ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการนำเสนอผลงานทางนิทรรศการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางวรรภา กฤติยาวรรณ ครูชำนาญการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสาววลีวรรณ วัดตรง ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางนฤมล ทิมแท้ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายเชิดศักดิ์ บุญยัง ครู โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
นางสาวศิริปิน หมายลึกดี ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวประภาภรณ์ รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางสาวอำไพ มุลาลินน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางสาวรุ่งทิพย์ บัวศรี ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวศิริขวัญ ทองไทย ครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางวรรณวณัฐ บุญมา ครู โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นางรัตติยา ภิญโญภาพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา