ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางธิดารัตน์ พรมดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นายวิรุจ ก่อแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวประภาภรณ์ รุ่งเรือง ครูผู้ช่วย โรงเรียนแนงมุดวิทยา
นางสาวสว่างจิตร แกล้วกล้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาววลีวรรณ วัดตรง ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวรัตน์วดี ทองมนต์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวนภาพร นะเรศรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางนฤมล ทิมแท้ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางพิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวรุ่งทิพย์ เสาสูง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสิรินธร
นางสร้อยเพชร วุฒิงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา