ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานบ้านและธุรกิจ)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางสาวกิติยาวดี เฉิดรัศมี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางกนกอร ซื่อตรง ครูผู้ช่วย โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวรัชนีกร เพียรดี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวสรรนิภา สีทา ครูผู้ช่วย โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายกีรติ ปรุงเกียรติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางเจนจิรา พ่อค้า ครูผู้ช่วย โรงเรียนสวายวิทยาคาร
นางสาวณิชชา ผลเกิด ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร