ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมผลงานนักเรียน (งานช่าง)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นายรัตนชัย ปลุกใจหาญ ครู โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
นายพิษณุ คำภู ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายเรืองยศ​ สารกิจ ครูชำนาญการ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายทรงชัย บุญสุยา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายจักรพงศ์ พรหมสิทธิ์ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นายไผ่ พรมเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นายเทวัน มังษะชาติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
นายครรชิต บุญปก ครูชำนาญการ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
นายศักดา บุตรน้อย ครูผู้ช่วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นายภาณุรุจ บุญสังข์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
นายวิฑูรย์ ทองงาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา