ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

กิจกรรมการใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางวรรณาภรณ์ จิตรเอก ครู โรงเรียนมหิธรวิทยา
นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางสาวรัตยาภรณ์ ปริยะสิทธิ์ ครู โรงเรียนกระเทียมวิทยา
นางมยุรา ถาพรผาด ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวจินตนา พิกุลแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนรัตนบุรี
นางวรรณภา ปลุกใจหาญ ครู โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายปิยะพงษ์. ยอดอินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นายประสิทธิชัย ชัยชนะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสาโรช มงคล ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวลาวัณย์ พุจารย์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวอำไพศรี สืบเทพ ครู โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวอรญา บำรุงรส ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังข่าพัฒนา
นายกิตติพงษ์ พวงสด ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
นางจิราวรรณ บุญยงค์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาววิลาสินี กนกแก้ว ครู โรงเรียนรัตนบุรี
นางวาสนา เพ็ญเดิมพันธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
นางสาวกฤติญา เทียนชัย ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวมณีรัตน์ สุขดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวอัมพร บุญขาว ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวสุวรรณา โลนะลุ ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาววิไลพร สินทรัพย์ พนักงานราชการ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวปัญจรัตน์ เรืองไชยวุฒิ ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
นางสาวพรอำไพ ยิ่งดี ครู โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
นางสาวอรไท ทิมทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นางรุ้งดาว กลิ่นหอม ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์ ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวราตรี เจือจันทร์ ครู โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวณรินทร์รัตน์ วรกิติญาดา พนักงานราชการ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นายพินิจ เชื้อเพ็ง ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นางพุทธชาติ พนมพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีไผทสมันต์
นางสาวกวินนา พันธ์พงษ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางสาวสุพรรณี คำงาม พนักงานราชการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร
นางเกษมณี ศรสระน้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นางสาวชุติมา สอนบุญทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางกัญญาภัค คำงาม ครู โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวศรมนีย์ หาญสิงห์ ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
นายชัยวัฒน์ ชาติฉลาด ครูผู้ช่วย โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
นางสาวนัยญนา อุส่าห์ดี ครูชำนาญการ โรงเรียนแตลศิริวิทยา
นางสาวภาวิณี สมสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางทิพย์การุนย์ วรรณโย ครูชำนาญการ โรงเรียนโคกยางวิทยา
นางสาวสุจิตรา กะการดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรัตนบุรี
นางสาวอรวรรณ ต่อยอด ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวอภิญญา สุธรรม ครู โรงเรียนตานีวิทยา
นางสาวรุ่งนภา ภูกองชนะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นายวีรวัฒน์ ยกดี ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางเกวลิน ศรีหิรัญย์สกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวอรณิชา กระจายแก้ว ครู โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางรัศมี มีพร้อม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางศุภกานต์ ใจมั่น ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาววราลักษณ์ วงษ์วรรณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสมควร ชัยเฉลียว ครูชำนาญการ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
นายธนพล วงศ์ฉลาด ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
นางอนงค์นาฎ จันทา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายวันชัย พิงูงา ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาวเกณิกา ชัยชาญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04
นายวันชัย พิงูงา ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นายวันชัย พิงูงา ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นางสาววิไลรัตน์ ภามนตรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวฤชุกร ตรุณจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นายวันชัย พิงภูงา ครูผู้ช่วย โรงเรียนนาดีวิทยา
นายไพโรจน์ ก้านอินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวณัฐชยา. ศรีฮุย ครู โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางปวีณา วรรัมย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสาวสรัญญา นวสิมัยนาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวสุพรรณี ขาวงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาววิภาพร แสวงสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นางสาวอักษรวดี กงทา ครูชำนาญการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
นายสุทธิพงษ์ ปินะถา ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวอรศิริ เจือจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นายจักรพันธ์ อนันตธนาชัยกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนาสนวิทยา
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว ครู โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางวัฒนา สมชอบ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางจิรภา รัตนาวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางศิริวรรณ วรรณดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายวิชัย จันทร์สอน ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางกชพร นาคประดา ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวทิพากร นามเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวงามจิตร สมงาม ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวอนงค์ แซ่โง้ว ครู โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวมะลิ สำคัญยิ่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายประวิทย์ วงษ์เก่า ครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นางสาวหนึ่งฤทัย ใยเยี่ยม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางสาวรุ่งนภา กมลภพ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
นางภรณ์ณภัส จำปาทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
นางสาวสุวิภา แสนสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล