ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ASEAN Curriculum Sourcebook

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายวันเฉลิม อุดมทวี ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางรุ่งทิพย์ สายแสงจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางอิสราภรณ์ โพธิ์สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวสไบพร คำภิรมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางนพาพร ฮึกเหิม พนักงานราชการ โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
นายณัฏฐพงศ์ จันทร์สุวรรณ ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางผ่องศรี หงษ์สูง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวพัชราภรณ์ สาสุข ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายชวลิต คุชิตา ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร