ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมผลงานนักเรียน (งานบ้านและธุรกิจ)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางเสาวลักษณ์ บุญมาก ครู โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางอุษณีษ์ ศรีสม ครูชำนาญการ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
นางบุญยืน บุตรเพชร ครูชำนาญการ โรงเรียนยางวิทยาคาร
นางสาวกิติยาวดี เฉิดรัศมี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสนมวิทยาคาร
นางสุนิมา ศรีโกตะเพชร ครู โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
นางสาวจันทร์ศรี เสายอด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
นางกัญยานัฐ ระวิวรรณ์ ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
นางพัชรี ศุภเขตกิจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวชมทิพา กะภูทิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางอาภรณ์ สิงห์คำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
นางละออ กระแสโสม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพญารามวิทยา
นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
นางสาวณิชชา ผลเกิด ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นาง อัญชลี สุทธิธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นาง อัญชลี สุทธิธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
นายศิริกาญจน์ บรรณวัฒน์ พนักงานราชการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร