ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมนำเสนอผลงานครูผู้ช่วย (งานเทคโนโลยี)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายเกียรติศักดิ์ มานุจำ ครูผู้ช่วย โรงเรียนธาตุศรีนคร
นางปารณีย์ ชัยยิ่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นายมนภัทร สุธรรม ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายศุภชัย ผูกเกษร ครูผู้ช่วย โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางสาวภัททิรา สกุลวรวิทย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
นายพรชัย ศรีทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม