญา ชาวสวน มัธยมทับทิมสยาม 04
นายวีรเดช มะแพทย์ ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
นางสาวขนิษฐา สุภสร มัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาววิสุดา ทองแสง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวนราวดี โดยพิมาย ห้วยจริงวิทยา
นางสาวน้ำทิพย์ นาคแสง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางวัลลภา สุขบรรเทิง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางวัลลภา สุขบรรเทิง ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายชวลิต คุชิตา ประสาทวิทยาคาร
นางธิดารัตน์ พรมดี ทุ่งมนวิทยาคาร
นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ แนงมุดวิทยา
นางอมรรัตน์ พันธ์เพ็ง เทนมีย์มิตรประชา
นายธิติพงษ์ แป้นทอง ศีขรภูมิพิสัย
นางรัตน์จินนันท์ พลรักษ์ โนนเทพ
นางสาวสุพิชญา ชุมศรี ลานทรายพิทยาคม
นางสาวชุติปภา วรรณศรี สนมวิทยาคาร
นายสันติ ประภาสัย พนมดงรักวิทยา
นางศันสนีย์ วงเวียน หนองขุนศรีวิทยา
นางทัศนา สีบาน นารายณ์คำผงวิทยา
นายเศรษฐศักย์ คงเร่งดี ศรีไผทสมันต์
นายพชธกร นันทพันธ์ นารายณ์คำผงวิทยา
นางสารภี ทองเลิศ วีรวัฒน์โยธิน
นางรัชดาภรณ์ ประคองชื่อ สำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวทิพย์สุดา ศรีละบุตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวกฤษติกา การะเกต ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวศิริพร พุทธระสุ นารายณ์คำผงวิทยา
นางสาวกรรณิกา พิมพ์ลา ห้วยจริงวิทยา
นางสาวมีนา จันทเขต กาบเชิงวิทยา
นายมนตรี ศรีวงศ์ บุแกรงวิทยาคม
นางสาวสมพร ทองแม้น บุแกรงวิทยาคม
นางพัชนี สารศรี เมืองบัววิทยา
นางสาวปวริศา ยั่งยืน ลานทรายพิทยาคม
นายบุญชิด บุญเลิศ บุแกรงวิทยาคม
นางสมพงษ์ เป็นผาสุก แร่วิทยา
นางสาวเจียรนัย คุมโสระ เมืองบัววิทยา
นายบรรจง ถิ่นแถว สังขะ
นายสุขสันต์ หมื่นแทน ศรีสุขวิทยา
นางสาวศศิธร คำเปล่ง เมืองบัววิทยา
นางบัวหลวง บุญภมร วีรวัฒน์โยธิน
นายกริชชัย เจนสระคู ชุมพลวิทยาสรรค์
นายฤทธิกร มั่นหมาย สุรินทร์พิทยาคม
นายปวีณ์กร อัศวภูมิ ศีขรภูมิพิสัย
นางสุกัญญา ทองกลาง สุรินทร์พิทยาคม
นางสาวสุภัสสร สมัครสมาน ศรีรามประชาสรรค์
นางนิชานันท์ ปรึกษาครบุรี สุรวิทยาคาร
นางสาวนิรัจน์ มุมทอง ศีขรภูมิพิสัย
นางพรรณี แรงกล้า บุแกรงวิทยาคม
นายสราวุธ แพงเจริญ ศีขรภูมิพิสัย
นางพิรุณนี สายยศ รัตนบุรี
นางสาวปณัฐกุล บุญมี วังข่าพัฒนา
นางสาวอนงค์ลักษณ์ เจริญมาก จอมพระประชาสรรค์
นางสาวทิตติยา ลดาวัลย์สุนทร รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางวิภาดา แพงเจริญ จอมพระประชาสรรค์
นายทิวากร ธนะมูล ชุมพลวิทยาสรรค์
นายสุวัฒน์ งามทวี มหิธรวิทยา
นางสาวฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ เมืองแกพิทยาสรรค์
นายนิติวัฒน์ สมชอบ ศีขรภูมิพิสัย
นางสาวกสิญาณินท์ บุญลีประสิทธิ์ ปราสาทเบงวิทยา
นางสาวชนกานต์ ดวนใหญ่ บัวเชดวิทยา
นายประเสริฐ ทองอุดม จอมพระประชาสรรค์
นางจุฑามาศ ทองดา ปราสาทเบงวิทยา
นายกำพล คำทา บัวเชดวิทยา
นายบุญฤทธิ์ บุญเลิศ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นายวิเจษฐ รสสุคนษ์ นาดีวิทยา
นางสายลม โพธิโชติ สำโรงทาบวิทยาคม
นายสุทิศ ก่อแก้ว นาดีวิทยา
นางกิตติญาพร สุขเมืองแสน สุรพินท์พิทยา
นางปราณี โลห์เซ่ หนองขุนศรีวิทยา
นางสาวพริ้งศิโรรัตน์ บุญภา รัตนบุรี
นายประจวบ คำใจ แตลศิริวิทยา
นางสาวอธิติญา ประดาสุข รัตนบุรี
นางสาวจุรีพร ดียิ่ง นาดีวิทยา
นางสาวสุภาวดี สายเคน เมืองลีงวิทยา
นางสาวลัดดาวัลย์ ใยอิ้ม ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวสุธินี โสตะวงศ์ โคกตะเคียนวิทยา
นางสาวนันทิยา ชุ่มชื่นดี สวายวิทยาคาร
นายชยานันต์ สงวนศรี ท่าสว่างวิทยา
นายกิตติกวินท์ ปินไชย สิรินธร
นางสาวสิริเทพ ใจหาญ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวศิริวรรณ บุญพอก เมืองลีงวิทยา
นายนวัช หาทรัพย์ สิรินธร
นายนัฐพงษ์ โกกะพันธ์ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวศิริรัตน์ วรางกูร จารย์วิทยาคาร
นางสาวสุดาพร เกษี มัธยมทับทิมสยาม 04
นางสาวหทัยกานต์ ปลุกใจหาญ กาบเชิงวิทยา
นางพรทิพย์ เสถียรขันธ์ ขนาดมอญพิทยาคม
นายศาสตราวุธ มีดี ขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวขนิษฐา สมใจ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายณรงค์ สุดชารี แกศึกษาพัฒนา
นางสาวมลุลี เป็นสุข ขวาวใหญ่วิทยา
นางสาวสุพรรษา ยาจิตร ขวาวใหญ่วิทยา
นางศิริรัตน์ ไชยปัญญา ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวน้ำฝน แก้วแฉล้ม ประสาทวิทยาคาร
นางพรทิพย์ เสริมผล หนองสนิทวิทยา
นางสาววรัญญา ทำคำทอง บัวเชดวิทยา
นายอุทัย สมเพ็ชร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายธนาวุฒิ ใสกระจ่าม สวายวิทยาคาร
นางณัฐวดี ชัยช่วย เมืองบัววิทยา
นางสาวชิตนาฎ เคนจัตุรัส เมืองบัววิทยา
นางนงเยาว์ กลิ่นกำเนิด สินรินทร์วิทยา
นางอินทิมา หมายมี จารย์วิทยาคาร
นางศิริพรรณ ธรรมมานิตย์กุล รัตนบุรี
นายสรรเสริญ เมืองวงษ์ ศรีสุขวิทยา
นายอุดม พรหมบุตร โคกยางวิทยา
นายชุมพล วรรณดี ท่าสว่างวิทยา
นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมมา ประดู่แก้วประชาสรรค์
นางสาวนิชาพร สุวรรณโชติ พนมดงรักวิทยา
นางสาวรุ่งหทัยรัตน์ วันทาพงษ์ สินรินทร์วิทยา
นายสุทัศน์ ใจศีล สังขะ
นางสาวสุชาดา คำขาว ขนาดมอญพิทยาคม
นายนที ทรงประโคน ประสาทวิทยาคาร
นางสาววรัตน์ อัปมะให วีรวัฒน์โยธิน
นางสาวนิโลบล ประกอบดี ไทรแก้ววิทยา
นายปราโมช กระแสเทพ ลานทรายพิทยาคม
นางยินดี เผ่าสอน ศีขรภูมิพิสัย
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ สุรวิทยาคาร
นางเสาวภา พูลเพิ่ม กุดไผทประชาสรรค์
นายอนันต์ บุญเหมาะ แตลศิริวิทยา
นายเด่นชัย ชายทริป หนองขุนศรีวิทยา
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ประสาทวิทยาคาร
นางกันธิมา ยวงแก้ว กระเทียมวิทยา
นายมนตรี จิตต์หาญ สิรินธร
นายประเสริฐ ใจองอาจ สุรวิทยาคาร
นางพรภัทร สุขสงวน สุรพินท์พิทยา
นายติกขเวทย์ สมยิ่ง พนมดงรักวิทยา
นางสาววันทนา ยวงทอง เชื้อเพลิงวิทยา
นายพงษ์พันธ์ เสาศิริ สำโรงทาบวิทยาคม
นายวีระ สระศิริ ประสาทวิทยาคาร
นางทิพวรรณ ยืนยง ประสาทวิทยาคาร