ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานช่าง)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายว่าที่ร้อยตรี พยงค์ สันทาลุนัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
นายเทวัน มังษะชาติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นางสาวนันทภัค จันทา ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายฉัตรดนัย ลำดับจุด ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา