ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเกษตร)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายครรชิต คงสำราญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายสังวาลย์ ทาปื้อ ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
นางสาวปนิตา ศรีมานนท์ ครู โรงเรียนบัวเชดวิทยา
นางสาวจิราวรรณ นาครินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นางสาวจิราวรรณ นาครินทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายวิฑูรย์ ทองงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา