ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

กิจกรรมวิดีโอคลิปการสอนการใช้สื่อหรือการนำเสนอ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจอมพระะประชาสรรค์ ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายประวิทย์ วงษ์เก่า ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร